Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Контакти
Адреса: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, вул. Рєпіна, 12. 68610, Ізмаїл, Одеська область
Телефон: (04841) 63001
E-mail: idgu@ukr.net
Веб-сторінка

Ректор
Кічук Ярослав Валерійович
доктор педагогічних наук, професор
Звіт ректора
Нормативно-правова база
Вчена рада

Склад вченої ради
 1. КІЧУК Ярослав Валерійович – ректор
 2. МАКСИМЕНКО Ольга Олександрівна – головний бухгалтер
 3. КІЧУК Надія Василівна – декан педагогічного факультету
 4. МІЗЮК Вікторія Анатоліївна – в. о.декана факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
 5. ТАТАРИНОВ Іван Євгенович – в. о.декана факультету української та іноземної філології
 6. ЯКОВЕНКО Олена Іванівна – відповідальна за наукову роботу
 7. АНИЩЕНКО Алла Агафонівна – керівник експлуатаційно-технічного відділу
 8. БАШТОВЕНКО Оксана Анатоліївна – завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини
 9. БОЙЧЕВ Іван Іванович – доцент кафедри музичного та образотворчого мистецтв, директор студмістечка
 10. ГАРМАШ Ольга Володимирівна – голова профспілки
 11. ГЛУЩУК Світлана Василівна – директор Центру неперервної освіти
 12. ГОНЧАРОВА Наталя Олександрівна – завідувач кафедри історії та методики її навчання
 13. ДРАГІЄВАЛюдмилаВасилівна – завідувач кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності
 14. ЖЕМБРОВСЬКА Валентина Михайлівна – т. в. о. начальника навчально-методичного відділу
 15. ЗВЄКОВА Вікторія Корніївна – завідувач кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти 
 16. ІВАНОВА Дора Георгіївна – завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти
 17. КАПЛІЄНКО Микола Вікторович – директор відділу міжнародного співробітництва та розвитку інфраструктури
 18. КІЧУК Антоніна Валеріївна – професор кафедри загальної та практичної психології
 19. КОЛЕСНИКОВ Андрій Олександрович – завідувач кафедри української мови та літератури
 20. КУЛІНЕНКО Лілія Борисівна – професор кафедри технологічної освіти та природничих наук
 21. МАЗОХА Інна Степанівна – завідувач кафедри загальної та практичної психології
 22. МЕТІЛЬ Анастасія Сергіївна – завідувач кафедри права і соціальної роботи
 23. МЕТІЛЬ Тетяна Костянтинівна– завідувач кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю
 24. ОЛЕЙНІКОВА Галина Олександрівна – завідувач кафедри англійської філології та світової літератури
 25. ОМЕЛЬЧЕНКО Ганна Михайлівна – начальник відділу кадрів
 26. РЯБУШКО Світлана Олексіївна – завідувач кафедри романо-германської філології та методики навчання іноземних мов
 27. СИРОТКІНА Жанна Єрофіївна – завідувач кафедри музичного та образотворчого мистецтв
 28. СОКОЛОВА Алла Василівна – директор Центру громадянської освіти
 29. ФЕДОРОВА Ольга Василівна – завідувач кафедри технологічної освіти та природничих наук
 30. ЦИГАНОК Ірина Борисівна – вчений секретар
 31. ШЕВЧУК Тетяна Станіславівна – професор кафедри англійської філології та світової літератури
 32. ЩЕТИНІНА Світлана Володимирівна – директор бібліотеки
 33. НОВАК Влада Валеріївна – голова студентської ради ІДГУ, перший заступник голови студентської ради педагогічного факультету
 34. ЗАБОЛОТНЯ Анна Геннадіївна – голова студентської ради факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
 35. ХІМІЧ Ірина Сергіївна – голова студентської ради факультету української та іноземної філології

Нормативні документи:

План роботи вченої ради на 2023-2024 н.р.

Положення про вчену раду ІДГУ


Внесено зміни до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ( Наказ МОН України від 06.02.2017 р. № 174). Цей наказ набув чинності 03 березня 2017 р.

