Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Інструкція щодо запису на вивчення дисциплін вільного вибору

Дисципліни вільного вибору студента (далі – ДВВ) складають 25% загальної кількості кредитів індивідуального навчального плану студента (загальна кількість кредитів для вибору студентів ОС «бакалавр»  – 60, ОС «магістр» – 23).

Для студентів ОС «бакалавр», що вступили на навчання у 2017 та 2018 рр., встановлені однакові обсяги ДВВ (4 кредити – 1 дисципліна) та розподіл цих дисциплін по семестрах:

– 3 семестр (осінній) – 12 кредитів (3 дисципліни);

– 4 семестр (весняний) – 8 кредитів (2 дисципліни);

– 5 семестр (осінній) – 12 кредитів (3 дисципліни);

– 6 семестр (весняний) – 8 кредитів (2 дисципліни);

– 7 семестр (осінній) – 8 кредитів (2 дисципліни);

– 8 семестр (весняний) – 12 кредитів (3 дисципліни).

Для студентів ОС «магістр», що вступили на навчання у 2018 р.,  встановлено такий розподіл дисциплін по семестрах:

– 2 семестр (весняний) – 8 кредитів (2 дисципліни по 4 кредити);

– 3 семестр (осінній) – 15 кредитів (3 дисципліни по 4 кредити та 1 дисципліна 3 кредити).

Студент має обрати за допомогою системи електронного запису ДВВ на наступний навчальний рік з розподілом на осінній та весняний семестри (крім студентів ОС «магістр», які обирають дисципліни для 3 навчального семестру).

Перед здійсненням електронного запису студент має ознайомитись з робочими програмами навчальних дисциплін, які розміщені нижче на цій сторінці веб-сайту університету. Усі робочі програми прикріплені до кафедр, які забезпечують викладання певної дисципліни.

Студент не може обирати одну й ту саму дисципліну протягом навчання.

Також встановлені обмеження щодо кількості студентів у групі з вивчення ДВВ – 20-30 студентів, крім дисциплін з інформаційних технологій та іноземних мов – 10-15 студентів). Якщо група з вивчення певної ДВВ не досягла встановленого обсягу студентів, вона розформовується, а студент має здійснити повторний вибір. Якщо на дисципліну записалася максимальна кількість студентів, то запис на таку дисципліну автоматично блокується.

Зробити вибір

Накази "Про перелік дисциплін вільного вибору студентів"

 


 

 


 

 


 

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

 

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

 

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"

Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності

Алгебра та теорія чисел

Бiбiлографознавство

Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи

Дискретна математика

Елементарна математика

Інтернет технології та ресурси

Інтернет-технології і ресурси в інформаційній діяльності

Інформаційна безпека та захист інформації

Інформаційно-бібліотечна евристика

Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

Комп’ютерна алгебра та геометрія

Комп’ютерна анімація

Комп’ютерна графіка та анімація

Комп’ютерне діловодство та електронний документообіг

Кадрове діловодство

Комп’ютерне забезпечення реклами та PR-діяльності

Комп’ютерні технології у роботі з дітьми

Математичне моделювання

Методи оптимізації та дослідження операцій

Методика навчання математики

Моделювання та параметризація тестів

Монтаж та обслуговування комп’ютерів та систем

Основи програмування

⇒ Організація дистанційного навчання у закладах освіти

⇒ Офісне програмування

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики

Програмування інтернет-орієнтованих додатків

Спеціальні види документації

Статистичні методи в інформаційної діяльності

Сучасні засоби розробки ВЕБ-сайтів

Тестування програмних систем 

WEB-технології та WEB-дизайн

Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Бізнес-культура у підприємництві

Бізнес-планування у підприємництві

Гроші та кредит

Економіка і організація підприємницької діяльності

Економіка та організація підприємницької діяльності

Іміджеологія та PR в туризмі

Інвестування

Інтеграційні структури підприємств

⇒ Інфраструктура туристичного ринку

Контролінг

Логістика

Міжнародна економіка

⇒ Міжнародний туризм

⇒ Міжнародний туристичний бізнес

⇒ Менеджмент організації

Національна економіка

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Організація обліку на підприємстві

 Основи   HR – менеджменту

⇒ Основи бізнес-планування

Основи біржової торгівлі

⇒ Основи підприємництва

⇒ Підприємницькі ризики та управління ними

⇒ Підприємництво та бізнес-культура

Проектний аналіз

⇒ Рекреаційна географія

Самоменеджмент та управління особистою кар′єрою

Сільський  зелений  туризм 

Спеціалізовані  види  туризму (молодіжний, навчальний, діловий, круїзний) 

Спеціалізовані види  туризму (подієвий, етнографічний, релігійний)

Спеціалізовані види  туризму (сільський,  зелений, оздоровчий, молодіжний, спортивний, екстремальний)

Спеціалізовані туристичні ринки

Торговельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

Тренінг курс: бізнес-планування

Туристично-екскурсійні маршрути Одещини

Туристично-рекреаційне господарство країн Чорноморсько-Середземноморського басейну

Туристично-рекреаційне господарство Північного Причорномор҆ я

Управління витратами

Управління персоналом

Фінанси

Фінанси підприємства

Фінансовий менеджмент

Цінні папери і фондовий ринок

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"

Кафедра української і всесвітньої історії та культури

⇒ Археологія

⇒ Війни в європейській історії (ХVІ – ХІХ ст.)

⇒ Військова історія

⇒ Військове мистецтво в добу античності та середньовіччя

⇒ Джерелознавство

⇒ Диктаторські режими ХХ ст.

⇒ Екологічне право

⇒ Економічна історія України

⇒ Етнологія

⇒ Етика та естетика

⇒ Зобов’язальне право

⇒ Інтегрований курс «Громадянська освіта та методика його навчання»

⇒ Інформаційне право

⇒ Історична географія України

⇒ Історія Бессарабії

⇒ Історія держави і права зарубіжних країн

⇒ Історія європейського фашизму

⇒ Історія науки і техніки

 Історія радянського суспільства

Історія релігій

⇒ Історія Румунії та Молдови

⇒ Історія світової культури

⇒ Історія суспільно-політичної думки в Україні

⇒ Історія українського війська

⇒ Історія «холодної війни»

⇒ Культура та релігія стародавніх цивілізацій

Міжнародна та національна правова молодіжна політика

Основи демократії  

Основи соціології та політології

⇒ Основи трудового права

⇒ Основи юридичних знань

⇒ Особливості розвитку країн Латинської Америки

⇒ Правовий захист дитинства

Регіонознавство в шкільній історичній освіті

⇒ Речове право

Сімейне право

⇒ Спеціальні історичні дисципліни

⇒ Сучасна міжнарода політика

⇒ Усна історія: засади, джерела, методи

⇒ Філософія людини

Кафедра української мови та літератури

⇒ Актуальні питання слов’янської діалектології

⇒ Актуальні питання української діалектології

⇒ Дисидентський епістолярій: літературознавчий і методичний аспекти

⇒ Діалекти межиріччя Дністра і Дунаю

⇒ Ділові папери та професійна компетенція

⇒ Загальне редагування

⇒ Інноваційні технології в методиці навчання української мови і літератури

Історія та нормативна база редагування

⇒ Історія української літератури для дітей та юнацтва

⇒ Лінгвістичний аналіз художнього тексту

⇒ Літературне краєзнавство

⇒ Літературне редагування

⇒ Морфологія українських південнобессарабських говірок

⇒ Основи красномовства

⇒ Празька поетична школа

⇒ Практикум з української мови

⇒ Редагування в ЗМІ

⇒ Редагування в ЗМІ (СП)

⇒ Синтез мистецтв у творчості поетів Придунав’я

⇒ Стилістика і культура української мови

⇒ Стилістика та редакторський  практикум

⇒ Теорія лінгвістичних парадигм

⇒ Типологія мовних помилок

⇒ Український фольклор

⇒ Українська мова за професійним спрямуванням

⇒ Шкільне літературознавство

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"

Анотації загальних вибіркових дисциплін, ОС "Бакалавр", вступ - 2017

Загальні вибіркові дисципліни

 

Дисципліни вільного вибору соціально-гуманітарного спрямування


 

Дисципліни вільного вибору природничого та технічного спрямування


 

Професійні вибіркові дисципліни

Дисципліни вільного вибору психолого-педагогічного спрямування
(галузі знань 01 Освіта/Педагогіка)

Анотації професійних вибіркових дисциплін, ОС "Бакалавр", вступ - 2017

Професійні вибіркові дисципліни

 

Педагогічний факультет, перелік спеціальностей:


 

Факультет іноземних мов, перелік спеціальностей:


 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності, перелік спеціальностей:


 

Факультет української філології та соціальних наук, перелік спеціальностей:

Анотації вибіркових дисциплін ОС Бакалавр (вступ 2016 р.)

Загальні вибіркові дисципліни

Професійні вибіркові дисципліни

ЗВД 1.01 Етика та естетика

ЗВД 1.02 Філософська антропологія

ЗВД 1.03 Історія Бессарабії

ЗВД 1.04.Історія релігій

ЗВД 1.05 ІКТ за профспрямуванням

ЗВД 1.06 Мультимедіа технології та основи WEB-дизайну за професійним спрямуванням

ЗВД 1.07 Самоменеджмент та управління особистою кар'єрою

ЗВД 1.08 Підприємництво та бізнес-культура

ЗВД 1.09 Культура наук. комунікації як складова фахової діяльності

ЗВД 1.10 Ділові папери і професійна компетенція

ЗВД 1.11 Безпека праці

ЗВД 1.12 Техніка безпеки за профспрямуванням

ЗВД 1.13 Наука про здоров'я і фізичну культуру

ЗВД 1.14 Основи бізнес планування

ЗВД 1.15 Екологія

ЗВД 1.16. Риторика

ЗВД 1.17 Межиріччя Дністра і Дунаю - нова європейська модель

ЗВД 1.18 Основи психолінгвістики

ЗВД 1.19 Жанри кримінальної літератури

ЗВД 1.20 Німецька мова для бізнес проектів ; кореспонденція

ЗВД 1.21 Німецька мова для бізнес проектів;комунікативний курс

ПВД 2.1.01 Світова педагогічна думка в постатях

ПВД 2.1.02 Основи педагогічної майстерності

ПВД 2.1.03 Екологія дитинства

ПВД 2.1.04 Європейські абриси педагогіки соцалзації

ПВД 2.1.05 Психологія ділового спілкування

ПВД 2.1.06 Практикум з конфліктології

ПВД 2.1.07 Візуальна психодіагностика

ПВД 2.1.08 Психологія лідерства

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))

ПВД 2.2.01 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.2.02 Методи лінгвістичних досліджень

ПВД 2.2.03 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.2.04 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.2.05 Активні процеси в мовах новітнього часу

ПВД 2.2.06 Англо-американська література

ПВД 2.2.07 Література Німеччини

ПВД 2.2.08 Гендерна проблематика в літературі

ПВД 2.2.09 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.2.10 Інновації викладання світової літератури у школі

ПВД 2.2.1.01 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.2.1.02 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.2.1.03 Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу

ПВД 2.2.1.04 Теорія та практика прекладу англійської мови

ПВД 2.2.1.05 Переклад англомовних текстів різних галузей знань

ПВД 2.2.1.06 Комунікативний курс англійської мови

ПВД 2.2.1.07 Практикум з мовної комунікації

ПВД 2.2.1.08 Сучасна англійська мова

ПВД 2.2.1.09 Ділова англійська мова

ПВД 2.2.1.10 Професійна термінологія (англійська мова)

ПВД 2.2.1.11 Теорія тексту (англійська мова)

ПВД 2.2.1.12 Лінгвістичний аналізу тексту (англійська мова)

ПВД 2.2.1.13 Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах

ПВД 2.2.1.14 Історія англійської мови

ПВД 2.2.2.01 Лінгвокраїнознавство Німеччини

ПВД 2.2.2.02 Країнознавство німецькомовних країн

ПВД 2.2.2.03 Теорія і практика перекладу (німецька мова)

ПВД 2.2.2.04 Комунікативний курс німецької мови

ПВД 2.2.2.05 Сучасна німецька мова

ПВД 2.2.2.06 Практикум з мовної комунікації (німецька мова)

ПВД 2.2.2.07 Аналітичне читання німецькомовних текстів

ПВД 2.2.2.08 Особливості викладання німецької мови

ПВД 2.2.2.09 Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу (німецька мова)

ПВД 2.2.2.10 Особливості лінгвістичного аналізу німецькомовного тексту

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська, французька))

ПВД 2.2.01 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.2.02 Методи лінгвістичних досліджень

ПВД 2.2.03 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.2.04 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.2.05 Активні процеси в мовах новітнього часу

ПВД 2.2.06 Англо-американська література

ПВД 2.2.08 Гендерна проблематика в літературі

ПВД 2.2.09 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.2.10 Інновації викладання світової літератури у школі

ПВД 2.2.1.01 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.2.1.02 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.2.1.03 Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу

ПВД 2.2.1.04 Теорія та практика прекладу англійської мови

ПВД 2.2.1.05 Переклад англомовних текстів різних галузей знань

ПВД 2.2.1.06 Комунікативний курс англійської мови

ПВД 2.2.1.07 Практикум з мовної комунікації

ПВД 2.2.1.08 Сучасна англійська мова

ПВД 2.2.1.09 Ділова англійська мова

ПВД 2.2.1.10 Професійна термінологія (англійська мова)

ПВД 2.2.1.11 Теорія тексту (англійська мова)

ПВД 2.2.1.12 Лінгвістичний аналізу тексту (англійська мова)

