Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Науково-дослідна робота

Наукова робота в університеті здійснюється за такими пріоритетними напрямами:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, пов’язаних з регіональною історією та історичним краєзнавством; закономірностями розвитку світової літератури; лінгвокогнітивними розробками англомовного дискурсу; науковими засадами формування інноваційної комунікативної компетентності; формуванням професійної мобільності фахівця соціально-педагогічної сфери, з метою впровадження та використання наукових результатів у педагогічній практиці та інших галузях;
 • організація та проведення міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, олімпіад та інших заходів наукового характеру;
 • залучення студентів до науково-дослідної роботи;
 • співробітництво у науковій та освітній сферах з НАН України, НАПН України, провідними університетами України та зарубіжжя;
 • науково-консультативне, організаційно-методичне, інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності.
Проректор з науково-педагогічної роботи
Циганенко Лілія Федорівна
Доктор історичних наук, професор
Нормативно-правова база
Положення ІДГУ Накази і положення МОН
Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів ІДГУ Наказ МОН № 174 від 06.02.2017 р. Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань Наказ МОН № 13 від 14.01.2016 р. "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"
Положення про організацію редакційно-видавничої роботи в ІДГУ, умови рекомендації до друку та видання навчально-методичної літератури Наказ МОН № 40 від 12.01.2017 р. Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій Наказ МОН № 1112 від 17.10.2012 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів
Перелік документів, для затвердження теми дисертації Перелік установ, в яких фунціонують Спеціалізовані вчені ради станом на _05-2016 Постанова Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. Про затвердження порядку присудження наукових ступенів
Положення про наукові школи ІДГУ Перелік Спеціалізованих вчених рад України станом на_05-2016 Постанова Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 р. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
Перелік електронних фахових видань України станом на _05_2016 Про затвердження Порядку надання навчальній літературі грифів та свідоцтв МОН України
Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. Про порядок підготовки здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук Вимоги до оформлення диссертаційних робіт
Перелік наукових фахових видань України станом на _05_2016

Етичний кодекс ученого України

Як підвищити науковометричні показники вченого?

Структура науково-педагогічного відділу ІДГУ
Проректор з науково-педагогічної роботи
Науково-педагогічний відділ Редакційно-видавничий відділ
Сектор аспірантури та докторантури Сектор зовнішніх (міжнародних) зв’язків Сектор підвищення кваліфікації Сектор комерціалізації Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Конференції, семінари, публікації ІДГУ

План наукових конференций ІДГУ на 2017 рік

Збереження і розвиток української мови в лінгвально неоднорідних регіонах України (26-27 жовтня 2017 р.)

«Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук» (09 листопада 2017 р.)

Матеріали (програми) конференцій ІДГУ

Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системы неперервної освіти (14 квітня 2017 р.)

Освітні інновації у вищих навчальних закладах (14 квітня 2017 р.)

Філологія ХХІ століття. Методика викладання іноземних мов (10 квітня 2017 р.)

Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України (17 березня 2017 р.)

Актуальні проблеми сучасної філології (21 лютого 2017 р.)

Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір (17 лютого 2017 р.)

Перспективні наукові дослідження європейських мов, літератури та методик їх викладання (16 лютого 2017 р.)

Теоретичні, методичні та практичні проблеми історії, філософії, соціології, політології, правознавства (20 січня 2017 р.)

Розвиток педагогічної та музично-хореографічної і образотворчої обдарованості особистості (5 грудня 2016 р.)

Теорія і практика впровадження компетентністного підходу у підготовці вчителів технологій в умовах євроінтеграційних змін (24 листопада 2016 року)

Соціально-економічні та правові проблеми розвитку України: шляхи їх вирішення (21 листопада 2016 р.)

Науковий пошук студента ХХІ століття. Т.1. (10 листопада 2016 р.)

Науковий пошук студента ХХІ століття. Т.2. (10 листопада 2016 р.)

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 лютого 2016 р.)

Проблеми та перспективи розвитку освіти в Україні : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 лютого 2016 р.)

Дунайські наукові читання (програма)

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблеми становлення української державності"

Освітні інновації у вищих навчальних закладах: Проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій

Програма Дунайські читання

Конференції, семінари, публікації наших партнерів

Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку

Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики

Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій

Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка

Наукові записки. Серія Філологія (мовознавство)

Фізико-математична освіта

Філологічні діалоги

Свідоцтво про реєстрацію

Випуск 1

Випуск 2

Випуск 3

Конкурси, проекти

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Базові ВНЗ Всеукраїнської студентської олімпіади

Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених

Наукова еліта університету
Доктори наук, професори Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Почесні професори Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Графік освітнього процесу для аспірантів

Аспіранти ІДГУ

Провідні дослідження

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження вчених ІДГУ з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

 

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами зарубіжжя є одним із пріоритетних напрямів діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет – єдиний освітній заклад українського Подунав’я, стратегічний осередок послідовної державної політики в галузі національної освіти ХХІ століття, який має можливості для плідного євроінтеграційного співробітництва з навчальними закладами країн Європи.

Головні напрями міжнародного співробітництва ІДГУ
 • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
 • проведення спільних наукових досліджень;
 • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; спільна видавнича діяльність;
 • надання послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;
 • відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів вищих навчальних закладів з іноземними партнерами.
Дунайський академічний консорціум
DAC Advantages and Formats DAC Gist Introduction DAC introduction 2016 DAC Partners' List 2016 DAC People DAC SECTIONS Презентація ISUH in Partnership