Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Інструкція щодо запису на вивчення дисциплін вільного вибору

Дисципліни вільного вибору студента (далі – ДВВ) складають 25% загальної кількості кредитів індивідуального навчального плану студента (загальна кількість кредитів для вибору студентів ОС «бакалавр»  – 60, ОС «магістр» – 23).

Для студентів ОС «бакалавр», що вступили на навчання у 2017 та 2018 рр., встановлені однакові обсяги ДВВ (4 кредити – 1 дисципліна) та розподіл цих дисциплін по семестрах:

– 3 семестр (осінній) – 12 кредитів (3 дисципліни);

– 4 семестр (весняний) – 8 кредитів (2 дисципліни);

– 5 семестр (осінній) – 12 кредитів (3 дисципліни);

– 6 семестр (весняний) – 8 кредитів (2 дисципліни);

– 7 семестр (осінній) – 8 кредитів (2 дисципліни);

– 8 семестр (весняний) – 12 кредитів (3 дисципліни).

Для студентів ОС «магістр», що вступили на навчання у 2018 р.,  встановлено такий розподіл дисциплін по семестрах:

– 2 семестр (весняний) – 8 кредитів (2 дисципліни по 4 кредити);

– 3 семестр (осінній) – 15 кредитів (3 дисципліни по 4 кредити та 1 дисципліна 3 кредити).

Студент має обрати за допомогою системи електронного запису ДВВ на наступний навчальний рік з розподілом на осінній та весняний семестри (крім студентів ОС «магістр», які обирають дисципліни для 3 навчального семестру).

Перед здійсненням електронного запису студент має ознайомитись з робочими програмами навчальних дисциплін, які розміщені нижче на цій сторінці веб-сайту університету. Усі робочі програми прикріплені до кафедр, які забезпечують викладання певної дисципліни.

Студент не може обирати одну й ту саму дисципліну протягом навчання.

Також встановлені обмеження щодо кількості студентів у групі з вивчення ДВВ – 20-30 студентів, крім дисциплін з інформаційних технологій та іноземних мов – 10-15 студентів). Якщо група з вивчення певної ДВВ не досягла встановленого обсягу студентів, вона розформовується, а студент має здійснити повторний вибір. Якщо на дисципліну записалася максимальна кількість студентів, то запис на таку дисципліну автоматично блокується.

Зробити вибір

Накази "Про перелік дисциплін вільного вибору студентів"

 


 


 

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

 

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

 

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "магістр"

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"

Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності

Алгебра та теорія чисел

Бiбiлографознавство

Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи

Дискретна математика

Елементарна математика

Інтернет технології та ресурси

Інтернет-технології і ресурси в інформаційній діяльності

Інформаційна безпека та захист інформації

Інформаційно-бібліотечна евристика

Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням

Комп’ютерна алгебра та геометрія

Комп’ютерна анімація

Комп’ютерна графіка та анімація

Комп’ютерне діловодство та електронний документообіг

Кадрове діловодство

Комп’ютерне забезпечення реклами та PR-діяльності

Комп’ютерні технології у роботі з дітьми

Математичне моделювання

Методи оптимізації та дослідження операцій

Методика навчання математики

Моделювання та параметризація тестів

Монтаж та обслуговування комп’ютерів та систем

Основи програмування

⇒ Організація дистанційного навчання у закладах освіти

⇒ Офісне програмування

Практикум розв’язання олімпіадних завдань з математики

Програмування інтернет-орієнтованих додатків

Спеціальні види документації

Статистичні методи в інформаційної діяльності

Сучасні засоби розробки ВЕБ-сайтів

Тестування програмних систем 

WEB-технології та WEB-дизайн

Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю

Бізнес-культура у підприємництві

Бізнес-планування у підприємництві

Гроші та кредит

Економіка і організація підприємницької діяльності

Економіка та організація підприємницької діяльності

Іміджеологія та PR в туризмі

Інвестування

Інтеграційні структури підприємств

⇒ Інфраструктура туристичного ринку

Контролінг

Логістика

Міжнародна економіка

⇒ Міжнародний туризм

⇒ Міжнародний туристичний бізнес

⇒ Менеджмент організації

Національна економіка

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Організація обліку на підприємстві