ПВД 2.2.1.13 Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах

ПВД 2.2.1.14 Історія англійської мови

ПВД 2.2.2.01 Лінгвокраїнознавство Франції

ПВД 2.2.2.02 Країнознавство франкомовних країн

ПВД 2.2.2.03 Теорія та практика перекладу (французька мова)

ПВД 2.2.2.04 Комунікативний курс французької мови

ПВД 2.2.2.05 Сучасна французька мова

ПВД 2.2.2.06 Практикум з мовної комунікації (французька мова)

ПВД 2.2.2.07 Аналітичне читання франкомовних текстів

ПВД 2.2.2.08 Особливості викладання французької мови

ПВД 2.2.2.09 Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу (фр.мова)

ПВД 2.2.2.10 Особливості лінгвістичного аналізу франкомовного тексту

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська))

ПВД 2.2.01 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.2.02 Методи лінгвістичних досліджень

ПВД 2.2.03 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.2.04 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.2.05 Активні процеси у мовах новітнього часу

ПВД 2.2.06 Англо-американська література

ПВД 2.2.07 Література Німеччини

ПВД 2.2.08 Гендерна проблематика в літературі

ПВД 2.2.09 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.2.10 Інновації викладання світової літератури у школі

ПВД 2.2.1.01 Лінгвокраїнознавство Німеччини

ПВД 2.2.1.02 Країнознавство Німеччини та німецькомовних країн

ПВД 2.2.1.03 Лексичні граматичні, та стилістичні труднощі перекладу німецької мови

ПВД 2.2.1.04 Теорія і практика перекладу з німецької мови

ПВД 2.2.1.05 Переклад ділового мовлення (німецька мова)

ПВД 2.2.1.06 Комунікативний курс німецької мови

ПВД 2.2.1.07 Сучасна німецька мова

ПВД 2.2.1.08 Практикум з мовної комунікації (німецька мова)

ПВД 2.2.1.09 Ділова німецька мова

ПВД 2.2.1.10 Аналітичне читання (німецька мова)

ПВД 2.2.1.11 Інноваційні технології у викладанні німецької мови

ПВД 2.2.1.12 Проектна робота на уроці німецької мови

ПВД 2.2.1.13 Лінгвістичний аналіз тексту (німецька мова)

ПВД 2.2.1.14 Історія німецької мови

ПВД 2.2.2.01 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.2.2.02 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.2.2.03 Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу

ПВД 2.2.2.04 Теорія і практика перекладу (англійська мова)

ПВД 2.2.2.05 Комунікативний курс англійської мови

ПВД 2.2.2.06 Сучасна англійська мова

ПВД 2.2.2.07 Практикум з мовної комунікації

ПВД 2.2.2.08 Особливості викладання англійської мови

ПВД 2.2.2.09 Аналітичне читання англомовних текстів

ПВД 2.2.2.10 Лінгвістичний аналізу тексту (англійська мова)

 

014.02 Середня освіта (Мова і література (французька, англійська))

ПВД 2.2.01 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.2.02 Методи лінгвістичних досліджень

ПВД 2.2.03 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.2.04 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.2.05 Активні процеси у мовах новітнього часу

ПВД 2.2.06 Англо-американська література

ПВД 2.2.08 Гендерна проблематика в літературі

ПВД 2.2.09 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.2.10 Інновації викладання світової літератури у школі

ПВД 2.2.1.01 Лінгвокраїнознаво Франції

ПВД 2.2.1.02 Країнознавство Франції

ПВД 2.2.1.03 Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу (фр.мова)

ПВД 2.2.1.04 Теорія та практика перекладу

ПВД 2.2.1.05 Переклад ділового мовлення

ПВД 2.2.1.06 Комунікативний курс французької мови

ПВД 2.2.1.07 Сучасна французька мова

ПВД 2.2.1.08 Практикум з мовної комунікації (французька мова)

ПВД 2.2.1.09 Ділова французька мова

ПВД 2.2.1.10 Аналітичне читання

ПВД 2.2.1.11 Інноваційні технології викладання французької мови

ПВД 2.2.1.12 Проектна робота на уроці французької мови

ПВД 2.2.1.13 Лінгвістичний аналіз тексту

ПВД 2.2.1.14 Історія французької мови

ПВД 2.2.2.01 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.2.2.02 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.2.2.03 Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу (англійська мова)

ПВД 2.2.2.04 Теорія та практика перекладу (англійська мов)

ПВД 2.2.2.05 Комунікативний курс (англійська мова)

ПВД 2.2.2.06 Сучасна англійська мова

ПВД 2.2.2.07 Практикум з мовної комунікації (англійська мова)

ПВД 2.2.2.08 Особливості викладання англійської мови

ПВД 2.2.2.09 Аналітичне читання англомовних текстів

ПВД 2.2.2.10 Лінгвістичний аналізу тексту (англійська мова)

035 Філологія  (Германські мови та літератури (переклад включно))

ПВД 2.01 Історія лінгвістичних вчень

Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.03 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.04 Мовна компетенція екскурсовода

ПВД 2.06 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.07 Гендерна проблематика в літературі

ПВД 2.08 Переклад як форма міжлітературної взаємодії

ПВД 2.09 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.10 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.11 Сучасна англійська мова

ПВД 2.12 Практикум з мовної комунікації (англійська мова)

ПВД 2.13 Ділова англійська мова

ПВД 2.14 Комунікативний курс англійської мови

ПВД 2.15 Професійна термінологія (англійська мова)

ПВД 2.16 Теорія тексту (англійська мова)

ПВД 2.17 Лінгвістичний аналізу тексту (англійська мова)

ПВД 2.18 Лінгвокраїнознавство Німеччини

ПВД 2.19 Країнознавство Німеччини та німецькомовних країн

ПВД 2.20 Комунікативний курс німецької мови

ПВД 2.21 Сучасна німецька мова

ПВД 2.22 Культура мовлення (нім.мова)

ПВД 2.23 Аналітичне читання (німецька мова)

ПВД 2.24 Інтернет лінгвістика (німецька мова)

ПВД 2.25 Реферування публіцистичних текстів (німецька мова)

ПВД 2.26 Лінгвістичний аналіз тексту (німецька мова)

ПВД 2.27 Укладання та редагування текстів німецькою мовою

ПВД 2.28 Лексичні труднощі перекладу англійської мови

ПВД 2.29 Граматичні труднощі перекладу англійської мови

ПВД 2.30 Лексичні труднощі перекладу німецької мови

ПВД 2.31 Граматичні труднощі перекладу (німецька мова)

ПВД 2.32 Стилістичні проблеми перекладу англійської мови

ПВД 2.33 Основи перекладацького скоропису (англійська мова)

ПВД 2.34 Переклад галузевих текстів (англійська мова)

ПВД 2.35 Професійна термінологія для перекладачів (німецька мова)

ПВД 2.36 Теорія і практика перекладу ( нім.мова)

ПВД 2.37 Стилістичні проблеми перекладу (німецька мова)

ПВД 2.38 Переклад ділового мовлення (німецька мова)

ПВД 2.39 Редагування перекладів (англійська мова)

ПВД 2.40 Перекладацький аналіз текстів різних жанрів (англійська мова)

014.02 Середня освіта (Мова і література (болгарська, англійська))

ПВД 2.2.01 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.2.02 Методи лінгвістичних досліджень

ПВД 2.2.03 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.2.04 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.2.05 Активні процеси в мовах новітнього часу

ПВД 2.2.06 Англо-американська література

ПВД 2.2.07 Література Болгарії

ПВД 2.2.08 Гендерна проблематика в літературі

ПВД 2.2.09 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.2.10 Інновації викладання світової літератури у школі

ПВД 2.2.1.01 Лінгвокраїнознавство Болгарії

ПВД 2.2.1.02 Країнознавство Болгарії

ПВД 2.2.1.03 Лексичні,граматичні та стилістичні труднощі перекладу

ПВД 2.2.1.04 Теорія та практика перекладу(болгарська мова)

ПВД 2.2.1.05 Переклад ділового мовлення

ПВД 2.2.1.06 Комунікатавний курс болгарської мови

ПВД 2.2.1.07 Діалектологія болгарської мови

ПВД 2.2.1.08 Болгарські діалекти півдня України

ПВД 2.2.1.09 Історична граматика болгарської мови

ПВД 2.2.1.10 Мовна культура

ПВД 2.2.1.11Порівняльна типологія слов’янських мов

ПВД 2.2.1.12 Стилістичний аналіз тексту (болгарська мова)

ПВД 2.2.1.13 Лінгвістика тексту (болгарська мова)

ПВД 2.2.1.14 Історія болгарської мови

ПВД 2.2.2.01 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.2.2.02 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.2.2.03 Лексичні, грам.та стиліст.труд.перекл.англ.мови

ПВД 2.2.2.04 Теоря і практика перекладу (англ.мова)

ПВД 2.2.2.05 Комунікативний курс англійської мови

ПВД 2.2.2.06 Сучасна англійська мова

ПВД 2.2.2.07 Практикум з мовної комунікації

ПВД 2.2.2.08 Особливості викладання англійської мови

ПВД 2.2.2.09 Аналитичне читання англомовних текстів

ПВД 2.2.2.10 Лінгвістичний аналіз тексту (англ мова)

014.02 Середня освіта (Мова і література (румунська, англійська))

ПВД 2.2.01 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.2.02 Методи лінгвістичних досліджень

ПВД 2.2.03 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.2.04 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.2.05 Активні процеси в мовах новітнього часу

ПВД 2.2.06 Англо-американська література

ПВД 2.2.07 Література Румунії

ПВД 2.2.08 Гендерна проблематика в літературі

ПВД 2.2.09 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.2.10 Інновації викладання світової літератури у школі

ПВД 2.2.1.01 Лінгвокраїнознавство Румунії

ПВД 2.2.1.02 Країнознавство Румунії

ПВД 2.2.1.03 Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу румунської мови

ПВД 2.2.1.04 Теорія та практика перекладу (румунська мова)

ПВД 2.2.1.05 Переклад ділового мовлення (румунська мова)

ПВД 2.2.1.06 Комунікативний курс румунської мови

ПВД 2.2.1.07 Сучасна румунська мова

ПВД 2.2.1.08 Практикум з мовної комунікації (румунська мова)

ПВД 2.2.1.09 Діалектологія румунської мови

ПВД 2.2.1.10 Румунські діалекти півдня України

ПВД 2.2.1.11 Інноваційні технології у викладанні румунської мови

ПВД 2.2.1.12 Проектна робота на уроці румунської мови

ПВД 2.2.1.13 Лінгвістичний аналіз тексту (румунська мова)

ПВД 2.2.1.14 Історія румунської мови

ПВД 2.2.2.01 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.2.2.02 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.2.2.03 Лексичні, грам.та стиліст.труд.перекл.англ.мови

ПВД 2.2.2.04 Теоря і практика перекладу (англ.мова)

ПВД 2.2.2.05 Комунікативний курс англійської мови

ПВД 2.2.2.06 Сучасна англійська мова

ПВД 2.2.2.07 Практикум з мовної комунікації

ПВД 2.2.2.08 Особливості викладання англійської мови

ПВД 2.2.2.09 Аналитичне читання англомовних текстів

ПВД 2.2.2.10 Лінгвістичний аналіз тексту (англ мова)

014.02 Середня освіта (Мова і література (російська, англійська))

ПВД 2.2.01 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.2.02 Методи лінгвістичних досліджень

ПВД 2.2.03 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.2.04 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.2.05 Активні процеси у мовах новітнього часу

ПВД 2.2.06 Англо-американська література

ПВД 2.2.07 Усна народна творчість

ПВД 2.2.08 Давньоросійська література

ПВД 2.2.09 Жіноча російська література ХІХ ст.

ПВД 2.2.11 Російський літературний постмодернізм

ПВД 2.2.1.01 Активні процеси в сучасній російській мові

ПВД 2.2.1.02 Комунікативний синтаксиc

ПВД 2.2.1.03 Генеза і динаміка діалектів українського Подунав’я

ПВД 2.2.1.04 Діалектологія російської мови

ПВД 2.2.1.07 Історична граматика російської мови

ПВД 2.2.2.01 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.2.2.02 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.2.2.03 Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу

ПВД 2.2.2.04 Теорія і практика перекладу (англійська мова)

ПВД 2.2.2.05 Комунікативний курс англійської мови

ПВД 2.2.2.06 Сучасна англійська мова

ПВД 2.2.2.07 Практикум з мовної комунікації

ПВД 2.2.2.08 Особливості викладання англійської мови

ПВД 2.2.2.09 Аналітичне читання англомовних текстів

ПВД 2.2.2.10 Лінгвістичний аналізу тексту (англійська мова)

014.03 Середня освіта (Історія, правознавство)  

ПВД 2.2.01 Історична географія

ПВД 2.2.02 Українська етнографія

ПВД 2.2.03 Історія суспільно-політичної думки в Україні

ПВД 2.2.04 Економічна історія України

ПВД 2.2.05 Історія країн Азіії та Афріки у середні віки

ПВД 2.2.06 Цивілізації доколумбової Америки

ПВД 2.2.07 Війни в європейській історії (ХVІ–ХІХ ст.)

ПВД 2.2.08 Історія Османської імперії

ПВД 2.2.09 Історія Російської імперії

ПВД 2.2.10 Особливості розвитку країн Латинської Америки у нові часи

ПВД 2.2.11 Історія Першої світової війни

ПВД 2.2.12 Європейський фашизм

ПВД 2.2.13 Історія СРСР

ПВД 2.2.14 Історія Бессарабії

ПВД 2.2.15 Історія Румунії та Молдови

ПВД 2.2.16 Історія балканських країн (XV-XX ст.)

ПВД 2.2.17 Міжнародні організації XX - початку XXI ст.