 

Вакансії

Наказ №85 від 03.07.2023 р. Про оголошення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників

В зв’язку з закінченням строків трудових договорів з науково-педагогічними працівниками відповідно до ст. 54 закону України «Про освіту» і ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» оголошується конкурс на заміщення вакантних посад:

Педагогічний факультет

Факультет української та іноземної філології

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Додатки

Зразок титульної сторінки Конкурсної справи

Зразок заяви про допуск до конкурсу на вакантну посаду

Особовий листок по обліку кадрів

Звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу науково-педагогічного працівника

Зразок витягу із засідання кафедри

Рецензія на відкриту лекцію ( практичне, семінарське або лабораторне заняття (за вибором кандидата))

Список наукових та навчально-методичних праць

Колективний договір ІДГУ на 2023-2025 рр.

Лист Управління праці та соціального захисту населення про реєстрацію колективного договору ІДГУ на 2023-2025 роки.

Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ІДГУ

Положення про Конкурсну комісію по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті

Рішення ректорату

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ РЕКТОРАТУ Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 02 січня 2020 року

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ РЕКТОРАТУ Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 08 січня 2020 року

Навчально-методичний відділ

Основні напрями діяльності

У сфері методичного забезпечення освітнього процесу:
 • узагальнення результатів, аналіз і поширення передового досвіду навчальної та науково-методичної роботи факультетів і кафедр, пошук і аналіз інновацій, нових процесів і проектів в освітянському середовищі, підготовка пропозицій щодо доцільності їхнього запровадження в навчально-виховний процес та практику роботи підрозділів Університету;
 • моніторинг, опрацювання та контроль за виконанням нормативних документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, інших державних освітніх установ;
 • підготовка проектів наказів, положень, методичних матеріалів з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на розгляд ректора, вченої ради та науково-методичної ради Університету;
 • розробка методичних рекомендацій щодо формування освітніх програм та навчальних планів, організація розробки, коригування та обліку навчальних планів за спеціальностями, контроль за їх відповідністю освітнім програмам;
 • розробка методичних матеріалів щодо впровадження основних документів ЄКТС та контроль за їх виконанням і дотриманням;
 • вивчення стану освітнього процесу на факультетах і кафедрах, його кадрового, інформаційного та науково-методичного забезпечення, його відповідності ліцензійним вимогам й освітнім програмам;
 • вивчення обсягу і структури самостійної роботи студентів, розроблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;
 • консультативно-методична підтримка щодо проведення підсумкової атестації, захистів кваліфікаційних робіт;
 • аналіз роботи, підведення підсумків та сприяння впровадженню інноваційних розробок у навчально-методичну роботу та навчально-виховний процес факультетів;
 • організація і проведення науково-методичних конференцій та семінарів з проблем вищої школи, питань науково-методичної роботи;
 • розробка перспективного та річного плану видання навчально-методичної літератури і забезпечення контролю за їх виконанням;
 • здійснення контролю  за виконанням  кафедрами,  факультетами  наказів ректора,  рішень  вченої  ради з питань методичного забезпечення освітнього процесу;
 • сприяння впровадженню академічної доброчесності в освітній процес Університету;
 • підготовка аналітичних звітів про стан навчально-методичної роботи на кафедрах та факультетах.

У сфері моніторингу якості знань:
 • науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань студентів університету, розробка спільно з кафедрами та деканатами єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в Університеті;
 • аналіз і узагальнення результатів міжсесійного контролю поточної успішності студентів, заліково-екзаменаційних сесій, вивчення та аналіз роботи кафедр і деканатів з організації й проведення контролю знань студентів;
 • організація та проведення вхідного контролю базових знань студентів, ректорських та комплексних контрольних робіт, аналіз їх результатів та підготовка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків в організації та проведенні освітнього процесу;
 • проведення соціологічних опитувань учасників освітнього процесу, організація механізмів анонімної оцінки якості освіти;
 • перевірка на унікальність за програмою «Антиплагіат» курсових та кваліфікаційних робіт студентів;
 • моніторинг складання випускниками кваліфікаційних екзаменів, розробка рекомендацій для підвищення якості освіти в університеті за результатами моніторингу підсумкової атестації випускників;
 • співробітництво з науково-дослідними інститутами, асоціаціями та іншими структурами, які здійснюють зовнішній контроль якості освіти;
 • надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам  університету  з  питань  діагностики,  оцінки  та моніторингу якості знань студентів;
 • участь та контроль у формуванні семестрових рейтингових оцінок студентів;
 • впровадження та організація роботи щодо рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів;
 • інформування про результати усіх видів моніторингу, оприлюднення результатів моніторингу через інформаційні ресурси Університету.

