Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Контакти
Адреса: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, вул. Рєпіна, 12. 68610, Ізмаїл, Одеська область
Телефон: (04841) 63001
E-mail: idgu@ukr.net
Веб-сторінка

Ректор
Кічук Ярослав Валерійович
доктор педагогічних наук, професор
Нормативно-правова база
Вчена рада

Склад вченої ради
1 КІЧУК Ярослав Валерійович ректор
2 КОЛЬЦУН Наталія Михайлівна перший проректор
3 ЦИГАНЕНКО Лілія Федорівна проректор з науково-педагогічної роботи
4 МАКСИМЕНКО Ольга Олександрівна  головний бухгалтер
5 КІЧУК Надія Василівна  декан педагогічного факультету
6 ШАВЛОВСЬКА Тетяна Сергіївна  декан факультету іноземних мов
7  ТАТАРИНОВ Іван Євгенович декан факультету української філології та соціальних наук
8 МІЗЮК Вікторія Анатоліївна декан факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
9 ГЛУЩУК Світлана Василівна  директор Центру неперервної освіти
10 ДРОЗДОВ Віктор Володимирович  начальник навчально-методичного відділу
11 КУЛІНЕНКО Лілія Борисівна  професор кафедри технологічної і професійної освіти та загально технічних дисциплін
12  РАЙБЕДЮК Галина Богданівна професор кафедри української мови і літератури
13 ШЕВЧУК Тетяна Станіславівна  завідувач кафедри загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури
14 БОЙЧЕВ Іван Іванович  помічник ректора
15 ГОЛОВІНА Наталія Борисівна  доцент кафедри романо-германської філології
16 ІВАНОВА Дора Георгіївна  завідувач кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти
17 ІВЛІЄВА Ольга Михайлівна  доцент кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності
18 КОЛЕСНИКОВ Андрій Олександрович  завідувач кафедри української мови і літератури
19 МАЗОХА Інна Степанівна  завідувач кафедри загальної та практичної психології
20 РЯБУШКО Світлана Олексіївна  завідувач кафедри англійської мови та перекладу
21 СИРОТКІНА Жанна Єрофіївна  завідувач кафедри музичного та образотворчого мистецтва
22 СОРОКА Лариса Миколаївна  завідувач кафедри управління підприємством та туристичною діяльністю
23 СТАРОДЄДОВА Людмила Валентинівна  доцент кафедри романо-германської філології
24 ФЕДОРОВА Ольга Василівна  завідувач кафедри технологічної і професійної освіти та загальнотехнічних дисциплін
25 ФУРДУЙ Світлана Борисівна  завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури
26 ЦЕРКОВНА Віра Георгіївна  завідувач кафедри української і всесвітньої історії та культури
27 ГАРМАШ Ольга Володимирівна  голова профспілки
28 ЖЕМБРОВСЬКА Валентина Михайлівна  методист вищої категорії
29 КАПЛІЄНКО Микола Вікторович  директор відділу міжнародного співробітництва та розвитку інфраструктури
30 ОМЕЛЬЧЕНКО Ганна Михайлівна  начальник відділу кадрів
31 ЩЕТИНІНА Світлана Володимирівна  завідувач бібліотеки
32 СВИЩ Наталя Михайлівна  вчений секретар
33 БІЛОГАН Тетяна Федорівна  керівник органів студентського самоврядування університету
34 КРИВОПИЩЕНКО Валерія Олександрівна  керівник органів студентського самоврядування університету
35 НЯГУ Валерія Вікторівна керівник органів студентського самоврядування університету
36 СТОЙЛОВСЬКИЙ Іван Миколайович керівник органів студентського самоврядування університету

Нормативні документи:

Положення про вчену раду

План роботи вченоїради університету на 2020-2021 н.р.

Внесено зміни до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ( Наказ МОН України від 06.02.2017 р. № 174). Цей наказ набув чинності 03 березня 2017 р.