ПВД 2.2.18 Історія Холодної війни

ПВД 2.2.19 Історія світової культури

ПВД 2.2.20 Культура та релігія стародавніх цивілізацій

ПВД 2.2.21 Інноваційні технології у навчанні історії

ПВД 2.2.22 Регіонознавство у шкільних курсах історії

ПВД 2.2.23 Українські поети-дисиденти в опозиційному русі 60-80 рр. XX ст.

ПВД 2.2.24 Латинська мова для істориків

ПВД 2.3.01 Римське право

ПВД 2.3.02 Історія держави та права зарубіжних країн

ПВД 2.3.03 Спадкове і договірне право

ПВД 2.3.04 Житлове право

ПВД 2.3.05 Кримінологія

ПВД 2.3.06 Екологічне право

ПВД 2.3.07 Виборче право

ПВД 2.3.08 Правовий захист дитини

ПВД 2.3.09 Міжнародна та національна правова молодіжна політика

032 Історія та археологія (Історія та європейські студії (з поглибленим вивченням англійської мови))

ПВД 2.1.01 Історична географія

ПВД 2.1.02 Українська етнографія

ПВД 2.1.03 Історія суспільно політичної думки України

ПВД 2.1.04 Економічна історія України

ПВД 2.1.05 Військове мистецтво в добу античності та середньовіччя

ПВД 2.1.06 Історія Стародавнього Сходу

ПВД 2.1.07 Цивілізації доколумбової Америки

ПВД 2.1.08 Азія та Афріка у середні віки

ПВД 2.1.09 Історія Азії та Африки у нові та новітні часи

ПВД 2.1.10 Історія США та Канади

ПВД 2.1.11 Особливості розвитку країн Латинської Америки у нові часи

ПВД 2.1.12 Історія Російської імперії

ПВД 2.1.13 Історія СРСР

ПВД 2.1.14 Історія Румунії та Молдови

ПВД 2.1.15 Історія Болгарії

ПВД 2.1.16 Історія Першої світової війни

ПВД 2.1.17 Історія Бессарабії

ПВД 2.1.18 Історія балканських країн (XV-XX ст.)

ПВД 2.1.19 Міжнародні організації XX - початку XXI ст.

ПВД 2.1.20 Історія холодної війни

ПВД 2.2.01 Європейське просвітництво

ПВД 2.2.02 Війни в європейській історії (ХVІ-ХІХ ст.)

ПВД 2.2.03 Історія європейського фашизму

ПВД 2.2.04 Зовнішня політика країн Західної Європи у XX- XXI ст.

ПВД 2.2.05 Основи права Європейського Союзу

ПВД 2.2.06 Історія держави і права країн Західної Європи

ПВД 2.2.07 Європейська інтеграція України

ПВД 2.3.01 Аналітичне читання

ПВД 2.3.02 Академічне письмо

ПВД 2.3.03 Лінгвокраїнознавство

ПВД 2.3.04 Термінознавство

ПВД 2.3.05 Німецька мова

ПВД 2.3.06 Франц. мова

ПВД 2.3.07 Румунська мова

ПВД 2.3.08 Болгарська мова

ПВД 2.4.01 Методика навчання історії

ПВД 2.4.02 Інноваційні технології у навчанні історії

ПВД 2.4.03 Регіонознавство у шкільних курсах історії

053 Психологія (Практична психологія, HR-менеджмент)

ПВД 2.1.01 Психологія саморозвитку та саморегуляції

ПВД 2.1.02 Психологія спорту

ПВД 2.1.03 Психологія творчості

ПВД 2.1.04 Психологія масових настроїв

ПВД 2.1.05 Психологія агресивності

ПВД 2.1.06 Психологія соціальної роботи

ПВД 2.1.07 Психологія само актуалізації особистості

ПВД 2.1.08 Тренінг креативності

ПВД 2.1.09 Арт-терапія

ПВД 2.1.10 Основи глибинної психології

ПВД 2.1.11 Когнітивна психологія

ПВД 2.1.12 Основи екологічної психології

ПВД 2.1.13 Тренінг самопізнання

ПВД 2.1.14 Психологія здоров’я

ПВД 2.1.15 Гештальт психологія

ПВД 2.1.16 Етнопсихологія

ПВД 2.1.17 Психологія переконуючої комунікації

ПВД 2.1.18 Сучасні теорії психології особистості

ПВД 2.1.19 Психологія сім’ї

ПВД 2.1.20 Сучасні психотерапевтичні технології

ПВД 2.1.21 Гендерна психологія

ПВД 2.2.01 Візуальна психодіагностика

ПВД 2.2.02 Психологія маніпуляцій

ПВД 2.2.03 Тренінг асертивності

ПВД 2.2.04 Психологія лідерства

ПВД 2.2.05 Психологія іміджу

ПВД 2.2.06 Тренінг комунікативності

053  Психологія (Практична психологія, HR-менеджмент) – скорочений термін навчання 2 роки

ПВД 2.1.01 Психологія саморозвитку та саморегуляції

ПВД 2.1.02 Психологія спорту

ПВД 2.1.03 Психологія творчості

ПВД 2.1.04 Психологія агресивності

ПВД 2.1.05 Тренінг креативності

ПВД 2.1.06 Арт-терапія

ПВД 2.1.07 Основи глибинної психології

ПВД 2.1.08 Тренінг самопізнання

ПВД 2.1.09 Практикум з групової психокорекції

ПВД 2.1.10 Психологія сім’ї

ПВД 2.1.11 Основи психологічного консультування та психокорекції

ПВД 2.1.12 Психологія маніпуляцій

ПВД 2.1.13 Тренінг асертивності

ПВД 2.1.14 Психологія лідерства

ПВД 2.1.15 Тренінг комунікативності

ПВД 2.1.16 Основи психотерапії

ПВД 2.1.17 Гендерна психологія

014.01 Середня освіта (Українська мова та література), 053 Психологія

ПВД 2.2.01 Граматична семантика

ПВД 2.2.02 Мови межиріччя Дністра і Дунаю

ПВД 2.2.03 Діалекти межиріччя Дністра і Дунаю

ПВД 2.2.04 Літературне краєзнавство

ПВД 2.2.05 Київські неокласики в контексті літературної доби

ПВД 2.2.06 Празька поетична школа

ПВД 2.2.07 Міфософська лінія в українській поезії

ПВД 2.2.08 Творчість поетів-дисидентів

ПВД 2.2.09 Стилістика і культура української мови

ПВД 2.2.10 Практикум з української мови

ПВД 2.2.11 Інноваційні технології у методиці навчання української мови та літератури

ПВД 2.2.12 Історія української літератури для дітей та юнацтва

ПВД 2.2.13 Методи літературознавчого аналізу художнього тексту

ПВД 2.2.14 Лінгвістичний аналіз художнього тексту

ПВД 2.2.15 Методи лінгвістичних досліджень

ПВД 2.2.16 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.2.17 Російська мова як регіональна

ПВД 2.2.18 Фольклор

ПВД 2.3.01 Психологія творчості

ПВД 2.3.02 Психологія сім'ї

ПВД 2.3.03 Психологія здоров'я

ПВД 2.3.04 Сучасні психотерапевтичні технології

ПВД 2.3.05 Когнітивна психологія

ПВД 2.3.06 Психологія само актуалізації особистості

ПВД 2.3.07 Психологія саморозвитку та саморегуляції

ПВД 2.3.08 Основи екологічної психології

014 Середня освіта (014.10 трудове навчання та технології, 014.09 Інформатика)

ПВД 2.2.01 Фізичний практикум

ПВД 2.2.02 Практикум електротехнічних робіт

ПВД 2.2.03 Атомна та ядерна фізика

ПВД 2.2.04 Хімія за профспрямуванням

ПВД 2.2.05 Деталі машин та підйомно-транспортні машини

ПВД 2.2.06 Різання та верстати

ПВД 2.2.07 Гідравліка та теплотехніка

ПВД 2.2.08 Сучасні педагогічні технології

ПВД 2.2.09 Технічна творчість та естетика

ПВД 2.2.10 Технологія обробки матеріалів

ПВД 2.2.11 Матеріально-технічне забезпечення технологічної освіти

ПВД 2.2.12 Історія техніки

ПВД 2.2.13 Системи сучасних технологій

ПВД 2.2.14 Технології обробки харчових продуктів

ПВД 2.2.15 Технології харчової промисловості та громадського харчування

ПВД 2.2.16 Основи промислового виробництва

ПВД 2.2.17 Системи автоматизованого проектування

ПВД 2.2.18 Ергономіка

ПВД 2.3.01 Математична логіка та теорія алгоритмів

ПВД 2.3.02 Математичне моделювання і програмування

ПВД 2.3.03 Сучасні мови програмування

ПВД 2.3.04 Монтаж та обслуговування комп’ютерів

ПВД 2.3.05 Комп'ютерна алгебра і геометрія

ПВД 2.3.06 Проектування і розробка педагогічних програм

ПВД 2.3.07 Комп.технології в діловодстві навчального закладу

ПВД 2.3.08 Організація дистанційного навчання у навчальному закладі

ПВД 2.3.09 Довідково-інформаційні системи

ПВД 2.3.10 Системи штучного інтелекту

ПВД 2.3.11 Інформаційна безпека і захист інформації

014 Середня освіта (014.10 трудове навчання та технології, 014.11 фізична культура)

ПВД 2.2.01 Фізичний практикум

ПВД 2.2.02 Практикум електротехнічних робіт

ПВД 2.2.03 Атомна та ядерна фізика

ПВД 2.2.04 Хімія за профспрямуванням

ПВД 2.2.05 Деталі машин та підйомно-транспортні машини

ПВД 2.2.06 Різання та верстати

ПВД 2.2.07 Гідравліка та теплотехніка

ПВД 2.2.08 Сучасні педагогічні технології

ПВД 2.2.09 Технічна творчість та естетика

ПВД 2.2.10 Технологія обробки матеріалів

ПВД 2.2.11 Матеріально-технічне забезпечення технологічної освіти

ПВД 2.2.12 Історія техніки

ПВД 2.2.13 Системи сучасних технологій

ПВД 2.2.14 Технології обробки харчових продуктів

ПВД 2.2.15 Технології харчової промисловості та громадського харчування

ПВД 2.2.16 Основи промислового виробництва

ПВД 2.2.17 Системи автоматизованого проектування

ПВД 2.2.18 Ергономіка

ПВД 2.3.01 Організація оздоровчої роботи

ПВД 2.3.02 Лікувальна фізкультура та масаж

ПВД 2.3.03 Біомеханіка фіз. вправ та спортметрологія

ПВД 2.3.04 Вікова фізіологія

ПВД 2.3.05 Невідкладна допомога

ПВД 2.3.06 Валеологія харчування

ПВД 2.3.07 Спортивно-педагогічне вдосконалення з оздоровчої гімнастики

ПВД 2.3.08 Спортивно-педагогічне вдосконалення з футболу

ПВД 2.3.09 Спортивно-педагогічне вдосконалення з волейболу

ПВД 2.3.10 Спортивно-педагогічне вдосконалення з баскетболу

ПВД 2.3.11 Спортивно-педагогічне вдосконалення з атлетизму

ПВД 2.3.12 Спортивно-педагогічне вдосконалення з легкої атлетики

ПВД 2.3.13 Організація та методика роботи в ОСОТ

ПВД 2.3.14 Спортивні споруди та обладнання

242 Туризм

ПВД 2.11 Екологічна безпека в туризмі

ПВД 2.12 Мовна компетенція екскурсовода

ПВД 2.13 Історія туризму

ПВД 2.14 Основи музеєзнавства

ПВД 2.19 Спеціалізовані види туризму (сільський, оздоровчий, спортивний, геотуризм)

ПВД 2.20 Спеціалізовані види туризму (молодіжний, навчальний, діловий, круїзний)

ПВД 2.21 Спеціалізовані види туризму (етнографічний, подієвий, релігійний туризм та паломництво)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка та управління підприємством)

ПВД 2.01 Геоінформаційні системи і технології

ПВД 2.08 Математичне моделювання

ПВД 2.13 Національна економіка

ПВД 2.14 Історія економіки та економічної думки

ПВД 2.15 Регіональна економіка

ПВД 2.20 Податки та оподаткування

ПВД 2.21 Страхування

ПВД 2.22 Інвестування

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)

Сертифікована програма " Редагування спецдокументації" (вступ 2016)

ПВД 1.01 Статистичні методи в інформаційній діяльності

ПВД 1.02. Моделювання соціально-економічних процесівpdf

ПВД 1.03 Психологія ділового спілкування

ПВД 1.04 Практикум з конфліктології

ПВД 1.05 Візуальна психодіагностика

ПВД 1.06 Психологія лідерства

ПВД 1.08 Офісне програмування

ПВД 1.09 Інтернет-технології і ресурси в інформаційній діяльності

ПВД 1.10 Міжнародно-правові норми інформаційної діяльності

ПВД 1.11 Організація місцевого самоврядування

ПВД 1.13 Маркетингові комунікації

ПВД 1.14 Комунікативні технології в інформаційному суспільстві

ПВД 1.15 Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів

ПВД 1.16 Спеціальні види документації

ПВД 1.17 Юридичне документо-знавство

ПВД 1.18 Економіка інформаційної діяльності

ПВД 1.19 Інформаційне забезпечення рекламної діяльності

ПВД 1.20 Історія діловодства

ПВД 1.21 Спеціальні історичні дисципліни

ПВД 1.22 Музеєзнавство

ПВД 1.23 Бібліографознавство

ПВД 1.24 Джерелознавство

014 Середня освіта (014.19 Середня освіта (Інформатика))