У сфері ліцензування та акредитації:
 • контроль за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та вимог до акредитації спеціальностей за відповідними освітніми ступенями;
 • контроль за дотриманням термінів дії ліцензії, сертифікатів існуючих спеціальностей Університету;
 • формування плану акредитації спеціальностей та перспективного плану ліцензування нових спеціальностей;
 • підготовка проектів наказів, розпоряджень щодо ліцензування та акредитації спеціальностей;
 • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів університету;
 • узагальнення інформації, яка надається структурними підрозділами, щодо показників діяльності Університету для формування ліцензійних та акредитаційних справ;
 • надання методично-консультативної допомоги з питань ліцензування та акредитації;
 • перевірка пакетів ліцензійних та акредитаційних справ перед поданням до Міністерства освіти і науки України;
 • розроблення системи підготовчих заходів до проведення ліцензійної та акредитаційної експертизи;
 • розроблення та подання рекомендацій з підвищення якості підготовки фахівців відповідно до акредитаційних вимог;
 • здійснення комплексу підготовчих заходів щодо організації та проведення самоаналізу акредитації спеціальностей, з яких здійснюється підготовка фахівців;
 • здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ спеціальностей Університету до Міністерства освіти і науки України, Акредитаційної комісії України;
 • отримання витягів і рішень експертних та акредитаційних комісій;
 • переоформлення ліцензій та сертифікатів для Університету;
 • забезпечення зберігання матеріалів з ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальностей Університету.

Ліцензування та акредитація

Підготовка до акредитації

2023-2024 н.р.

Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 014 Середня освіта (Природничі науки) освітньої програми «Середня освіта: природничі науки» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Впродовж 14 – 16 лютого 2024 р. з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи зазначеної освітньої програми.

Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 15 лютого 2024 року з 13:30 до 14:10.

 

Підключитись до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/86185578965?pwd=7wSOhXo2Y32OQiAx2MAznZQf0ZR69f.1

Ідентифікатор конференції: 861 8557 8965

Пароль: 2024

 

Звіт-відомості ОП Середня освіта Природничі науки ІДГУ

Наказ НАЗЯВО №192-Е від 31.01.2024 р. ОП Середня освіта природничі науки

Програма візиту ОП Середня освіта природничі науки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Висновки ГЕР ОП Середня освіта природничі науки

Звіт експертної групи ОП Середня освіта природничі науки

Рішення про акредитацію ОП Середня освіта природничі науки

 


Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)  освітньої програми «Середня освіта: біологія та здоров’я людини» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Звіт-відомості ОП Середня освіта біологія та здоров`я людини ІДГУ

 


Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 012 Дошкільна освіта освітньої програми «Дошкільна освіта» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Звіт-відомості ОП Дошкільна освіта ІДГУ

 


Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 014 Середня освіта (Німецька мова і література) освітньої програми «Середня освіта: німецька мова і література» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Звіт-відомості ОП Середня освіта німецька мова і література ІДГУ

 


Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) освітньої програми «Середня освіта: трудове навчання та технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Звіт-відомості ОП Середня освіта трудове навчання та технології ІДГУ

 
Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 073 Менеджмент освітньої програми «Менеджмент. Управління закладом освіти» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Звіт-відомості ОП Менеджмент. Управління закладом освіти ІДГУ

 


 

2022-2023 н.р.

 

Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 073 Менеджмент освітньої програми «Менеджмент: бізнес-адміністрування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Впродовж 29 – 31 березня 2022 р. з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи зазначеної освітньої програми.

Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 30 березня 2023 року з 13:10 до 13:50.

 

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/76886512559?pwd=7FapLroNhQTmE8bHPXDEu4x4YM2ac1.1

Ідентифікатор конференції: 768 8651 2559

Пароль: 2023

Звіт-відомості ОП Менеджмент бізнес-адміністрування ІДГУ

Наказ НАЗЯВО №532-Е від 15 березня 2023 року ОП Менеджмент бізнес-адміністрування

Програма візиту ОП Менеджмент бізнес-адміністрування (бакалаврського) рівня вищої освіти

Висновки ГЕР ОП Менеджмент бізнес-адміністрування

Звіт експертної групи ОП Менеджмент бізнес-адміністрування

Рішення про акредитацію ОП Менеджмент бізнес-адміністрування

 


Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) освітньої програми «Середня освіта: математика» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Впродовж 20 лютого – 22 лютого 2023 р. з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи зазначеної освітньої програми.

Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 21 лютого 2023 року з 11.20 до 12.00.

Посилання для підключення:

https://us02web.zoom.us/j/85811723468?pwd=NzJkMjNXRUNXcktlMysycUYrWXBJdz09

Ідентифікатор конференції: 858 1172 3468

Пароль: 2023

Наказ НАЗЯВО №184-Е від 03 лютого 2023 року ОП Середня освіта математика

Звіт-відомості ОП Середня освіта математика ІДГУ

Програма візиту 014 Середня освіта математика (бакалаврського) рівня вищої освіти

Висновки ГЕР ОП Середня освіта математика

Звіт експертної групи ОП Середня освіта математика

Рішення про акредитацію Середня освіта математика

 


Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) освітньої програми «Середня освіта: трудове навчання та технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Впродовж 3 – 5 листопада 2022 р. з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи зазначеної освітньої програми.

Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 4 листопада 2022 року з 13.50 до 14.30.

Підключитись до конференції Zoom:

https://us05web.zoom.us/j/85739341600?pwd=Z3VnOFp3c1ZtOEltYnBDWFhZSXNMdz09

Ідентифікатор конференції: 857 3934 1600

Код доступу: 2022

Наказ НАЗЯВО №613-Е від 20.10.2022 р. ОП Середня освіта трудове навчання та технології

Звіт-відомості ОП Середня освіта трудове навчання та технології ІДГУ

Програма візиту ОП Середня освіта трудове навчання та технології другого (магістерського) рівня вищої освіти

Висновки ГЕР ОП Середня освіта трудове навчання та технології

Звіт експертної групи ОП Середня освіта трудове навчання та технології

Рішення про акредитацію Середня освіта трудове навчання та технології

 


Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) освітньої програми «Середня освіта: фізична культура» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Впродовж 7 – 9 листопада 2022 р. з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи зазначеної освітньої програми.

Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 7 листопада 2022 року з 16.00 до 16.40.

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/79090644915?pwd=v3Mqyt4Wdh7x9pIMYMj9WDGGLNPhbk.1  

Ідентифікатор конференції: 790 9064 4915

Пароль: 2022

Наказ НАЗЯВО №619-Е від 21.10.2022 р. ОП Середня освіта фізична культура

Звіт-відомості ОП Середня освіта фізична культура ІДГУ

Програма візиту ОП Середня освіта фізична культура другого (магістерського) рівня вищої освіти

Звіт експертної групи ОП Середня освіта фізична культура

Висновки ГЕР ОП Середня освіта фізична культура

Рішення про акредитацію Середня освіта фізична культура

 


Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Впродовж  7 – 9 листопада 2022 р. з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи зазначеної освітньої програми.

Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 8 листопада 2022 року з 11.20 до 12.00.

Підключитись до конференції Zoom: https://us06web.zoom.us/j/89541614738

Ідентифікатор конференції: 895 4161 4738

Пароль: 2022

Наказ НАЗЯВО №637-Е від 24.10.2022 р. ОП Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг

Звіт-відомості ОП Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг ІДГУ

Програма візиту ОП Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів та консалтинг другого (магістерського) рівня вищої освіти

Звіт експертної групи ОП Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг

Висновки ГЕР ОП Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг

Рішення про акредитацію ОП Економіка та управління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг

 


 

2021-2022 н.р.

Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 081 Право освітньої програми «Право» за першим (бакалаврським) рівнем.

Впродовж 17-19 січня 2022 р. з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи зазначеної освітньої програми.
Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 18 січня 2022 року з 13.30 до 14.10.

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/79979270584?pwd=KG830ujsmXM2sz3xC2dWzhGchj2AHh.1

Ідентифікатор конференції: 799 7927 0584
Пароль: 3GV0Eb

Звіт-відомості ОП Право ІДГУ

Наказ НАЗЯВО № 2079-Е від 14 грудня 2021 року ОП Право

Програма візиту 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Звіт експертної групи ОП Право

Висновок ГЕР ОП Право

Рішення про акредитацію ОП Право

 


Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична Культура) освітньої програми «Середня освіта: фізична культура» за другим (магістерським) рівнем.

Впродовж 30 вересня – 2 жовтня 2021 р. з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи зазначеної освітньої програми.

Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 1 жовтня 2021 року з 11.00 до 11.40.

Підключитись до конференції:
https://us05web.zoom.us/j/89379087842?pwd=TnNzYW9Gb3pQUHlzUnFGNHAyVVFhdz09

Пароль: 2021

Наказ НАЗЯВО № 1588-Е від 17 вересня 2021 року ОП Середня освіта фізична культура

Звіт-відомості ОП Середня освіта фізична культура ІДГУ

Програма візиту 014 Середня освіта (Фізична культура) другого (магістерського) рівня вищої освіти

Звіт експертної групи ОП Середня освіта фізична культура

Висновок ГЕР ОП Середня освіта фізична культура

Рішення про акредитацію ОП Середня освіта фізична культура

 


Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) освітньої програми «Середня освіта: образотворче мистецтво» за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти.

Впродовж 23 – 25 лютого 2022 р. з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи зазначеної освітньої програми.

Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 24 лютого 2022 року з 10:30 до 11:10.

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/74688657525?pwd=9shn6XQnqc_nMeEmds9S_sSInqUulB.1

Ідентифікатор конференції: 746 8865 7525

Пароль: M0q4BE

Наказ НАЗЯВО № 118-Е від 8 лютого 2022 року ОП Середня освіта образотворче мистецтво

Звіт-відомості ОП Середня освіта образотворче мистецтво ІДГУ

Програма візиту 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти

 


Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) освітньої програми «Середня освіта: математика» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Впродовж 28 лютого – 2 березня 2022 р. з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи зазначеної освітньої програми.

Наказ НАЗЯВО 168-Е від 11 лютого 2022 року ОП Середня освіта математика

Звіт-відомості ОП Середня освіта математика ІДГУ

 


Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 014 Середня освіта (Природничі науки) освітньої програми «Середня освіта: природничі науки» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Впродовж 3 – 5 березня 2022 р. з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи зазначеної освітньої програми.

Наказ НАЗЯВО № 204-Е від 16 лютого 2022 року ОП Середня освіта природничі науки

Звіт-відомості ОП Середня освіта природничі науки ІДГУ

 


Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 071 Облік і оподаткування освітньої програми «Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності» за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті буде здійснюватися акредитаційна експертиза зазначеної освітньої програми.

Звіт-відомості ОП Облік і оподаткування облік, аналіз і аудит господарської діяльності

 


Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 016 Спеціальна освіта освітньої програми «Спеціальна освіта (логопедія)» за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті буде здійснюватися акредитаційна експертиза зазначеної освітньої програми.

Звіт-відомості ОП Спеціальна освіта (логопедія)

 


Шановні здобувачі вищої освіти та працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) освітньої програми «Середня освіта: трудове навчання та технології» за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті буде здійснюватися акредитаційна експертиза зазначеної освітньої програми.

Звіт-відомості ОП Середня освіта трудове навчання та технології

2020-2021 н.р.

Впродовж 2 – 4 листопада 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснювала роботу експертна група з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта.

Всі бажаючі мали змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 2 листопада 2020 року з 16.00 до 16.30.
Приєднатися до конференції Zoom  https://us02web.zoom.us/j/9067378620?pwd=c21uWnY5SllhajY3clpyeHB4SWh3QT09

Идентифікатор конференції: 906 737 8620
Код доступу: 2020

 Наказ НАЗЯВО №1669-Е від 26 жовтня 2020 року ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

 Програма візиту ЕГ ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Звіт-відомості ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта ІДГУ

Висновок ГЕР ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Звіт експертної групи ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Рішення про акредитацію ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

 


Впродовж 9 – 11 листопада 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснювала роботу експертна група з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

Всі бажаючі мали змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 10 листопада 2020 року з 13.10 до 13.50.

Приєднатися до конференції Zoom можна за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/74646783293?pwd=cnlxRHhOTkdmN2hZcTI5bnBxcUZtQT09
Ідентифікатор конференції: 746 4678 3293
Пароль: 2020

Наказ НАЗЯВО № 1677-Е від 27 жовтня 2020 року ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

⇒ Програма візиту ЕГ Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

⇒ Звіт-відомості ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта ІДГУ

Висновок ГЕР ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

Звіт експертної групи ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

Рішення про акредитацію ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

 


Впродовж 11 – 13 листопада 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проводилася акредитаційна експертиза освітньої програми «Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 073 Менеджмент.