 Основи   HR – менеджменту

⇒ Основи бізнес-планування

Основи біржової торгівлі

⇒ Основи підприємництва

⇒ Підприємницькі ризики та управління ними

⇒ Підприємництво та бізнес-культура

Проектний аналіз

⇒ Рекреаційна географія

Самоменеджмент та управління особистою кар′єрою

Сільський  зелений  туризм 

Спеціалізовані  види  туризму (молодіжний, навчальний, діловий, круїзний) 

Спеціалізовані види  туризму (подієвий, етнографічний, релігійний)

Спеціалізовані види  туризму (сільський,  зелений, оздоровчий, молодіжний, спортивний, екстремальний)

Спеціалізовані туристичні ринки

Торговельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств

Тренінг курс: бізнес-планування

Туристично-екскурсійні маршрути Одещини

Туристично-рекреаційне господарство країн Чорноморсько-Середземноморського басейну

Туристично-рекреаційне господарство Північного Причорномор҆ я

Управління витратами

Управління персоналом

Фінанси

Фінанси підприємства

Фінансовий менеджмент

Цінні папери і фондовий ринок

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"

Кафедра української і всесвітньої історії та культури

⇒ Археологія

⇒ Війни в європейській історії (ХVІ – ХІХ ст.)

⇒ Військова історія

⇒ Військове мистецтво в добу античності та середньовіччя

⇒ Джерелознавство

⇒ Диктаторські режими ХХ ст.

⇒ Екологічне право

⇒ Економічна історія України

⇒ Етнологія

⇒ Етика та естетика

⇒ Зобов’язальне право

⇒ Інтегрований курс «Громадянська освіта та методика його навчання»

⇒ Інформаційне право

⇒ Історична географія України

⇒ Історія Бессарабії

⇒ Історія держави і права зарубіжних країн

⇒ Історія європейського фашизму

⇒ Історія науки і техніки

 Історія радянського суспільства

Історія релігій

⇒ Історія Румунії та Молдови

⇒ Історія світової культури

⇒ Історія суспільно-політичної думки в Україні

⇒ Історія українського війська

⇒ Історія «холодної війни»

⇒ Культура та релігія стародавніх цивілізацій

Міжнародна та національна правова молодіжна політика

Основи демократії  

Основи соціології та політології

⇒ Основи трудового права

⇒ Основи юридичних знань

⇒ Особливості розвитку країн Латинської Америки

⇒ Правовий захист дитинства

Регіонознавство в шкільній історичній освіті

⇒ Речове право

Сімейне право

⇒ Спеціальні історичні дисципліни

⇒ Сучасна міжнарода політика

⇒ Усна історія: засади, джерела, методи

⇒ Філософія людини

Кафедра української мови та літератури

⇒ Актуальні питання слов’янської діалектології

⇒ Актуальні питання української діалектології

⇒ Дисидентський епістолярій: літературознавчий і методичний аспекти

⇒ Діалекти межиріччя Дністра і Дунаю

⇒ Ділові папери та професійна компетенція

⇒ Загальне редагування

⇒ Інноваційні технології в методиці навчання української мови і літератури

Історія та нормативна база редагування

⇒ Історія української літератури для дітей та юнацтва

⇒ Лінгвістичний аналіз художнього тексту

⇒ Літературне краєзнавство

⇒ Літературне редагування

⇒ Морфологія українських південнобессарабських говірок

⇒ Основи красномовства

⇒ Празька поетична школа

⇒ Практикум з української мови

⇒ Редагування в ЗМІ

⇒ Редагування в ЗМІ (СП)

⇒ Синтез мистецтв у творчості поетів Придунав’я

⇒ Стилістика і культура української мови

⇒ Стилістика та редакторський  практикум

⇒ Теорія лінгвістичних парадигм

⇒ Типологія мовних помилок

⇒ Український фольклор

⇒ Українська мова за професійним спрямуванням

⇒ Шкільне літературознавство

Робочі програми дисциплін вільного вибору студентів ОС "бакалавр"