ПВД 2.2.01 Математичні основи інформатики

ПВД 2.2.02 Моделювання соціально-економічних процесів

ПВД 2.2.03 Монтаж та обслуговування комп’ютерів

ПВД 2.2.04 Фізичні основи комп'ютерних систем

ПВД 2.2.05 Офісне програмування

ПВД 2.2.06 Сучасні мови програмування

ПВД 2.2.07 Проектування і розробка педагогічних програм

ПВД 2.2.08 Комп’ютерна графіка

ПВД 2.2.09 Інтернет-технології і ресурси

ПВД 2.2.10 Довідково-інформаційні системи

ПВД 2.2.12 Web-дизайн та презентація інтелектуальної діяльності

ПВД 2.2.13 Вибранні питання методики навчання інформатики

ПВД 2.2.14 Практикум з розв’язання олімпіадних задач

ПВД 2.2.15 Тестові моделі та технології їх конструювання

ПВД 2.2.16 Основи зовнішнього незалежного оцінювання

ПВД 2.2.17 Організація дистанційного навчання у навчальному закладі

ПВД 2.3.01 Диференціальні рівняння

ПВД 2.3.02 Рівняння математичної фізики

ПВД 2.3.04 Практикум зі шкільного курсу математики

ПВД 2.3.05 Прикладна статистика

ПВД 2.3.06 Вибрані розділи математичного аналізу

ПВД 2.3.07 Вибіркові розділи алгебри та аналітичної геометрії

ПВД 2.3.08 Вибрані питання методики навчання математики

ПВД 2.3.09 Комп'ютерна алгебра і геометрія

ПВД 2.3.10 Математичне моделювання і програмування

ПВД 2.3.11 Методи оптимізації й дослідження операцій

231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка ) – скорочений термін навчання 2 роки

ПВД. 1.01 Технології соц. роботи в зарубіжних країнах

ПВД. 1.02 Теорія і методи соціальної роботи

ПВД. 1.03 Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів

ПВД. 1.04 Методи роботи з групами ризику

ПВД. 1.05. Соціальна робота з сім'ями і дітьми

ПВД. 1.06 Соціальне проектування

ПВД. 1.07 Соціальне партнерство

ПВД. 1.08 Соціально-педагогічний захист дітей та молоді

ПВД. 1.09 Опікунство і піклування

ПВД. 1.10 Людина в сучасному соціумі

ПВД. 2.01 Арт-терапія в соціальній сфері

ПВД. 2.02 Соціальний захист неповнолітніх

ПВД. 2.03 Теорія та технології прикладних засад у соціально-педагогічній діяльності

ПВД. 2.04 Соціальний супровід сім’ї

ПВД. 2.05 Соціально- педагогічний патронаж

ПВД. 2.06 Анімаційна діяльність соціального педагога

231 Соціальна робота (Соціально-правовий захист неповнолітніх)

ПВД 2.01 Превентивна педагогіка

ПВД 2.02 Гендерна педагогіка

ПВД 2.03 Інклюзивна освіта

ПВД 2.04 Європейські абриси педагогіки соціалізації

ПВД 2.05 Психологія ділового спілкування

ПВД 2.06 Практикум з конфліктології

ПВД 2.07 Візуальна психодіагностика

ПВД 2.08 Психологія лідерства

ПВД 2.09 Людина в сучасному соціумі

ПВД 2.10 Соціальна компетентність особистості

ПВД 2.11 Соціальне партнерство

ПВД 2.12 Соціально-медичний патронаж

ПВД 2.13 Рекламно-інформаційні технології соціальної роботи

ПВД 2.14 Практикум соціальної роботи

ПВД 2.15 Технології соц. роботи в зарубіжних країнах

ПВД 2.16 Теорія і методи соціальної роботи

ПВД 2.17 Основи профорієнтаційної роботи

ПВД 2.18 Методи роботи з групами ризику

ПВД 2.19 Соціальна робота з сім'ями і дітьми

ПВД 2.20 Соціально-педагогічний захист дітей групи ризику

ПВД 2.21 Менеджмент і маркетенг в організаціях соціальної сфери

ПВД 2.22 Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів

ПВД 2.23 Артпедагогіка

ПВД 2.24 Нотаріат України

ПВД 2.25 Соціальний захист неповнолітніх

ПВД 2.26 Конвенції ООН «Про права дитини» - основи правового захисту дитини

ПВД 2.27 Правовий захист дітей з особливими потребами

ПВД 2.28 Основи правової педагогіки

ПВД 2.29 Основи правової компетентності

ПВД. 2.31 Опікунство і піклування

ПВД. 2.32 Педагогіка спілкування

231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка)

ПВД 2.01 Превентивна педагогіка

ПВД 2.02 Гендерна педагогіка

ПВД 2.03 Інклюзивна освіта

ПВД 2.04 Європейські абриси педагогіки соціалізації

ПВД 2.05 Психологія ділового спілкування

ПВД 2.06 Практикум з конфліктології

ПВД 2.07 Візуальна психодіагностика

ПВД 2.08 Психологія лідерства

ПВД 2.09 Людина в сучасному соціумі

ПВД 2.10 Соціальна компетентність особистості

ПВД 2.11 Соціальне партнерство

ПВД 2.12 Соціально-медичний патронаж

ПВД 2.13 Рекламно-інформаційні технології соціальної роботи

ПВД 2.14 Практикум соціальної роботи

ПВД 2.15 Технології соц. роботи в зарубіжних країнах

ПВД 2.16 Теорія і методи соціальної роботи

ПВД 2.18 Методи роботи з групами ризику

ПВД 2.19 Соціальна робота з сім'ями і дітьми

ПВД 2.20 Опікунство і піклування

ПВД 2.21 Менеджмент і маркетенг в організаціях соціальної сфери

ПВД 2.23 Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів

ПВД 2.24 Арттехнології

ПВД 2.25 Соціальний захист неповнолітніх

ПВД 2.27 Соціально-педагогічне проектування

ПВД 2.28 Соціально-педагогічний захист дітей та молоді

ПВД 2.29 Соціально-педагогічна робота в сфері дозвілля

ПВД 2.30 Соціальний супровід сім’ї

ПВД 2.31 Соціально- педагогічний патронаж

ПВД 2.32 Анімаційна діяльність соціального педагога

012 Дошкільна освіта (Інклюзивна освіта)

ПВД 2.2.01 Теорія і методика екологічної освіти дітей дошкільного віку

ПВД 2.2.02 Педагогіка сімейного виховання

ПВД 2.2.03 Педагогіка спілкування

ПВД 2.2.04 Педагогіка толерантності

ПВД 2.2.05 Превентивна педагогіка

ПВД 2.2.06 Дозвіллєзнавство

ПВД 2.2.07. Організація приватної дошкільної освіти

ПВД 2.2.08 Інноваційні технології в логопедії

ПВД 2.2.09 Організація здоров’язберігаючого дозвілля дошкільників

ПВД 2.2.10 Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників

ПВД 2.2.11 Основи теорії гендерного виховання

ПВД 2.2.12 Методика музичного виховання з ритмікою

ПВД 2.2.13 Література для дошкільників з практикумом виразного читання

ПВД 2.2.14 Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

ПВД 2.2.15 Методика проведення занять з народознавства

012 Дошкільна освіта (053 Психологія)

ПВД 2.2.01 Теорія і методика екологічної освіти дітей дошкільного віку

ПВД 2.2.02 Сучасні технології навчання та виховання дітей дошкільного віку

ПВД 2.2.03 Педагогіка сімейного виховання

ПВД 2.2.04 Інклюзивна освіта

ПВД 2.2.05 Педагогіка спілкування

ПВД 2.2.06 Педагогіка толерантності

ПВД 2.2.07 Превентивна педагогіка

ПВД 2.2.08 Дозвіллєзнавство

ПВД 2.2.09. Організація приватної дошкільної освіти

ПВД 2.2.10 Інноваційні технології в логопедії

ПВД 2.2.11 Організація здоров’язберігаючого дозвілля дошкільників

ПВД 2.2.12 Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників

ПВД 2.2.13 Методика музичного виховання з ритмікою

ПВД 2.2.14 Література для дошкільників з практикумом виразного читання

ПВД 2.2.15 Комп’ютерні технології в роботі з дітьми

ПВД 2.2.16 Методика проведення занять з народознавства

ПВД 2.2.17 Основи теорії гендерного виховання

012 Дошкільна освіта (Практична психологія) – скорочений термін навчання 2 роки

ПВД 1.01 Педагогіка спілкування

ПВД 1.02 Педагогічна творчість дошкільного педагога

ПВД 1.03 Методика проведення занять з народознавства

ПВД 1.04 Методика музичного виховання з ритмікою

ПВД 1.05 Методика фізичного виховання дітей ДНЗ

ПВД 1.06 Література для дошкільників з практикумом виразного читання

ПВД 1.07 Історія розвитку гувернерської діяльності

ПВД 1.08 Організація здоров’язберігаючого дозвілля дошкільників

ПВД 1.09 Педагогіка сімейного виховання

ПВД 1.10 Основи корекційної педагогіки

ПВД 1.11. Організація приватної дошк.освіти

ПВД 2.01 Спеціальна психологія

ПВД 2.02 Психологічна служба в системі освіти

ПВД 2.03 Психопатологія

ПВД 2.04 Психологія здоров'я

016 Спеціальна освіта (016 Спеціальна освіта (Логопедія), 012 Дошкільна освіта)

ПВД 2.2.01 Основи психокорекції та психо-консультування осіб з ТПМ

ПВД 2.2.02 Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

ПВД 2.2.03 Основи психотренінгу осіб з тяжкими порушеннями мовлення

ПВД 2.2.06 Основи інклюзивної педагогіки

ПВД 2.2.08 Організація дизайнерської діяльності дітей

ПВД 2.2.09 Педагогічні основи логопедичної гімнастики

ПВД 2.2.10 Ігри в логопедичній роботі

ПВД 2.2.11 Педагогічно-оздоровча реабілітація осіб з вадами мовлення

ПВД 2.2.14 Методика ранньої діагностики і корекції розвитку дітей з ТПМ

016 Спеціальна освіта (016 Спеціальна освіта (Логопедія), 012 Дошкільна освіта) – скорочений термін навчання 2 роки

ПВД 1.01 Основи психотренінгу осіб з тяжкими порушеннями мовлення

ПВД 1.02 Основи профеcійної етики корекційного педагога

ПВД 1.03 Педагогічна творчість корекційного педагога

ПВД 1.04 Педагогічні основи логопедичної гімнастики

ПВД 1.05 Корекційно-реабілітаційні служби

ПВД 1.06 Методика ранньої діагностики і корекції розвитку дітей з ТПМ

ПВД 1.07 Педагогічна деонтологія

ПВД 1.08 Основи психокорекції та психо-консультування осіб з ТПМ

ПВД 1.09 Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

ПВД 1.10 Педагогічно-оздоровча реабілітація осіб з вадами мовлення

ПВД 2.01 Арт-терапія в роботі з дітьми з вадами розвитку

ПВД 2.02 Форми логопедичної роботи

ПВД 2.03 Педагогіка сімейного виховання

ПВД 2.04 Технологія ігрової діяльності з дітьми з ТПМ

ПВД 2.05 Логоритміка з методикою

ПВД 2.06 Організація реабілітаційної роботи в спеціальних освітніх закладах

014 Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво, організація вокально-хорової роботи)

ПВД 2.2.02 Народознавство та музичний фольклор України

ПВД 2.2.03 Музичне мистецтво зарубіжних країн

ПВД 2.2.04 Основи поліфонічного «письма»

ПВД 2.2.05 Теоретичний курс гармонії

ПВД 2.2.06 Методика аналізу музичних творів

ПВД 2.2.07 Гармонічне сольфеджіо

ПВД 2.2.09 Теорія музики і солфеджіо

ПВД 2.2.11 Постановка голосу в дитячому віці

ПВД 2.2.12 Основи техніки диригування

ПВД 2.2.13 Постановка диригентського апарату та аналіз хорових партитур

ПВД 2.2.14 Концертмейстерський клас

ПВД 2.2.15 Практикум шкільного репертуару

ПВД 2.2.16 Методика роботи з дитячим оркестром

ПВД 2.2.18 Музично-естетичне виховання дитей засобами мистецтва

ПВД 2.3.01 Хоровий практикум

ПВД 2.3.02 Методика оранжування дитячих хорових творів

ПВД 2.3.03 Методика роботи з дитячим хоровим колективом

ПВД 2.3.04 Практичний курс з диригування

ПВД 2.3.05 Управління хором

ПВД 2.3.06 Естрадний вокал

014 Середня освіта (014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), Дизайн набору)

ПВД 2.2.01 Основи науково – педагогічної діяльності вчителя образотворчого мистецтва

ПВД 2.2.03 Анатомія фігури людини (в динаміці)

ПВД 2.2.04 Методика викладання дисциплін художнього циклу

ПВД 2.2.05 Історія розвитку монументального живопису

ПВД 2.2.06 Історія архітектури

ПВД 2.2.07 Архітектура України

ПВД 2.2.08 Українське бароко

ПВД 2.2.09 Основи сюжетної композицї

ПВД 2.2.10 Композиція дизайну інтер’єру та ландшафту

ПВД 2.2.11 Педагогчний малюнок

ПВД 2.2.12 Методика виконання замальовків та ескізів

ПВД 2.2.14 Основи кольорознавства

ПВД 2.2.15 Монументальний живопис

ПВД 2.2.16 Творча робота над виконанням пейзажу на пленері

ПВД 2.2.17 ДПМ з практикумом

ПВД 2.2.18 Художня обробка тканини (батік)