Всі бажаючі мали змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 11 листопада 2020 року з 16.00 до 16.40.

Приєднатися до конференції Zoom можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/88380179525?pwd=TlhoUnR2Y2NLOWJKd29SZkpLU2oyZz09

Ідентифікатор конференції: 883 8017 9525

Пароль: 2020

⇒ Наказ НАЗЯВО № 1706-Е від 29 жовтня 2020 року ОП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання

⇒ Програма візиту ЕГ Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання

⇒ Звіт-відомості ОП Менеджмент адміністрування діяльності субєктів господарювання

Висновок ГЕР ОП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання

Звіт експертної групи ОП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання

Рішення про акредитацію ОП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання

 


Впродовж 2 – 4 лютого 2021 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснювала роботу експертна група з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство» за початковим (короткий цикл) рівнем вищої освіти за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі, яка відбудеться 02 лютого 2021 року з 17.010 до 17.40.

Приєднатися до конференції Zoom можна за посиланням:
https://us04web.zoom.us/j/74672589741?pwd=dzVaMFM2T3p3d2JkT0xzUWY3b0M5dz09
Ідентифікатор конференції: 746 7258 9741
Пароль: 2020

Наказ НАЗЯВО №34-Е від 15 січня 2021 року ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство

Програма візиту ЕГ Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство

Звіт-відомості ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство ІДГУ

Висновок ГЕР ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство

Звіт експертної групи ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство

Рішення про акредитацію ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство

 


В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» за початковим (короткий цикл) рівнем вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Наказ НАЗЯВО №134-Е від 29 січня 2021 року ОП Дошкільна освіта

Програма візиту 012 Дошкільна освіта ОПС молодший бакалавр

Звіт-відомості ОП Дошкільна освіта ІДГУ

Висновок ГЕР ОП Дошкільна освіта

Звіт експертної групи ОП Дошкільна освіта

Рішення про акредитацію ОП Дошкільна освіта

 


2019-2020 н.р.

З 18 грудня по 20 грудня 2019 року згідно наказу НАЗЯВО №352-Е  від 05.12.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проводитиметься акредитаційна експертиза освітньої програми «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Наказ

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Звіт-відомості ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта ІДГУ

Рішення про акредитацію ОП 012 Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

Звіт експертної групи 012 Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

Висновок ГЕР_012_Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

 


З 18 грудня по 20 грудня 2019 року згідно наказу НАЗЯВО №363-Е  від 05.12.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проводитиметься акредитаційна експертиза освітньої програми «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 013 Початкова освіта

Наказ

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті освітньої програми «Початкова освіта. Інклюзивна освіта»

Звіт-відомості ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта ІДГУ

Рішення про акредитацію ОП 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Звіт експертвної групи 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Висновок ГЕР 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта

 


 

Впродовж 21 – 23 квітня 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університетіз використанням технічних засобів відеозвязку ZOOM здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

Наказ НАЗЯВО № 637-Е від 06.04.2020 р.

Програма заходів експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

Звіт-відомості ОП Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність ІДГУ

Звіт експертної групи ОП Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність

Висновок ГЕР ОП Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність

Рішення про акредитацію ОП Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність

 


Впродовж 10 – 12 червня 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Історія та археологія: історія. Європейські студії» за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 032 Історія та археологія. 

Наказ НАЗЯВО №656-Е від 09.04.2020 р.

Звіт-відомості ОП Історія та археологія історія. Європейські студії ІДГУ

Впродовж 09 – 11 червня 2020 р. з використанням технічних засобів відеозвязку ZOOM здійснювала роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Історія та археологія: історія. Європейські студії» за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 032 Історія та археологія. 