Вакансії

Наказ ІДГУ №88 від 31 липня 2020 року “Про організацію та проведення виборів ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету”

В зв’язку з закінченням строків трудових договорів з науково-педагогічними працівниками відповідно до ст. 54 закону України «Про освіту» і ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» оголошується конкурс на заміщення вакантних посад:

Педагогічний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет української філології та соціальних наук

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Додатки

Зразок титульної сторінки Конкурсної справи

Зразок заяви про допуск до конкурсу на вакантну посаду

Особовий листок по обліку кадрів

Звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу науково-педагогічного працівника

Зразок витягу із засідання кафедри

Рецензія на відкриту лекцію ( практичне, семінарське або лабораторне заняття (за вибором кандидата))

Список наукових та навчально-методичних праць

Колективний договір ІДГУ 2017 р.

Зміни і доповнення до Колективного договору (27 березня 2019 р.)

Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників 2019

Рішення ректорату

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ РЕКТОРАТУ Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 02 січня 2020 року

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ РЕКТОРАТУ Ізмаїльського державного гуманітарного університету від 08 січня 2020 року

Навчально-методичний відділ

Основні напрями діяльності

У сфері методичного забезпечення освітнього процесу:
 • узагальнення результатів, аналіз і поширення передового досвіду навчальної та науково-методичної роботи факультетів і кафедр, пошук і аналіз інновацій, нових процесів і проектів в освітянському середовищі, підготовка пропозицій щодо доцільності їхнього запровадження в навчально-виховний процес та практику роботи підрозділів Університету;
 • моніторинг, опрацювання та контроль за виконанням нормативних документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, інших державних освітніх установ;
 • підготовка проектів наказів, положень, методичних матеріалів з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на розгляд ректора, вченої ради та науково-методичної ради Університету;
 • розробка методичних рекомендацій щодо формування освітніх програм та навчальних планів, організація розробки, коригування та обліку навчальних планів за спеціальностями, контроль за їх відповідністю освітнім програмам;
 • розробка методичних матеріалів щодо впровадження основних документів ЄКТС та контроль за їх виконанням і дотриманням;
 • вивчення стану освітнього процесу на факультетах і кафедрах, його кадрового, інформаційного та науково-методичного забезпечення, його відповідності ліцензійним вимогам й освітнім програмам;
 • вивчення обсягу і структури самостійної роботи студентів, розроблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;
 • консультативно-методична підтримка щодо проведення підсумкової атестації, захистів кваліфікаційних робіт;
 • аналіз роботи, підведення підсумків та сприяння впровадженню інноваційних розробок у навчально-методичну роботу та навчально-виховний процес факультетів;
 • організація і проведення науково-методичних конференцій та семінарів з проблем вищої школи, питань науково-методичної роботи;
 • розробка перспективного та річного плану видання навчально-методичної літератури і забезпечення контролю за їх виконанням;
 • здійснення контролю  за виконанням  кафедрами,  факультетами  наказів ректора,  рішень  вченої  ради з питань методичного забезпечення освітнього процесу;
 • сприяння впровадженню академічної доброчесності в освітній процес Університету;
 • підготовка аналітичних звітів про стан навчально-методичної роботи на кафедрах та факультетах.

У сфері моніторингу якості знань:
 • науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань студентів університету, розробка спільно з кафедрами та деканатами єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в Університеті;
 • аналіз і узагальнення результатів міжсесійного контролю поточної успішності студентів, заліково-екзаменаційних сесій, вивчення та аналіз роботи кафедр і деканатів з організації й проведення контролю знань студентів;
 • організація та проведення вхідного контролю базових знань студентів, ректорських та комплексних контрольних робіт, аналіз їх результатів та підготовка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків в організації та проведенні освітнього процесу;
 • проведення соціологічних опитувань учасників освітнього процесу, організація механізмів анонімної оцінки якості освіти;
 • перевірка на унікальність за програмою «Антиплагіат» курсових та кваліфікаційних робіт студентів;
 • моніторинг складання випускниками кваліфікаційних екзаменів, розробка рекомендацій для підвищення якості освіти в університеті за результатами моніторингу підсумкової атестації випускників;
 • співробітництво з науково-дослідними інститутами, асоціаціями та іншими структурами, які здійснюють зовнішній контроль якості освіти;
 • надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам  університету  з  питань  діагностики,  оцінки  та моніторингу якості знань студентів;
 • участь та контроль у формуванні семестрових рейтингових оцінок студентів;
 • впровадження та організація роботи щодо рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів;
 • інформування про результати усіх видів моніторингу, оприлюднення результатів моніторингу через інформаційні ресурси Університету.