ПВД 2.2.19 Методи оригінальної графіки

ПВД 2.3.01 Дизайн та рекламні технології

ПВД 2.3.02 Технологія та матеріали олійного живопису

ПВД 2.3.03 Технологія та матеріали стінопису

ПВД 2.3.04 Основи комп’ютерного дизайну

ПВД 2.3.05 Візуальні комунікації та реклама

ПВД 2.3.06 Наочність та дидактичний матеріал в інтер’єрі освітнього закладу

014.11 Середня освіта (Фізична культура, Захист Вітчизни) – скорочений термін навчання 2 роки

ПВД 1.01 Загальна біологія та основи генетики

ПВД 1.02 Валеологія рухової активності

ПВД 1.03 Науково-педагогічні засади здорового способу життя

ПВД 1.04 Теорія і методика викладання фізичного виховання у старшій школі

ПВД 1.05 Теорія і методика спортивно масової роботи

ПВД 1.06 Спортивно-педагогічне вдосконалення з футболу

ПВД 1.07 Спортивно-педагогічне вдосконалення з волейболу

ПВД 1.08 Спортивно-педагогічне вдосконалення з баскетболу

ПВД 1.09 Спортивно-педагогічне вдосконалення з атлетизму

ПВД 2.01 Захист населення у надзвичайних ситуаціях в мирний і воєнний час

ПВД 2.02 Рукопашний бій

ПВД 2.03 Військово-прикладні види спорту

ПВД 2.04 Військова історія

014.11 Середня освіта (Фізична культура, Захист Вітчизни)

ПВД 2.2.01 Загальна біологія та основи генетики

ПВД 2.2.02 Спортивна медицина

ПВД 2.2.03 Валеологія рухової активності

ПВД 2.2.04 Вікова фізіологія та невідкладна допомога

ПВД 2.2.05 Валеологія харчування

ПВД 2.2.06 Спортивно-педагогічне вдосконалення з футболу

ПВД 2.2.07 Спортивно-педагогічне вдосконалення з волейболу

ПВД 2.2.08 Спортивно-педагогічне вдосконалення з баскетболу

ПВД 2.2.09 Теорія і методика викладання фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах

ПВД 2.2.10 Науково-педагогічні засади здорового способу життя

ПВД 2.2.11 Спортивно-педагогічне вдосконалення з атлетизму

ПВД 2.2.12 Спортивно-педагогічне вдосконалення з оздоровчої гімнастики

ПВД 2.2.13 Спортивно-педагогічне вдосконалення з легкої атлетики

ПВД 2.2.14 Організація та методика роботи в ОСОТ

ПВД 2.2.15 Фізіологічні основи фізичного виховання

ПВД 2.2.16 Плавання з методикою навчання

ПВД 2.2.17 Морфологія людини

ПВД 2.3.01 Захист населення у надзвичайних ситуаціях в мирний і воєнний час

ПВД 2.3.02 Рукопашний бій

ПВД 2.3.03 Військово-прикладні види спорту

ПВД 2.3.04 Військова історія

ПВД 2.3.05 Основи виживання в екстремальних умовах

ПВД 2.3.06 Основи цивільного захисту населення

017 Фізична культура і спорт (Тренерсько-викладацька діяльність)

ПВД 2.2.01 Загальна біологія та основи генетики

ПВД 2.2.02 Спортивно-педагогічне вдосконалення з футболу

ПВД 2.2.03 Спортивно-педагогічне вдосконалення з волейболу

ПВД 2.2.04 Спортивно-педагогічне вдосконалення з баскетболу

ПВД 2.2.05 Науково-педагогічні засади здорового способу життя

ПВД 2.2.06 Спортивно-педагогічне вдосконалення з атлетизму

ПВД 2.2.07 Спортивно-педагогічне вдосконалення з оздоровчої гімнастики

ПВД 2.2.08 Спортивно-педагогічне вдосконалення з легкої атлетики

ПВД 2.2.09 Плавання з методикою навчання

ПВД 2.2.10 Морфологія людини

ПВД 2.2.11 Теорія та методика професійного спорту

ПВД 2.3.01 Баскетбол

ПВД 2.3.01 Волейбол

ПВД 2.3.01 Футбол

ПВД 2.3.02 Атлетизм

ПВД 2.3.02 Гімнастика

ПВД 2.3.02 Легка атлетика

017 Фізична культура і спорт (Тренерсько-викладацька діяльність) – скорочений термін навчання 2 роки

ПВД 1.01 Загальна біологія та основи генетики

ПВД 1.02 Спортивно-педагогічне вдосконалення з футболу

ПВД 1.03 Спортивно-педагогічне вдосконалення з волейболу

ПВД 1.04 Спортивно-педагогічне вдосконалення з баскетболу

ПВД 1.05 Науково-педагогічні засади здорового способу життя

ПВД 1.06 Спортивно-педагогічне вдосконалення з атлетизму

ПВД 1.07 Спортивно-педагогічне вдосконалення з оздоровчої гімнастики

ПВД 1.08 Спортивно-педагогічне вдосконалення з легкої атлетики

ПВД 1.09 Плавання з методикою навчання

ПВД 2. 01 Баскетбол

ПВД 2. 01 Футбол

ПВД 2. 02 Атлетизм

ПВД 2. 02 Гімнастика

ПВД 2. 02 Легка атлетика

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво, Дизайн) – скорочений термін навчання 2 роки

ПВД 1.01 Методика виконання замальовків та ескізів

ПВД 1.03 Основи сюжетної композиції

ПВД 1.04 Творча робота над виконанням пейзажу на пленері

ПВД 1.05 Монументальний живопис

ПВД 1.06 Технологія та матеріали олійного живопису

ПВД 1.07 Анатомія фігури людини (в динаміці)

ПВД 1.08 Історія архітектури

ПВД 1.10 Методика навчання дисциплін художнього циклу

ПВД 1.11 Методи оригінальної графіки

ПВД 2.01 Дизайн та рекламні технології

ПВД 2.02 Наочність та дидактичний матеріал в інтер’єрі освітнього закладу

ПВД 2.03 Основи комп’ютерного дизайну

ПВД 2.04 Візуальні комунікації та реклама

013 Початкова освіта (014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

ПВД 2.2.01 Інклюзивна освіта

ПВД 2.2.02 Основи валеології

ПВД 2.2.03 Теорія та технологія екологічної освіти молодших школярів

ПВД 2.2.04 Методика вивчення валеології

ПВД 2.2.05 Людина і світ з методикою навчання

ПВД 2.2.06 Етнопедагогіка

ПВД 2.2.21 Дитяча література

013 Початкова освіта (Інклюзивна освіта)

ПВД 2.2.02 Основи валеології

ПВД 2.2.03 Теорія та технологія екологічної освіти молодших школярів

ПВД 2.2.04 Методика вивчення валеології

ПВД 2.2.05 Людина і світ з методикою навчання

ПВД 2.2.06 Етнопедагогіка

013 Початкова освіта (014.09 Середня освіта (Інформатика))

ПВД 2.2.01 Інклюзивна освіта

ПВД 2.2.02 Основи валеології

ПВД 2.2.03 Теорія та технологія екологічної освіти молодших школярів

ПВД 2.2.04 Методика вивчення валеології

ПВД 2.2.05 Людина і світ з методикою навчання

ПВД 2.2.06 Етнопедагогіка

ПВД 2.2.21 Дитяча література

013 Початкова освіта (Хореографія)

ПВД 2.2.01 Інклюзивна освіта

ПВД 2.2.02 Основи валеології

ПВД 2.2.03 Теорія та технологія екологічної освіти молодших школярів

ПВД 2.2.04 Методика вивчення валеології

ПВД 2.2.05 Людина і світ з методикою навчання

ПВД 2.2.06 Етнопедагогіка

Анотації вибіркових дисциплін ОС Бакалавр (вступ 2015 р.)

Вступ 2015 р. на попередній версії сайту

6.020303 Філологія (англійська, німецька)*

ПВД 2.2.01 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.2.02 Методи лінгвістичних досліджень

ПВД 2.2.03 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.2.04 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.2.05 Активні процеси у мовах новітнього часу

ПВД 2.2.06 Англо-американська література

ПВД 2.2.07 Література Німеччини

ПВД 2.2.08 Гендерна проблематика в літературі

ПВД 2.2.09 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.2.10 Інновації викладання світової літератури у школі

ПВД 2.2.11 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.2.12 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.2.13 Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу англійської мови

ПВД 2.2.14 Теорія та практика перекладу англійської мови

ПВД 2.2.15 Переклад текстів різних галузь знань (англійська мова)

ПВД 2.2.16 Комунікативний курс англійської мови

ПВД 2.2.17 Практикум з мовної комунікації (англійська мова)

ПВД 2.2.18 Сучасна англійська мова

ПВД 2.2.19 Ділова англійська мова

ПВД 2.2.20 Професійна термінологія (англійська мова)

ПВД 2.2.21 Теорія тексту (англійська мова)

ПВД 2.2.22 Лінгвістичний аналізу тексту (англійська мова)

ПВД 2.2.23 Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах

ПВД 2.3.01 Лінгвокраїнознавство Німеччини

ПВД 2.3.02 Країнознавство німецькомовних країн

ПВД 2.3.03 Лексичні граматичні, та стилістичні труднощі перекладу (німецька мова)

ПВД 2.3.04 Теорія і практика перекладу (німецька мова)

ПВД 2.3.05 Комунікативний курс німецької мови

ПВД 2.3.06 Сучасна німецька мова

ПВД 2.3.07 Практикум з мовної комунікації (німецька мова)

ПВД 2.3.08 Специфіка викладання німецької мови

ПВД 2.3.09 Аналітичне читання німецькомовних текстів

ПВД 2.3.10 Особливості лінгвістичного аналізу німецькомовного тексту

 

6.020303 Філологія (англійська, німецька)

ПВД 2.1.01 Психологія ділового спілкування

ПВД 2.1.02 Практикум з конфліктології

ПВД 2.1.03 Візуальна психодіагностика

ПВД 2.1.04 Психологя лідерства

ПВД 2.1.05 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.1.06 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.1.07 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.01.08 Мовна компетенція екскурсовода

ПВД 2.1.10 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.1.11 Гендерна проблематика в літературі

ПВД 2.1.12 Переклад як форма міжлітературної взаємодії

ПВД 2.1.13 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.1.14 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.1.15 Лексичні труднощі перекладу англійської мови

ПВД 2.1.16 Граматичні труднощі перекладу англійської мови

ПВД 2.1.17 Стилістичні труднощі перекладу англійської мови

ПВД 2.1.18 Теорія та практика прекладу англійської мови

ПВД 2.1.19 Переклад галузевих текстів (англійська мова)

ПВД 2.1.20 Комунікативний курс англійської мови

ПВД 2.1.21 Практикум з мовної комунікації (англійська мова)

ПВД 2.1.22 Сучасна англійська мова

ПВД 2.1.23 Ділова англійська мова

ПВД 2.1.24 Професійна термінологія (англійська мова)

ПВД 2.1.25 Основи перекладацького скоропису (англійська мова)

ПВД 2.1.26 Теорія тексту (англійська мова)

ПВД 2.1.27 Лінгвістичний аналізу тексту (англійська мова)

ПВД 2.1.28 Редагування прекладів (англійсьа мова)

ПВД 2.1.29 Перекладацький аналіз текстів різних жанрів (англійська мова)

ПВД 2.2.01 Лінгвокраїнознавство Німеччини

ПВД 2.2.02 Країнознавство Німеччини та німецькомовних країн

ПВД 2.2.03 Лексичні труднощі перекладу німецької мови

ПВД 2.2.04 Граматичні труднощі перекладу (німецька мова)

ПВД 2.2.05 Стилістичні проблеми перекладу (німецька мова)

ПВД 2.2.06 Переклад ділового мовлення (німецька мова)

ПВД 2.2.07 Комунікативний курс німецької мови

ПВД 2.2.08 Сучасна німецька мова

ПВД 2.2.09 Культура мовлення (німецька мова)

ПВД 2.2.10 Аналітичне читання (німецька мова)

ПВД 2.2.11 Професійна термінологія для перекладачів (німецька мова)

ПВД 2.2.12 Реферування публіцистичних текстів (німецька мова)

ПВД 2.2.13 Лінгвістичний аналіз тексту (німецька мова)

ПВД 2.2.14 Укладання та редагування текстів нім.мовою

ПВД 2.2.15 Інтернет лінгвістика (німецька мова)

6.020303 Філологія * (німецька, англійська)

ПВД 2.2.01 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.2.02 Методи лінгвістичних досліджень

ПВД 2.2.03 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.2.04 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.2.05 Активні процеси у мовах новітнього часу

ПВД 2.2.06 Англо-американська література

ПВД 2.2.07 Література Німеччини

ПВД 2.2.08 Гендерна проблематика в літературі

ПВД 2.2.09 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.2.10 Інновації викладання світової літератури у школі

ПВД 2.2.11 Лінгвокраїнознавство Німеччини

ПВД 2.2.12 Країнознавство Німеччини та німецькомовних країн

ПВД 2.2.13 Лексичні та граматичні труднощі перекладу (нім.мова)

ПВД 2.2.14 Теорія і практика перекладу ( нім.мова)

ПВД 2.2.15 Переклад ділового мовлення (нім.мова)

ПВД 2.2.16 Комунікативний курс німецької мови

ПВД 2.2.17 Сучасна німецька мова

ПВД 2.2.18 Практикум з мовної комунікацї (нім.мова)

ПВД 2.2.19 Ділова німецька мова

ПВД 2.2.20 Аналітичне читання (нім.мова)

ПВД 2.2.21 Інноваційні технології викладання німецької мови

ПВД 2.2.22 Проектна робота на уроці німецької мови

ПВД 2.2.23 Дидактичні ігри на уроці німецької мови

ПВД 2.2.24 Мультимедійні засоби навчання на уроці німецької мови

ПВД 2.2.25 Лінгвістичний аналіз тексту (нім.мова)

ПВД 2.2.26 Укладання та редагування текстів нім.мовою

ПВД 2.3.01 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.3.02 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.3.03 Лексичні, граматичні та стилістичні труд.перекл. (англ.м.)