Наказ НАЗЯВО №904-Е від 26 травня 2020 року “Про призначення експертної групи”

Розклад програми “онлайн‐візиту” під час проведення акредитаційної експертизи

Звіт експертної групи ОП Історія та археологія: історія. Європейські студії

Висновок ГЕР ОП Історія та археологія: історія. Європейські студії

Рішення про акредитацію ОП Історія та археологія: історія Європейські студії

 


Впродовж 25 – 27 серпня 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснюватиме роботу експертна група з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM для проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Наказ НАЗЯВО 1094-Е від 28.07.2020 року

Звіт-відомості ОП Освітні, педагогічні науки

Розклад програми онлайн візиту під час проведення акредитаційної експертизи

Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 26 серпня 2020 р. о 14:00.
Приєднатися до Zoom зустрічі https://us02web.zoom.us/j/84436740430?pwd=MVRDVU9kb29xWXlydXUyb21OMWZQUT09

Звіт експертної групи ОП Освітні, педагогічні науки

Висновок ГЕР ОП Освітні, педагогічні науки

Рішення про акредитацію ОП Освітні, педагогічні науки

 


2018-2019 н.р.

 

З 28 листопада по 30 листопада 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1624-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 28 листопада по 30 листопада 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1625-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (російська)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 грудня по 06 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1698-л від 02.11.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Позашкільна освіта» зі спеціальності 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 грудня по 06 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1699-л від 02.11.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 грудня по 06 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1621-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Середня освіта: історія. Українознавство» зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 05 грудня по 07 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1623-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (англійська)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 20 травня по 22 травня 2019 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №214-л  від 27.03.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: докукментознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за першим (бакалаврським) рівнем

Наказ

Експертні висновки


 

З 27 травня по 29 травня 2019 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №571-л  від 15.05.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (Логопедія)»

Наказ

Експертні висновки


 

З 27 травня по 29 травня 2019 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №571-л  від 15.05.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Наказ

Експертні висновки


 

 

2017-2018 н.р.

З 06 грудня по 08 грудня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 358-А від 29.11.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Менеджмент. Управління навчальним закладом» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 06 грудня по 08 грудня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 359-А від 29.11.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Українська мова та література» зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 29 січня по 31 січня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 80-Л від 24.01.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Українська мова та література» зі спеціальності 014 Середня освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 6 лютого по 8 лютого 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 93-Л від 30.01.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Історія. Історичне туризмознавство» зі спеціальності 032 Історія та археологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 12 лютого по 14 лютого 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 114-Л від 08.02.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (німецька)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література німецька) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 12 лютого по 14 лютого 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 120-Л від 08.02.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (французька)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література французька) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 471-Л від 19.04.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.030504 «Економіка підприємства»

Наказ

Експертні висновки


 

З 29 травня по 31 травня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 784-Л від 21.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020302 «Історія*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 785-Л від 21.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.010201 «Фізичне виховання*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 29 травня по 31 травня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 813-Л від 21.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.140103 «Туризм»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 952-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.010102 «Початкова освіта»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 954-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.030103 «Практична психологія*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 955-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020205 «Образотворче мистецтво*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 956-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020204 «Музичне мистецтво*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 06 червня по 08 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1036-Л від 31.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020303 «Філологія»

Наказ

Експертні висновки


 

З 06 червня по 08 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1037-Л від 31.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (логопедія). Дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 11 червня по 13 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1038-Л від 31.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проводитиметься акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020303 «Філологія*»

Наказ

Експертні висновки

2016-2017 н.р.

З 7 лютого по 9 лютого 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 73-А від 02.02.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.01010301 «Технологічна освіта»

З 20 лютого по 22 лютого 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 233-А від 13.02.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»

З 12 червня по 14 червня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 842-А від 01.06.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

 

2015-2016 н.р.

З 12 по 14 січня 2016 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №2120л від 28.12.2015 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено чергову акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка», спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.01010601, 8.01010601 «Соціальна педагогіка»

Наказ

Висновки експертної комісії

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії із спеціальності 011 Науки про освіту, галузі знань 01 Освіта.

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

Контакти
Адреса 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, каб. 204
Музеї
Дії населення в умовах надзвичайного стану воєнного характеру

Як поводити себе у разі надзвичайної ситуації або війни

Як одягатися на вулицю, якщо вуличне освітлення вимкнене?