У сфері ліцензування та акредитації:
 • контроль за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та вимог до акредитації спеціальностей за відповідними освітніми ступенями;
 • контроль за дотриманням термінів дії ліцензії, сертифікатів існуючих спеціальностей Університету;
 • формування плану акредитації спеціальностей та перспективного плану ліцензування нових спеціальностей;
 • підготовка проектів наказів, розпоряджень щодо ліцензування та акредитації спеціальностей;
 • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів університету;
 • узагальнення інформації, яка надається структурними підрозділами, щодо показників діяльності Університету для формування ліцензійних та акредитаційних справ;
 • надання методично-консультативної допомоги з питань ліцензування та акредитації;
 • перевірка пакетів ліцензійних та акредитаційних справ перед поданням до Міністерства освіти і науки України;
 • розроблення системи підготовчих заходів до проведення ліцензійної та акредитаційної експертизи;
 • розроблення та подання рекомендацій з підвищення якості підготовки фахівців відповідно до акредитаційних вимог;
 • здійснення комплексу підготовчих заходів щодо організації та проведення самоаналізу акредитації спеціальностей, з яких здійснюється підготовка фахівців;
 • здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ спеціальностей Університету до Міністерства освіти і науки України, Акредитаційної комісії України;
 • отримання витягів і рішень експертних та акредитаційних комісій;
 • переоформлення ліцензій та сертифікатів для Університету;
 • забезпечення зберігання матеріалів з ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальностей Університету.

Ліцензування та акредитація

2015-2016 н.р.

З 12 по 14 січня 2016 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №2120л від 28.12.2015 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено чергову акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка», спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.01010601, 8.01010601 «Соціальна педагогіка»

Наказ

Висновки експертної комісії

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії із спеціальності 011 Науки про освіту, галузі знань 01 Освіта.

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

2016-2017 н.р.

З 7 лютого по 9 лютого 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 73-А від 02.02.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.01010301 «Технологічна освіта»

З 20 лютого по 22 лютого 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 233-А від 13.02.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»

З 12 червня по 14 червня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 842-А від 01.06.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

 

2017-2018 н.р.

З 06 грудня по 08 грудня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 358-А від 29.11.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Менеджмент. Управління навчальним закладом» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 06 грудня по 08 грудня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 359-А від 29.11.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Українська мова та література» зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 29 січня по 31 січня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 80-Л від 24.01.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Українська мова та література» зі спеціальності 014 Середня освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 6 лютого по 8 лютого 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 93-Л від 30.01.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Історія. Історичне туризмознавство» зі спеціальності 032 Історія та археологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 12 лютого по 14 лютого 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 114-Л від 08.02.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (німецька)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література німецька) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 12 лютого по 14 лютого 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 120-Л від 08.02.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (французька)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література французька) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 471-Л від 19.04.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.030504 «Економіка підприємства»

Наказ

Експертні висновки


 

З 29 травня по 31 травня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 784-Л від 21.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020302 «Історія*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 785-Л від 21.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.010201 «Фізичне виховання*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 29 травня по 31 травня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 813-Л від 21.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.140103 «Туризм»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 952-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.010102 «Початкова освіта»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 954-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.030103 «Практична психологія*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 955-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020205 «Образотворче мистецтво*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 червня по 06 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 956-Л від 30.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020204 «Музичне мистецтво*»

Наказ

Експертні висновки


 

З 06 червня по 08 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1036-Л від 31.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020303 «Філологія»

Наказ

Експертні висновки


 

З 06 червня по 08 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1037-Л від 31.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта (логопедія). Дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 11 червня по 13 червня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1038-Л від 31.05.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проводитиметься акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки   6.020303 «Філологія*»

Наказ

Експертні висновки

2018-2019 н.р.