ПВД 2.3.04 Теорія та практика прекладу англ.м.

ПВД 2.3.05 Комунікативний курс англ.мови

ПВД 2.3.06 Сучасна англійська мова

ПВД 2.3.07 Практикум з мовної ком. (англ.м.)

ПВД 2.3.08 Особливості викладання англійської мови

ПВД 2.3.09 Аналит. читання англомов. текстів

6.020303 Філологія* (французька, англійська)

ПВД 2.1.01 Історія педагогіки

ПВД 2.1.02 Менеджмент в освіті

ПВД 2.1.03 Екологія дитинства

ПВД 2.1.04 Європейські абриси педагогіки соціалізації

ПВД 2.2.01 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.2.02 Методи лінгвістичних досліджень

ПВД 2.2.03 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.2.04 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.2.05 Активні процеси у мовах новітнього часу

ПВД 2.2.06 Англо-американська література

ПВД 2.2.08 Гендерна проблематика в літературі

ПВД 2.2.09 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.2.10 Інновації викладання світової літератури у школі

ПВД 2.2.11 Лінгвокраїнознавство Франції

ПВД 2.2.12 Країнознавство Франції

ПВД 2.2.13 Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу (фр.мова)

ПВД 2.2.14 Теорія та практика перекладу (французька мова)

ПВД 2.2.15 Переклад ділового мовлення (французька мова)

ПВД 2.2.16 Комунікативний курс французької мови

ПВД 2.2.17 Сучасна французька мова

ПВД 2.2.18 Практикум з мовної комунікації (французька мова)

ПВД 2.2.19 Ділова французька мова

ПВД 2.2.20 Аналітичне читання (французька мова)

ПВД 2.2.21 Інноваційні технології викладання французької мови

ПВД 2.2.22 Нестандартні уроки французької мови

ПВД 2.2.23 Мультимедійні засоби навчання французькою мови

ПВД 2.2.24 Лінгвістичний аналіз тексту (французька мова)

ПВД 2.2.25 Укладання та редагування текстів французькою мовою

ПВД 2.3.01 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.3.02 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.3.03 Лексичні труднощі перекладу англійської мови

ПВД 2.3.04 Теорія та практика перекладу (англійська мов)

ПВД 2.3.05 Теорія та практика перекладу (англійська мов)

ПВД 2.3.06 Сучасна англійська мова

ПВД 2.3.07 Практикум з мовної комунікації

ПВД 2.3.08 Особливості викладання англійської мови

ПВД 2.3.09 Аналітичне читання англомовних текстів

ПВД 2.3.10 Лінгвістичний аналізу тексту (англійська мова)

6.020303 Філологія (французька, англійська)

ПВД 2.1.05 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.1.06 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.1.07 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.1.08 Мовна компетенція екскурсовода

ПВД 2.1.10 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.1.11 Гендерна проблематика в літературі

ПВД 2.1.12 Переклад як форма міжлітературної взаємодії

ПВД 2.1.13 Лінгвокраїнознавство Францї

ПВД 2.1.14 Країнознавство Франції та франкомовних країн

ПВД 2.1.15 Лексичні труднощі перекладу французької мови

ПВД 2.1.16 Граматичні труднощі перекладу французької мови

ПВД 2.1.17 Стилістичні проблеми перекладу французької мови

ПВД 2.1.18. Теорія та практика перекладу французької мови

ПВД 2.1.19 Переклад галузевих текств

ПВД 2.1.20 Комунікативний курс французької мови

ПВД 2.1.21 Практикум з мовної комунікації (французька мова)

ПВД 2.1.22 Сучасна французька мова

ПВД 2.1.23 Ділова французька мова

ПВД 2.1.24 Професійна термінологія

ПВД 2.1.25 Основи перекладацького скоропису (франц. мова)

ПВД 2.1.26 Теорія тексту (франц.мова)

ПВД 2.1.27 Лінгвістичний аналіз тексту

ПВД 2.1.28 Редагування перекладів (франц. мова)

ПВД 2.1.29 Перекладацький аналіз текстів різних жанрів (франц. мова)

ПВД 2.2.01 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.2.02 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.2.03 Лексичні та граматичні труднощі перекладу

ПВД 2.2.04 Теорія та практика перекладу (англійська мов)

ПВД 2.2.05 Переклад ділового мовлення

ПВД 2.2.06 Комунікативний курс (англійська мова)

ПВД 2.2.07 Професійна термінологія для перекладачів (англійська мова)

ПВД 2.2.08 Особливості лінгвістичного аналізу тексту

ПВД 2.2.09 Укладання та редагування текстів англійською мовою

6.020303 Філологія* (болгарська, англійська)

ПВД 2.1.01 Історія педагогіки

ПВД 2.1.02 Менеджмент в освіті

ПВД 2.1.03 Екологія дитинства

ПВД 2.1.04 Європейські абриси педагогіки соціалізації

ПВД 2.2.01 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.2.02 Методи лінгвістичних досліджень

ПВД 2.2.03 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.2.04 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.2.05 Активні процеси у мовах новітнього часу

ПВД 2.2.06 Англо-американська література

ПВД 2.2.07 Давньоболгарська літерература

ПВД 2.2.08 Болгарська література доби Відродження

ПВД 2.2.09 Сучасна болгарська література.

ПВД 2.2.10 Гендерна проблематика в літературі

ПВД 2.2.11 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.2.12 Інновації викладання світової літератури у школі

ПВД 2.2.13 Лінгвокраїнознавство Болгарії

ПВД 2.2.14 Країнознавство Болгарії

ПВД 2.2.15 Лексичні та граматичні труднощі перекладу (болгарська мова)

ПВД 2.2.16 Теорія та практика перекладу (болгарська мова)

ПВД 2.2.17 Переклад ділового мовлення (болгарська мова)

ПВД 2.2.18 Комунікативний курс болгарської мови

ПВД 2.2.19 Діалектологія болгарської мови

ПВД 2.2.20 Болгарські діалекти півдня України

ПВД 2.2.21 Історична граматика болгарської мови

ПВД 2.2.22 Мовна культура

ПВД 2.2.23 Редагування болгарського тексту

ПВД 2.2.24 Порівняльна типологія слов’янських мов

ПВД 2.2.25 Стилістичний аналіз тексту (болгарська мова)

ПВД 2.2.26 Лінгвістика тексту (болгарська мова)

ПВД 2.2.27 Інтерпретація тексту (болгарська мова)

ПВД 2.3.01 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.3.02 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.3.03 Лексичні труднощі перекладу англійської мови

ПВД 2.3.04 Теорія та практика перекладу (англійська мов)

ПВД 2.3.05 Комунікативний курс (англійська мова)

ПВД 2.3.06 Сучасна англійська мова

ПВД 2.3.07 Практикум з мовної комунікації

ПВД 2.3.08 Особливості викладання англійської мови

ПВД 2.3.09 Аналітичне читання англомовних текстів

ПВД 2.3.10 Лінгвістичний аналізу тексту (англійська мова)

 

6.020303 Філологія* (румунська, англійська)

ПВД 2.2.01 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.2.02 Методи лінгвістичних досліджень

ПВД 2.2.03 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.2.04 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.2.05 Активні процеси у мовах новітнього часу

ПВД 2.2.06 Англо-американська література

ПВД 2.2.07 Література Румунії

ПВД 2.2.08 Гендерна проблематика в літературі

ПВД 2.2.09 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.2.10 Інновації викладання світової літератури у школі

ПВД 2.2.11 Лінгвокраїнознавcтво Румунії

ПВД 2.2.12 Країнознавство Румунії

ПВД 2.2.13 Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу (румунська мова)

ПВД 2.2.14 Теорія та практика перекладу (румунська мова)

ПВД 2.2.15 Переклад ділового мовлення

ПВД 2.2.16 Комунікативний курс румунської мови

ПВД 2.2.17 Сучасна румунська мова

ПВД 2.2.18 Практикум з мовної комунікації (румунська мова)

ПВД 2.2.19 Ділова румунська мова

ПВД 2.2.20 Аналітичне читання (румунська мова)

ПВД 2.2.21 Інноваційні техно- логії у викладанні румунської мови

ПВД 2.2.22 Проектна робота на уроці румунської мови

ПВД 2.2.23 Генеза і динаміка діалектів українського Подунав’я

ПВД 2.2.24 Румунські діалекти півдня України

ПВД 2.2.25 Лінгвістичний аналіз тексту (румунська мова)

ПВД 2.2.26 Укладання та редагування текстів румунською мовою

ПВД 2.3.01 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.3.02 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.3.03 Лексичні, граматичні та стилістичні труд.перекл. (англ.м.)

ПВД 2.3.04 Теорія та практика прекладу англ.м.

ПВД 2.3.05 Комунікативний курс англ.мови

ПВД 2.3.06 Сучасна англійська мова

ПВД 2.3.07 Практикум з мовної ком. (англ.м.)

ПВД 2.3.08 Особливості викладання англійської мови

ПВД 2.3.09 Аналит. читання англомов. текстів

ПВД 2.3.10 Лінгвістичний аналізу тексту (англійська мова)

6.020303 Філологія* (російська, англійська)

ПВД 2.2.01 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.2.02 Методи лінгвістичних досліджень

ПВД 2.2.03 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.2.04 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.2.05 Активні процеси у мовах новітнього часу

ПВД 2.2.06 Усна народна творчість

ПВД2.2.07Давньоросійська література

ПВД2.2.08 Російська література XVIII ст.

ПВД2.2.09 Російська література XIX ст.

ПВД2.2.10 Жіноча російська література ХІХ ст.

ПВД2.2.12 Російський літературний постмодернізм

ПВД 2.2.13 Англо-американська література

ПВД 2.2.14 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.2.15 Інновації викладання світової літератури у школі

ПВД 2.2.16 Активні процеси в сучасній російській мові

ПВД 2.2.17 Комунікативний синтаксис

ПВД 2.2.18 Генеза і динаміка діалектів українського Подунав’я

ПВД 2.2.19 Діалектологія російської мови

ПВД 2.3.01 Лінгвокраїнознавство Великобританії

ПВД 2.3.02 Країнознавство англомовних країн

ПВД 2.3.03 Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу (англійська мова)

ПВД 2.3.04 Теорія та практика перекладу (англійська мов)

ПВД 2.3.05 Комунікативний курс (англійська мова)

ПВД 2.3.06 Сучасна англійська мова

ПВД 2.3.07 Практикум з мовної комунікації

ПВД 2.3.08 Особливості викладання англійської мови

ПВД 2.3.09 Аналітичне читання англомовних текстів

ПВД 2.3.10 Лінгвістичний аналізу тексту (англійська мова)

6.020302 Історія*  (основи правознавства)

ПВД 2.1.01 Історія педагогіки

ПВД 2.1.02 Менеджмент в освіті

ПВД 2.1.03 Екологія дитинства

ПВД 2.1.04 Європейські абриси педагогіки соціалізації

ПВД 2.2.01 Історичне джерелознавство

ПВД 2.2.02 Історична географія

ПВД 2.2.03 Історія української державності і символіки

ПВД 2.2.04 Українська етнографія

ПВД 2.2.05 Історія суспільно-політичної думки в Україні

ПВД 2.2.06 Економічна історія України

ПВД 2.2.07 Світова культура

ПВД 2.2.08 Культура та релігія стародавніх цивілізацій

ПВД 2.2.09 Історія країн Азії та Африки в середні віки

ПВД 2.2.10 Цивілізації доколумбової Америки

ПВД 2.2.11 Військове мистецтво добу античності та середньовіччя

ПВД 2.2.12 Європейське просвітництво

ПВД 2.2.13 Війни в європейській історії (ХVІ–ХІХ ст.)

ПВД 2.2.14 Європейський фашизм

ПВД 2.2.15 Історія Першої світової війни

ПВД 2.2.16 Історія Османської імперії

ПВД 2.2.17 Особливості розвитку країн Латинської Америки у нові часи

ПВД 2.2.18 Історія країн Південно-Східної Азії у новітні часи

ПВД 2.2.19 Африканський континент у нові та новітні часи

ПВД 2.2.20 Історія Російської імперії

ПВД 2.2.21 Історія благодійності та меценатства в Російській імперії

ПВД 2.2.22 Історія СРСР

ПВД 2.2.23 Історія Румунії та Молдови

ПВД 2.2.24 Історія балканських країн (XV-XX ст.)

ПВД 2.2.25 Міжнародні організації XX - початку XXI ст.

ПВД 2.2.26 Історія холодної війни

ПВД 2.2.27 Інноваційні технології у навчанні історії

ПВД 2.2.28 Регіонознавство у шкільних курсах історії

ПВД 2.2.29 Історія Бессарабії

ПВД 2.2.30 Історія економіки та економічної думки

ПВД 2.2.31 Українські поети-дисиденти Українські поети-дисиденти в опозиційному русі 60-80 рр. XX ст.

