Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Нормативно-правова база

Нормативна база

Накази і положення МОН
01.03.1999 р. № 309 Постанова Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 р. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
17.06.2008 р. № 537 Про затвердження Порядку надання навчальній літературі грифів та свідоцтв МОН України
2011 № 9-10 Вимоги до оформлення диссертаційних робіт
17.10.2012 р. № 1112 Наказ МОН № 1112 від 17.10.2012 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів
24.07.2013 р. № 567   Постанова Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. Про затвердження порядку присудження наукових ступенів
01.07.2014 р. № 1556- VII Закон України «Про вищу освіту»
26.11.2015 р. № 848-VIII Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
14.01.2016 р. № 13 Наказ МОН № 13 від 14.01.2016 р. "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"
23.03.2016 р. № 261 Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. Про порядок підготовки здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук
травень 2016 Перелік наукових фахових видань України станом на _05_2016
травень 2016 Перелік електронних фахових видань України станом на _05_2016
травень 2016 Перелік установ, в яких фунціонують Спеціалізовані вчені ради станом на _05-2016
травень 2016 Перелік Спеціалізованих вчених рад України станом на_05-2016
12.01.2017 р. № 40 Наказ МОН № 40 від 12.01.2017 р. Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій
06.02.2017 р. № 174 Наказ МОН № 174 від 06.02.2017 р. Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань
Положення ІДГУ
Положення ІДГУ
26.11.2015 р. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів ІДГУ
20.05.2016 р. Положення про організацію редакційно-видавничої роботи в ІДГУ, умови рекомендації до друку та видання навчально-методичної літератури
21.01.2017 р. Положення про наукові школи ІДГУ
Науково-дослідна робота

Наукова робота в університеті здійснюється за такими пріоритетними напрямами:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, пов’язаних з регіональною історією та історичним краєзнавством; закономірностями розвитку світової літератури; лінгвокогнітивними розробками англомовного дискурсу; науковими засадами формування інноваційної комунікативної компетентності; формуванням професійної мобільності фахівця соціально-педагогічної сфери, з метою впровадження та використання наукових результатів у педагогічній практиці та інших галузях;
 • організація та проведення міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, олімпіад та інших заходів наукового характеру;
 • залучення студентів до науково-дослідної роботи;
 • співробітництво у науковій та освітній сферах з НАН України, НАПН України, провідними університетами України та зарубіжжя;
 • науково-консультативне, організаційно-методичне, інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності.
Проректор з науково-педагогічної роботи
Циганенко Лілія Федорівна
Доктор історичних наук, професор

Етичний кодекс ученого України

Як підвищити науковометричні показники вченого?

Структура науково-педагогічного відділу ІДГУ
Проректор з науково-педагогічної роботи
Науково-педагогічний відділ Редакційно-видавничий відділ
Сектор аспірантури та докторантури Сектор зовнішніх (міжнародних) зв’язків Сектор підвищення кваліфікації Сектор комерціалізації Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Конференції, семінари, публікації ІДГУ

План наукових конференцій ІДГУ на 2018 рік

Матеріали (програми) конференцій ІДГУ

Сучасні проблеми та перспективи розвитку економіки, управління та туризму в Україні (24 листопада 2017 р.)

Пріоритетні напрями європейского наукового простору (18 травня 2017 р.)

ІІІ Дунайські наукові читання (18-19 травня 2017 р.)

Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системы неперервної освіти (14 квітня 2017 р.)

Освітні інновації у вищих навчальних закладах (14 квітня 2017 р.)

Філологія ХХІ століття. Методика викладання іноземних мов (10 квітня 2017 р.)

Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України (17 березня 2017 р.)

Актуальні проблеми сучасної філології (21 лютого 2017 р.)

Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір (17 лютого 2017 р.)

Перспективні наукові дослідження європейських мов, літератури та методик їх викладання (16 лютого 2017 р.)

Теоретичні, методичні та практичні проблеми історії, філософії, соціології, політології, правознавства (20 січня 2017 р.)

Розвиток педагогічної та музично-хореографічної і образотворчої обдарованості особистості (5 грудня 2016 р.)

Теорія і практика впровадження компетентністного підходу у підготовці вчителів технологій в умовах євроінтеграційних змін (24 листопада 2016 року)

Соціально-економічні та правові проблеми розвитку України: шляхи їх вирішення (21 листопада 2016 р.)

Науковий пошук студента ХХІ століття. Т.1. (10 листопада 2016 р.)

Науковий пошук студента ХХІ століття. Т.2. (10 листопада 2016 р.)

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 лютого 2016 р.)

Проблеми та перспективи розвитку освіти в Україні : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 лютого 2016 р.)

Дунайські наукові читання (програма)

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблеми становлення української державності"

Освітні інновації у вищих навчальних закладах: Проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій

Програма Дунайські читання

Конференції, семінари, публікації наших партнерів

Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців

Актуальні проблеми вищої професійної освіти

Вплив високих технологій на розвиток культури ІС

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія Історичні науки

Індивідуальність у психологічних вимірах

Макаренківська концепція підготовки вчителів в контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти

Мова та культура у просторі новітніх технологій

Позашкільна освіта стратегія, перспективи розвитку, сучасні практики

Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості

Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення

Історична панорама

Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання

Журнал Київського університету ринкових відносин економіка, бізнес-адміністрування, право

Філологічні діалоги

Свідоцтво про реєстрацію

Випуск 1 Випуск 2 Випуск 3 Випуск 4
Конкурси, проекти

Конкурс наукових статей

Конкурс стартап-проектів Всеукраїнського фестивалю інновацій

Конкурс на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2019 р.

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Перелік галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводиться Конкурс, базових вищих навчальних закладів, голів галузевих конкурсних комісій у 2017/2018 – 2019/2020 навчальних роках

Базові ВНЗ Всеукраїнської студентської олімпіади

Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених

Наукова еліта університету
Доктори наук, професори Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Почесні професори Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Графік освітнього процесу для аспірантів

Аспіранти ІДГУ

Підвищення кваліфікації

Провідні дослідження

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження вчених ІДГУ з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

 

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами зарубіжжя є одним із пріоритетних напрямів діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет – єдиний освітній заклад українського Подунав’я, стратегічний осередок послідовної державної політики в галузі національної освіти ХХІ століття, який має можливості для плідного євроінтеграційного співробітництва з навчальними закладами країн Європи.

Головні напрями міжнародного співробітництва ІДГУ
 • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
 • проведення спільних наукових досліджень;
 • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; спільна видавнича діяльність;
 • надання послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;
 • відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів вищих навчальних закладів з іноземними партнерами.
Дунайський академічний консорціум
DAC Advantages and Formats DAC Gist Introduction DAC introduction 2016 DAC Partners' List 2016 DAC People DAC SECTIONS Презентація ISUH in Partnership