 

З 28 листопада по 30 листопада 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1624-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 28 листопада по 30 листопада 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1625-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (російська)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 грудня по 06 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1698-л від 02.11.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Позашкільна освіта» зі спеціальності 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 грудня по 06 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1699-л від 02.11.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 04 грудня по 06 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1621-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Середня освіта: історія. Українознавство» зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 05 грудня по 07 грудня 2018 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 1623-л від 25.10.2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Середня освіта: мова і література (англійська)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ

Експертні висновки


 

З 20 травня по 22 травня 2019 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №214-л  від 27.03.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: докукментознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за першим (бакалаврським) рівнем

Наказ

Експертні висновки


 

З 27 травня по 29 травня 2019 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №571-л  від 15.05.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (Логопедія)»

Наказ

Експертні висновки


 

З 27 травня по 29 травня 2019 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №571-л  від 15.05.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті була проведена первинна акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Наказ

Експертні висновки


 

 

2019-2020 н.р.

З 18 грудня по 20 грудня 2019 року згідно наказу НАЗЯВО №352-Е  від 05.12.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проводитиметься акредитаційна експертиза освітньої програми «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Наказ

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Звіт-відомості ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта ІДГУ

Рішення про акредитацію ОП 012 Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

Звіт експертної групи 012 Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

Висновок ГЕР_012_Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

 


З 18 грудня по 20 грудня 2019 року згідно наказу НАЗЯВО №363-Е  від 05.12.2019 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проводитиметься акредитаційна експертиза освітньої програми «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 013 Початкова освіта

Наказ

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті освітньої програми «Початкова освіта. Інклюзивна освіта»

Звіт-відомості ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта ІДГУ

Рішення про акредитацію ОП 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Звіт експертвної групи 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Висновок ГЕР 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта

 


 

Впродовж 21 – 23 квітня 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університетіз використанням технічних засобів відеозвязку ZOOM здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

Наказ НАЗЯВО № 637-Е від 06.04.2020 р.

Програма заходів експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

Звіт-відомості ОП Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність ІДГУ

Звіт експертної групи ОП Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність

Висновок ГЕР ОП Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність

Рішення про акредитацію ОП Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність

 


Впродовж 10 – 12 червня 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснюватиме роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Історія та археологія: історія. Європейські студії» за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 032 Історія та археологія. 

Наказ НАЗЯВО №656-Е від 09.04.2020 р.

Звіт-відомості ОП Історія та археологія історія. Європейські студії ІДГУ

Впродовж 09 – 11 червня 2020 р. з використанням технічних засобів відеозвязку ZOOM здійснювала роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Історія та археологія: історія. Європейські студії» за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 032 Історія та археологія. 

Наказ НАЗЯВО №904-Е від 26 травня 2020 року “Про призначення експертної групи”

Розклад програми “онлайн‐візиту” під час проведення акредитаційної експертизи

Звіт експертної групи ОП Історія та археологія: історія. Європейські студії

Висновок ГЕР ОП Історія та археологія: історія. Європейські студії

Рішення про акредитацію ОП Історія та археологія: історія Європейські студії

 


Впродовж 25 – 27 серпня 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснюватиме роботу експертна група з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM для проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Наказ НАЗЯВО 1094-Е від 28.07.2020 року

Звіт-відомості ОП Освітні, педагогічні науки

Розклад програми онлайн візиту під час проведення акредитаційної експертизи

Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 26 серпня 2020 р. о 14:00.
Приєднатися до Zoom зустрічі https://us02web.zoom.us/j/84436740430?pwd=MVRDVU9kb29xWXlydXUyb21OMWZQUT09

Звіт експертної групи ОП Освітні, педагогічні науки

Висновок ГЕР ОП Освітні, педагогічні науки

Рішення про акредитацію ОП Освітні, педагогічні науки

 


2020-2021 н.р.