ПВД 2.2.32 Латинська мова для істориків

ПВД 2.2.33 Мовна компетенція екскурсовода

ПВД 2.3.01 Римське право

ПВД 2.3.02 Історія держави та права зарубіжних країн

ПВД 2.3.03 Спадкове право

ПВД 2.3.04 Договірне право

ПВД 2.3.05 Житлове право

ПВД 2.3.06 Господарське право

ПВД 2.3.07 Кримінологія

ПВД 2.3.08 Екологічне право

ПВД 2.3.09 Виборче право

ПВД 2.3.10 Правовий захист дитини

ПВД 2.3.11 Міжнародна та національна правова молодіжна політика

6.020303 Філологія* (українська, видавнича справа і редагування)
ПВД 2.1.01 Історія педагогіки ПВД 2.1.02 Менеджмент в освіті

ПВД 2.1.03 Екологія дитинства

ПВД 2.2.01 Теоретичні питання граматики

ПВД 2.2.02 Граматична семантика

ПВД 2.2.03 Теорія парадигм

ПВД 2.2.04 Семіотичний аспект граматики

ПВД 2.2.05 Мови межиріччя Дністра і Дунаю

ПВД 2.2.06 Діалекти межиріччя Дністра і Дунаю

ПВД 2.2.07 Літературне краєзнавство

ПВД 2.2.08 Фольклор Подунав’я

ПВД 2.2.09 Київські неокласики в контексті літературної доби

ПВД 2.2.10 Празька поетична школа

ПВД 2.2.11 Міфософська лінія в українській поезії

ПВД 2.2.12 Творчість поетів-дисидентів

ПВД 2.2.13 Стилістика і культура української мови

ПВД 2.2.14 Основи красномовства

ПВД 2.2.15 Практикум з української мови

ПВД 2.2.16 Шкільне літературознавство

ПВД 2.2.17 Шкільне шевченкознавство

ПВД 2.2.18 Орфографічний і пунктуаційний практикум у ЗНЗ

ПВД 2.2.19 Інноваційні технології у методиці навчання української мови і літератури

ПВД 2.2.20 Література для дітей та юнацтва як навчальний предмет

ПВД 2.2.21 Історія української літератури для дітей та юнацтва

ПВД 2.2.23 Методи лінгвістичного аналізу художнього тексту ПВД 2.2.24 Методи літературознавчого аналізу художнього тексту

ПВД 2.2.25 Лінгвістичний аналіз художнього тексту

ПВД 2.2.26 Літературознавчий аналіз художнього тексту

ПВД 2.2.27 Історія лінгвістичних вчень

ПВД 2.2.28 Методи лінгвістичних досліджень

ПВД 2.2.29 Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

ПВД 2.2.30 Основи соціолінгвістики

ПВД 2.2.31 Активні процеси в мовах новітнього часу

ПВД 2.2.32 Російська мова як регіональна

ПВД 2.2.33 Болгарська мова

ПВД 2.2.34 Англо-американська література

ПВД 2.2.35 Західноєвропейська літературна казка

ПВД 2.2.36 Інновації у викладанні світової літератури у школі

ПВД 2.2.37 Літературна компаративістика

ПВД 2.3.01 Художньо-технічне редагування

ПВД 2.3.02 Нормативна база редагування

ПВД 2.3.03 Редакторський аналіз

ПВД 2.3.04 Основи книгознавства

ПВД 2.3.06 Макетування і верстка

ПВД 2.3.08 Дизайн електронного видання

ПВД 2.3.09 Теорія масової комунікації

ПВД 2.3.10 Теорія масової інформації

ПВД 2.3.11 Газетно-журнальні видання

6.030103 Практична психологія

ПВД 2.2.01 Психологія саморозвитку та саморегуляції

ПВД 2.2.02 Психологія спорту

ПВД 2.2.03 Психологія творчості

ПВД 2.2.04 Психологія сім’ї

ПВД 2.2.05 Психологія конфлікту

ПВД 2.2.06 Психологія масових настроїв

ПВД 2.2.07 Психологія агресивності

ПВД 2.2.08 Психологія соціальної роботи

ПВД 2.2.09 Психологія праці та ергономіка

ПВД 2.2.10 Психологія само- актуалізації особистості

ПВД 2.2.11 Тренінг креативності

ПВД 2.2.12 Арт-терапія

ПВД 2.2.13 Основи глибинної психології

ПВД 2.2.14 Тренінг самопізнання

ПВД 2.2.15 Психологія іміджу

ПВД 2.2.16 Психологія маніпуляцій

ПВД 2.2.17 Тренінг асертивності

ПВД 2.2.18 Когнітивна психологія

ПВД 2.2.19 Основи екологічної психології

ПВД 2.2.20 Тренінг комунікативності

ПВД 2.2.21 Психологія здоров’я

ПВД 2.2.22 Гештальт психологія

ПВД 2.2.23 Сучасні психотерапевтичні технології

ПВД 2.2.24 Позитивна психологія

ПВД 2.2.25 Психологія стресу

ПВД 2.2.26 Основи психолінгвістики

ПВД 2.2.27 Психологія переконуючої комунікації

6.030504 Економіка підприємства (Управління підприємством та організація обліку)

ПВД 2.1.01 Комп’ютерні статистичні пакети

ПВД 2.1.02 Геоінформаційні системи і технології

ПВД 2.1.03 Електронний документообіг

ПВД 2.1.04 Бази даних та інформаційні системи

ПВД 2.1.05 Інформаційні системи і технології в управлінні

ПВД 2.1.06 Електронна комерція

ПВД 2.1.07 WEB-технології та WEB-дизайн

ПВД 2.1.08 Інформаційні системи і технології в обліку

ПВД 2.1.09 Сучасні системи захисту інформації

ПВД 2.1.10 Математичне моделювання

ПВД 2.1.11 Основи фінансової математики

ПВД 2.1.12 Оптимізаційні задачі математичної економіки

ПВД 2.1.13 Математичне програмування

ПВД 2.1.14 Математичні методи дослідження операцій

ПВД 2.1.15 Моделювання соціально-економічних процесів

ПВД 2.1.16 Прикладна статистика

ПВД 2.1.17 Методи оптимізації

ПВД 2.1.18 Теорія та методи прийняття рішень

ПВД 2.1.19 Перехідна економіка

ПВД 2.1.20 Національна економіка

ПВД 2.1.21 Сучасні економічні системи

ПВД 2.1.22 Державне регулювання економіки

ПВД 2.1.23 Міжнародна економіка

ПВД 2.1.24 Економіко-математичні моделі в управлінні

ПВД 2.1.25 Формування бізнес моделі підприємства

ПВД 2.1.26 Податки та оподаткування

ПВД 2.1.27 Економіка та організація підприємницької діяльності

ПВД 2.1.28 Бюджетний менеджмент

ПВД 2.1.29 Податковий менеджмент

ПВД 2.1.30 Інвестування

ПВД 2.1.31 Економіка праці та соціально-трудові відносини

ПВД 2.1.32 Економіка і організація об’єднань підприємств

ПВД 2.1.33 Цінні папери та фондовий ринок

ПВД 2.1.34 Агробізнес

ПВД 2.1.35 Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

ПВД 2.1.36 Фінансова діяльність суб’єктів підприємства

ПВД 2.1.37 Фінанси підприємства

ПВД 2.1.38 Фінанси та кредит

ПВД 2.1.39 Проектний аналіз

ПВД 2.1.40 Капітал підприємства формування та використання

ПВД 2.1.41 Фінансовий менеджмент

ПВД 2.1.42 Потенціал і розвиток підприємства

ПВД 2.2.01 Контролінг

ПВД 2.2.02 Операційний менеджмент

ПВД 2.2.03 Управління персоналом

ПВД 2.2.04 Фінансовий аналіз

ПВД 2.2.05 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

ПВД 2.2.06 Організація обліку на підприємстві

6.010103 Технологічна освіта. Інформатика  

ПВД 2.2.01 Фізичний практикум

ПВД 2.2.02 Практикум електротехнічних робіт

ПВД 2.2.03 Фізика твердого тіла

ПВД 2.2.04 Деталі машин та підйомно-транспортні машини

ПВД 2.2.05 Різання та верстати

ПВД 2.2.06 Промислові методи аналізу

ПВД 2.2.07 Опір матеріалів

ПВД 2.2.08 Основи наукових досліджень

ПВД 2.2.09 Сучасні педагогічні технології

ПВД 2.2.10 Технічна творчість та естетика

ПВД 2.2.11 Технологія обробки матеріалів

ПВД 2.2.12 Матеріально-технічне забезпечення технологічної освіти

ПВД 2.2.13 Історія техніки

ПВД 2.2.14 Системи сучасних технологій

ПВД 2.2.15 Технологія обробки харчових продуктів

ПВД 2.2.16 Технологія харчової промисловості та громадського харчування

ПВД 2.2.17 Основи промислового виробництва

ПВД 2.2.18 Системи автоматизованого проектування

ПВД 2.2.19 Ергономіка

ПВД 2.2.20 Безпека праці

ПВД 2.2.21 Технологія виробництва конструкційних матеріалів та їх обробка

ПВД 2.2.22 Атомна та ядерна фізика

ПВД 2.3.01 Математичне моделювання

ПВД 2.3.02 Моделювання соціально-економічних процесів

ПВД 2.3.03. Офісне програмування

ПВД 2.3.04 Сучасні мови програмування

ПВД 2.3.05 Інформаційна безпека і захист інформації

ПВД 2.3.06 Інтернет-технології і ресурси

ПВД 2.3.07 Монтаж та обслуговування комп’ютерів

ПВД 2.3.08 Комп'ютерна алгебра і геометрія

ПВД 2.3.09 Проектування і розробка педагогічних програм

ПВД 2.3.10 Комп’ютерні технології в діловодстві навчального закладу

ПВД 2.3.11 Організація дистанційного навчання у навчальному закладі

ПВД 2.3.12 Довідково-інформаційні системи

ПВД 2.3.13 Комп’ютерні статистичні пакети

ПВД 2.3.14 Математична логіка та теорія алгоритмів

ПВД 2.3.15 Системи штучного інтелекту

6.030402 Інформатика* (Освітні вимірювання )

ПВД 2.2.01 Елементарна математика

ПВД 2.2.02 Алгебра та теорія чисел

ПВД 2.2.03 Диференціальні рівняння

ПВД 2.2.04 Матетатична логіка та теорія алгоритмів

ПВД 2.2.05 Математичне моделювання і програмування

ПВД 2.2.06 Методи обчислень

ПВД 2.2.07 Монтаж та обслуговування комп’ютерів

ПВД 2.2.08 Інформаційна безпека і захист інформації

ПВД 2.2.09 Сучасні мови програмування

ПВД 2.2.10 Комп'ютерне моделювання

ПВД 2.2.11 Моделювання соціально-економічних процесів

ПВД 2.2.12 Інтернет-технології і ресурси

ПВД 2.2.13 Комп’ютерна графіка

ПВД 2.2.14 Комп'ютерна алгебра і геометрія

ПВД 2.2.15 Довідково-інформаційні системи

ПВД 2.2.16 Проектування і розробка педагогічних програм

ПВД 2.2.17 Практикум з розв’язання олімпіадних задач

ПВД 2.2.18 Організація дистанційного навчання у навчальному закладі

ПВД 2.2.19 Історія інформатики та обчислювальної техніки

ПВД 2.2.20 Ергономіка

ПВД 2.3.01 Інтерсуб’єктні методи оцінювання психології особистості

ПВД 2.3.02 Психодіагностика

ПВД 2.3.03 Вибіркові обстеження в педагогіці, психології та соціології

ПВД 2.3.04 Комп’ютерні технології в діловодстві навчального закладу

ПВД 2.3.05 Тестування в галузі природничо-математичних наук

ПВД 2.3.06 Тестування в галузі гуманітарних наук

ПВД 2.3.07 Тестування в галузі технічних наук

ПВД 2.3.08 Практикум з конструювання тестів

ПВД 2.3.09 Комп’ютерні статистичні пакети

6.140103 Туризм (Туристична діяльність)

ПВД 2.1.01 Комп'ютерне забезпечення реклами та PR-діяльності

ПВД 2.1.02 Комп’ютерне діловодство та електронний документообіг

ПВД 2.1.03 Електронна комерція

ПВД 2.1.04 Геоінформаційні системи і технології

ПВД 2.1.05 Англійська мова за професійним спрямуванням

ПВД 2.1.06 Німецька мова за професійним спрямуванням

ПВД 2.1.07 Болгарська мова за професійним спрямуванням

ПВД 2.1.08 Румунська мова за професійним спрямуванням

ПВД 2.1.09 Культура гостинності і діловий етикет

ПВД 2.1.10 Психологія управління і конфліктологія в туризмі

ПВД 2.1.11 Екологічна безпека в туризмі

ПВД 2.1.13 Основи музеєзнавства

ПВД 2.1.14 Рекреалогія

ПВД 2.1.15 Рекреаційна географія

ПВД 2.1.16 Туризм в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону

ПВД 2.1.17 Туризм в країнах Чорноморсько-Середземноморського басейну

ПВД 2.1.18 Туристично-рекреаційне господарство Північного Причорномор’я

ПВД 2.1.19 Спеціалізовані види туризму (сільський, оздоровчий, спортивний, екстемальний, геотуризм)

ПВД 2.1.20 Спеціалізовані види туризму (молодіжний, навчальний, діловий, круїзний)

ПВД 2.1.21 Спеціалізовані туристичні ринки

ПВД 2.1.22 Міжнародний туристичний бізнес

ПВД 2.1.23 Спеціалізовані види туризму (етнографічний, подієвий, релігійний туризм та паломництво)