Як вижити під час ядерного удару

Як розпізнати БПЛА та уберегтися від цієї зброї

Рекомендації щодо облаштування та використання найпростіших укриттів, заглиблених приміщень, підвалів та погребів в якості укриттів

Рекомендації щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах в особливий період

Алгоритм дій місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, керівників закладів освіти щодо забезпечення укриття учасників освітнього процесу у фонді захисних споруд цивільного захисту

Рекомендації щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти

Пам’ятка засновника (керівника) закладу освіти щодо організації створення фонду захисних споруд цивільного захисту та організації укриття у ньому здобувачів освіти та персоналу

Рекомендації щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти

Дії населення у випадку загрози виникнення радіаційної небезпеки

Дії населення у випадку загрози виникнення хімічної небезпеки

Дій населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру

Пам’ятки з безпеки життєдіяльності населення

Дії населення у разі раптового артилерійського обстрілу

Дії населення при загрозі стихійного лиха та отриманні штормового попередження

Перша медична допомога потопаючому

Загальні правила безпеки при загрозі терористичних актів

Поради щодо попередження емоційного вигоряння в умовах воєнного стану в Україні

Як подолати стрес, перебуваючи в укритті

Поради від експертів ЮНІСЕФ: “Як підтримати дітей у стресових ситуаціях”

Як пережити горе та втрату – поради психологів

Стоп тероризм

Stop terorismНормативна база:

Щодо інформаційної кампанії Лист МОН 1/9-623 від 09.11.2020р.

Закон України Про боротьбу з тероризмом

Рекомендації щодо реагування та дій персоналу закладу освіти при отриманні інформації про погрозу вчинення теракту  Лист ДОН ООДА №115 від 27.01.2021р.

Про підвищення рівня безпеки Наказ ІДГУ №6 від 26.01.2021р.

Порядок дій у разі виявлення в ІДГУ вибухових і невідомих предметів, підозрілих сторонніх осіб або отримання інформації про мінування ІДГУ

Настанова щодо поведінки у разі захоплення терористами у заручники

Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у звязку з війною в Україні та гуманітарною кризою Лист МОН №1/6355-22 від 14.06.2022 р.


Цілодобовий безкоштовний телефон довіри Служби безпеки України: 0-800-501-482

Електронна скринька: callcenter@ssu.gov.ua

Рекомендації щодо організації освітнього процесу під час війниПам’ятки населенню щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій

Як діяти під час землетрусу

Як діяти населенню під час атаки із застосуванням хімічної зброї

Дії учасників освітнього процесу в разі надзвичайних ситуацій

У разі надзвичайної ситуації або війни

Як діяти освітянам й учням у разі надзвичайних ситуацій

Будь обережним! Небезпечні знахідки

Дії населення за попереджувальним сигналом «Увага всім»

Дії населення у разі отримання тривоги

Дії під час артилерійського обстрілу житлових масивів

Дії при аваріях з вибухами і пожежами

Дії у разі виявлення підозрілих і вибухових пристроїв

Екстренна валіза – її необхідність та вміст

ОБЕРЕЖНО! Підозрілий предмет

Порядок дій населення під час проведення евакуації

Порядок укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту

Рекомендовані разові дози альтернативних препаратів стабільного йоду залежно від вікової групи

Що треба знати про аміак

Безпека дорожнього руху

Міжнародний благодійний фонд «Допомоги постраждалим внаслідок дорожньотранспортних пригод»

Молодь за безпеку дорожнього руху: кращі фотороботи всеукраїнського конкурсу «Безпечна країна» 2023

Молодь за безпеку дорожнього руху (відеоконтент)

Тижні безпеки дорожнього руху в Україні, що проходять двічі на рік, є однією із найбільших інформаційно-просвітницьких платформ для привернення уваги суспільства до проблем дорожньо-транспортного травматизму в країні. Тижні мають на меті консолідацію зусиль державних органів, відомств, структур, зацікавленої громадськості та ЗМІ для напрацювання спільних рішень та вирішення цієї проблеми.

Дорожньо-транспортний травматизм, за даними ВООЗ, є однією з найбільших світових проблем охорони здоров’я. Травмуються або отримують каліцтва щодня понад тисячі осіб. Ризик загинути внаслідок ДТП різниться в різних країнах, проте 70% припадає на країни з низьким та середнім рівнем доходу.

Щороку, за різними статистичними даними, Україна втрачає в дорожньо-транспортних пригодах понад 3 тисячі своїх громадян, понад 30 тисяч травмуються. Основні причини ДТП із загиблими та травмованими: перевищення безпечної та встановленої швидкості руху; порушення правил маневрування; порушення правил проїзду перехресть; порушення правил проїзду пішохідних переходів; недотримання дистанції.

Міжнародний благодійний фонд «Допомоги постраждалим внаслідок дорожньотранспортних пригод»