Впродовж 2 – 4 листопада 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснювала роботу експертна група з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта.

Всі бажаючі мали змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 2 листопада 2020 року з 16.00 до 16.30.
Приєднатися до конференції Zoom  https://us02web.zoom.us/j/9067378620?pwd=c21uWnY5SllhajY3clpyeHB4SWh3QT09

Идентифікатор конференції: 906 737 8620
Код доступу: 2020

 Наказ НАЗЯВО №1669-Е від 26 жовтня 2020 року ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

 Програма візиту ЕГ ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Звіт-відомості ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта ІДГУ

Висновок ГЕР ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Звіт експертної групи ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

Рішення про акредитацію ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта

 


Впродовж 9 – 11 листопада 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснювала роботу експертна група з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

Всі бажаючі мали змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 10 листопада 2020 року з 13.10 до 13.50.

Приєднатися до конференції Zoom можна за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/74646783293?pwd=cnlxRHhOTkdmN2hZcTI5bnBxcUZtQT09
Ідентифікатор конференції: 746 4678 3293
Пароль: 2020

Наказ НАЗЯВО № 1677-Е від 27 жовтня 2020 року ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

⇒ Програма візиту ЕГ Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

⇒ Звіт-відомості ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта ІДГУ

Висновок ГЕР ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

Звіт експертної групи ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

Рішення про акредитацію ОП Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта

 


Впродовж 11 – 13 листопада 2020 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проводилася акредитаційна експертиза освітньої програми «Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 073 Менеджмент.

Всі бажаючі мали змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі 11 листопада 2020 року з 16.00 до 16.40.

Приєднатися до конференції Zoom можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/88380179525?pwd=TlhoUnR2Y2NLOWJKd29SZkpLU2oyZz09

Ідентифікатор конференції: 883 8017 9525

Пароль: 2020

⇒ Наказ НАЗЯВО № 1706-Е від 29 жовтня 2020 року ОП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання

⇒ Програма візиту ЕГ Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання

⇒ Звіт-відомості ОП Менеджмент адміністрування діяльності субєктів господарювання

Висновок ГЕР ОП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання

Звіт експертної групи ОП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання

Рішення про акредитацію ОП Менеджмент адміністрування діяльності суб’єктів господарювання

 


Впродовж 2 – 4 лютого 2021 р. в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснюватиме роботу експертна група з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство» за початковим (короткий цикл) рівнем вищої освіти за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Всі бажаючі мають змогу поспілкуватися з експертною групою та приєднатися до відкритої зустрічі, яка відбудеться 02 лютого 2021 року з 17.010 до 17.40.

Приєднатися до конференції Zoom можна за посиланням:
https://us04web.zoom.us/j/74672589741?pwd=dzVaMFM2T3p3d2JkT0xzUWY3b0M5dz09
Ідентифікатор конференції: 746 7258 9741
Пароль: 2020

Наказ НАЗЯВО №34-Е від 15 січня 2021 року ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство

Програма візиту ЕГ Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство

Звіт-відомості ОП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа документознавство ІДГУ

 


В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбудеться акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» за початковим (короткий цикл) рівнем вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Наказ НАЗЯВО №134-Е від 29 січня 2021 року ОП Дошкільна освіта

Програма візиту 012 Дошкільна освіта ОПС молодший бакалавр

Звіт-відомості ОП Дошкільна освіта ІДГУ

 


Контакти
Адреса 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, каб. 204
Музеї
Стоп тероризм

Stop terorismНормативна база:

Щодо інформаційної кампанії Лист МОН 1/9-623 від 09.11.2020р.

Закон України Про боротьбу з тероризмом

Рекомендації щодо реагування та дій персоналу закладу освіти при отриманні інформації про погрозу вчинення теракту  Лист ДОН ООДА №115 від 27.01.2021р.

Про підвищення рівня безпеки Наказ ІДГУ №6 від 26.01.2021р.


Цілодобовий безкоштовний телефон довіри Служби безпеки України: 0-800-501-482

Електронна скринька: callcenter@ssu.gov.ua