ПВД 2.1.24 Страхування і безпека в туризмі

ПВД 2.1.25 Аналіз діяльності підприємств туризму

ПВД 2.1.26 Фінанси туристичних підприємств

ПВД 2.1.27 Економіка та організація туристичного бізнесу

ПВД 2.2.01 Туристично-екскурсійні маршрути Одещини

ПВД 2.2.02 Історія світової культури та мистецтва

ПВД 2.2.03 Анімаційні послуги та індустрія розваг в туризмі

ПВД 2.2.04 Реклама в туризмі

ПВД 2.2.05 Іміджеологія та PR в туризмі

ПВД 2.2.06 Підприємницька діяльність в сфері туризму та рекреації

6.020105 Документознавство  та інформаційна діяльність

ПВД 2.01 Статистичні методи в інформаційній діяльності

ПВД 2.02 Математичне моделювання

ПВД 2.03 Моделювання соціально-економічних процесів

ПВД 2.04 Етика та психологія ділового спілкування

ПВД 2.05 Конфліктологія

ПВД 2.06 Психологія управління

ПВД 2.07 Основи програмування

ПВД 2.08 Офісне програмування

ПВД 2.09 Інформаційна безпека і захист інформації

ПВД 2.10 Інтернет-технології і ресурси

ПВД 2.11 Міжнародно-правові норми інформаційної діяльності

ПВД 2.14 Маркетингові комунікації

ПВД 2.15 Комунікативні технології в інформаційному суспільстві

ПВД 2.17 Стилістика ділового мовлення

ПВД 2.18 Спеціальні види документації

ПВД 2.19 Юридичне документо-знавство

ПВД 2.20 Теорія та практика рекламної та PR - діяльності

ПВД 2.21 Економіка інформаційної діяльності

ПВД 2.22 Інформаційно аналітичні продукти і послуги

ПВД 2.23 Інформаційне забезпечення рекламної діяльності

ПВД 2.24 Довідково-інформаційні системи

ПВД 2.25 Історія діловодства

ПВД 2.26 Спеціальні історичні дисципліни

ПВД 2.27 Музеєзнавство

ПВД 2.28 Бібліографознавство

ПВД 2.29 Джерелознавство

Сертифікована програма «Медіа-комунікації та зв'язки з громадськістю»

6.010101 Дошкільна освіта (6.010105 Корекційна освіта (логопедія))

ПВД 2.1.01 Історія педагогіки

ПВД 2.1.02 Менеджмент в освіті

ПВД 2.1.03 Екологія дитинства

ПВД 2.1.04 Європейські абриси педагогіки соціалізації

ПВД 2.1.05 Психологія ділового спілкування

ПВД 2.1.06 Практикум з конфліктології

ПВД 2.1.07 Візуальна психодіагностика

ПВД 2.1.08 Психологія лідерства

ПВД 2.2.01 Теорія і методика екологічноі освіти дошкільників

ПВД 2.2.02 Сучасні технології навчання і виховання дітей дошкільного віку

ПВД 2.2.03 Порівняльна педагогіка

ПВД 2.2.04 Педагогіка сімейного виховання

ПВД 2.2.05 Методика організації образотворчої діяльності дошкільників

ПВД 2.2.06 Педагогіка спілкування

ПВД 2.2.07. Організація приватної дошкільної освіти

ПВД 2.2.08 Організація дизайнерської діяльності дітей

ПВД 2.2.09 Інноваційні технології в логопедіїї

ПВД 2.2.10 Організація здоров’язберігаючого дозвілля дошкільників

ПВД 2.2.11 Теорія і методика співпраці дошкільних закладів з родиною

ПВД 2.2.12 Методика музичного виховання з ритмікою

ПВД 2.3.01 Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників

ПВД 2.3.02 Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

ПВД 2.3.03 Ігри в логопедичній роботі

ПВД 2.3.04 Педагогічно-оздоровча реабілітація осіб з вадами мовлення

ПВД 2.3.05 Методика ознайомлення дошкільників з довкіллям

ПВД 2.3.06 Спецметодика фізичного виховання

ПВД 2.3.07 Основи корекційної педагогіки

ПВД 2.3.08 Арттерапія в роботі з дітьми з вадами розвитку

ПВД 2.3.09 Основи психотренінгу осіб з тяжкими порушеннями мовлення

ПВД 2.3.10 Педагогіка толерантності

6.010105 Корекційна освіта (логопедія), (Дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку)

ПВД 2.1.01 Історія педагогіки

ПВД 2.1.02 Менеджмент в освіті

ПВД 2.1.03 Екологія дитинства

ПВД 2.1.04 Європейські абриси педагогіки соціалізації

ПВД 2.1.05 Психологія ділового спілкування

ПВД 2.1.06 Практикум з конфліктології

ПВД 2.1.07 Візуальна психодіагностика

ПВД 2.1.08 Психологія лідерства

ПВД 2.2.02 Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

ПВД 2.2.03 Основи психотренінгу осіб з тяжкими порушеннями мовлення

ПВД 2.2.04 Корекційна андрагогіка

ПВД 2.2.05 Інноваційні технології в логопедії

ПВД 2.2.06 Основи інклюзивної педагогіки

ПВД 2.2.08 Педагогічна творчість корекційного педагога

ПВД 2.2.09 Педагогічні основи логопедичної гімнастики

ПВД 2.2.12 Арт-терапія в роботі з дітьми з вадами розвитку

ПВД 2.3.01 Методика організації образотворчої діяльності дошкільників

ПВД 2.3.02 Методика музичного виховання з ритмікою

ПВД 2.3.03 Організація дизайнерської діяльності дітей

ПВД 2.3.04 Дитяча практична психологія

ПВД 2.3.05 Організація здоров’я-зберігаючого дозвілля дошкільників

ПВД 2.3.06 Теорія і методика екологічної освіти дітей дошкільного віку

ПВД 2.3.07 Спеціальна методика фізичного виховання

ПВД 2.3.08 Педагогіка сімейного виховання

ПВД 2.3.09 Сучасні технології навчання і виховання дітей дошкільного віку

6.010106 Соціальна педагогіка (cоціально-правовий захист неповнолітніх)

ПВД 2.2.01 Інклюзивна освіта

ПВД 2.2.04 Превентивна педагогіка

ПВД 2.2.07 Соціальний супровід сім’ї

ПВД 2.2.08 Методи соціально-виховної роботи

ПВД 2.2.09 Анімаційна діяльність соціального педагога

ПВД 2.3.01 Нотаріат України

ПВД 2.3.02 Соціальний захист неповнолітніх

ПВД 2.3.03 Конвенції ООН «Про права дитини» - основи правового захисту дитини

ПВД 2.3.04 Правовий захист дітей з особливими потребами

ПВД 2.3.05 Основи правової педагогіки

ПВД.2.3.06 Основи правової компетентності

6.020204 Музичне мистецтво (організація вокально-хорової роботи в закладах освіти)

ПВД 2.2.01 Народознавство та музичний фольклор України

ПВД 2.2.02 Основи поліфонічного «письма»

ПВД 2.2.03 Теоретичний курс гармонії

ПВД 2.2.04 Методика аналізу музичних творів

ПВД 2.2.05 Гармонічне сольфеджіо

ПВД 2.2.06 Теорія музики і сольфеджіо

ПВД 2.2.07 Музичне мистецтво зарубіжних країн

ПВД 2.2.08 Постановка голосу в дитячому віці

ПВД 2.2.09 Основи техніки диригування

ПВД 2.2.10 Постановка диригентського апарату та аналіз хорових партитур

ПВД 2.2.11 Концертмейстерський клас

ПВД 2.2.12 Практикум шкільного репертуару

ПВД 2.2.13 Методика роботи з дитячим оркестром

ПВД 2.2.14 Музично-естетичне виховання дитей засобами мистецтва

ПВД 2.3.01 Хоровий практикум

ПВД 2.3.02 Методика оранжування дитячих хорових творів

ПВД 2.3.03 Методика роботи з дитячим хоровим колективом

ПВД 2.3.04 Практичний курс з диригування

ПВД 2.3.05 Управління хором

ПВД 2.3.06 Естрадний вокал

6.020205 Образотворче мистецтво (Дизайн)

ПВД 2.1.01 Історія педагогіки

ПВД 2.1.02 Менеджмент в освіті

ПВД 2.1.03 Екологія дитинства

ПВД 2.1.04 Європейські абриси педагогіки соціалізації

ПВД 2.1.05 Психологія ділового спілкування

ПВД 2.1.06 Практикум з конфліктології

ПВД 2.1.07 Візуальна психодіагностика

ПВД 2.1.08 Психологія лідерства

ПВД 2.2.02 Анатомія фігури людини (в динаміці)

ПВД 2.2.03 Методика викладання дисциплін художнього циклу

ПВД 2.2.04 Історія розвитку монументального живопису

ПВД 2.2.05 Історія архітектури

ПВД 2.2.06 Архітектура України

ПВД 2.2.07 Українське бароко

ПВД 2.2.08 Основи сюжетної композиції

ПВД 2.2.09 Композиція дизайну інтер’єру та ландшафту

ПВД 2.2.10 Педагогічний малюнок

ПВД 2.2.11 Методика виконання замальовків та ескізів

ПВД 2.2.13 Основи кольорознав-ства

ПВД 2.2.14 Монументальний живопис

ПВД 2.2.15 Творча робота над виконанням пейзажу на пленері

ПВД 2.2.16 ДПМ з практикумом

ПВД 2.2.17 Художня обробка тканини (батік)

ПВД 2.2.18 Методи оригінальної графіки

ПВД 2.3.01 Дизайн та рекламні технології

ПВД 2.3.02 Технологія та матеріали олійного живопису

ПВД 2.3.03 Технологія та матеріали стінопису

ПВД 2.3.04 Основи комп’ютерного дизайну

ПВД 2.3.05 Візуальні комунікації та реклама

ПВД 2.3.06 Наочність та дидактичний матеріал в інтер’єрі освітнього закладу

6.010201 Фізичне виховання* (Захист Вітчизни)

ПВД 2.1.01 Історія педагогіки

ПВД 2.1.02 Менеджмент в освіті

ПВД 2.1.03 Екологія дитинства

ПВД 2.1.04 Європейські абриси педагогіки соціалізації

ПВД 2.1.05 Психологія ділового спілкування

ПВД 2.1.06 Практикум з конфліктології

ПВД 2.1.07 Візуальна психодіагностика

ПВД 2.1.08 Психологія лідерства

ПВД 2.2.01 Загальна біологія та основи генетики

ПВД 2.2.02 Спортивна медицина

ПВД 2.2.03 Валеологія рухової активності

ПВД 2.2.04 Вікова фізіологія та невідкладна допомога

ПВД 2.2.05 Валеологія харчування

ПВД 2.2.06 Спортивно-педагогічне вдосконалення з футболу

ПВД 2.2.07 Спортивно-педагогічне вдосконалення з волейболу

ПВД 2.2.08 Спортивно-педагогічне вдосконалення з баскетболу

ПВД 2.2.09 Теорія і методика викладання фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах

ПВД 2.2.10 Науково-педагогічні засади здорового способу життя

ПВД 2.2.11 Спортивно-педагогічне вдосконалення з атлетизму

ПВД 2.2.12 Спортивно-педагогічне вдосконалення з оздоровчої гімнастики

ПВД 2.2.13 Теорія та методика викладання атлетизму

ПВД 2.2.14 Організація та методика роботи в ОСОТ

ПВД 2.3.01 Захист населення у надзвичайних ситуаціях в мирний і воєнний час

ПВД 2.3.02 Рукопашний бій

ПВД 2.3.03 Допризовна підготовка молоді

ПВД 2.3.04 Військово-прикладні види спорту

ПВД 2.3.05 Військова історія

ПВД 2.3.06 Основи виживання в екстремальних умовах

ПВД 2.3.07 Основи цивільного захисту населення

 

6.010102 Початкова освіта (6.20303 Філологія* (англійська мова))

ПВД 2.2.02 Основи валеології

ПВД 2.2.04 Методика вивчення валеології

ПВД 2.2.05 Людина і світ з методикою навчання

ПВД 2.2.06 Етнопедагогіка

ПВД 2.2.07 Основи педагогічної творчості

ПВД 2.2.08 Особистісно орієнтовані виховні технології

ПВД 2.2.09 Музичне мистецтво та основи хореографії з методикою навчання

ПВД 2.2.10 Фізична культура з методикою викладання

ПВД 2.2.11 Практикум з розвитку зв’язного мовлення молодших школярів

ПВД 2.2.12 Основи літературного читання в початковій школі

ПВД 2.3.01 Лінгвокраїнознавство

ПВД 2.3.02 Література Англії ШевчукТ.С.

ПВД 2.3.03 Ділова англійська мова

ПВД 2.3.04 Практична фонетика англійської мови

ПВД 2.3.05 Аналітичне читання англійською мовою

ПВД 2.3.07 Лінгвостилістичні засоби аналізу тексту

 

6.010102 Початкова освіта (Виховна робота в інтернатних закладах)

ПВД 2.2.02 Основи валеології

ПВД 2.2.04 Методика вивчення валеології

ПВД 2.2.05 Людина і світ з методикою навчання

ПВД 2.2.06 Етнопедагогіка

ПВД 2.2.07 Основи педагогічної творчості

ПВД 2.2.08 Особистісно орієнтовані виховні технології

ПВД 2.2.09 Музичне мистецтво та основи хореографії з методикою навчання

ПВД 2.2.10 Фізична культура з методикою викладання

ПВД 2.2.11 Практикум з розвитку зв’язного мовлення молодших школярів

ПВД 2.2.12 Основи літературного читання в початковій школі

ПВД 2.3.01 Основи медичних знань та охорони здоров’я

ПВД 2.3.02 Розвиток виразності мовлення у молодшому шкільному віці

ПВД 2.3.03 Розвиток логічного мислення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

ПВД 2.3.04 Педагогіка співробітництва

ПВД 2.3.05 Дозвіллєзнавство

ПВД 2.3.06 Основи пізнавальної самостійності дітей молодшого шкільного віку

ПВД 2.3.07 Інтерактивні технології виховання

ПВД 2.3.08 Арт-терапія в системі соціального виховання