Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Науково-дослідна робота

Наукова робота в університеті здійснюється за такими пріоритетними напрямами:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, пов’язаних з регіональною історією та історичним краєзнавством; закономірностями розвитку світової літератури; лінгвокогнітивними розробками англомовного дискурсу; науковими засадами формування інноваційної комунікативної компетентності; формуванням професійної мобільності фахівця соціально-педагогічної сфери, з метою впровадження та використання наукових результатів у педагогічній практиці та інших галузях;
 • організація та проведення міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, олімпіад та інших заходів наукового характеру;
 • залучення студентів до науково-дослідної роботи;
 • співробітництво у науковій та освітній сферах з НАН України, НАПН України, провідними університетами України та зарубіжжя;
 • науково-консультативне, організаційно-методичне, інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності.
Проректор з науково-педагогічної роботи
Циганенко Лілія Федорівна
Доктор історичних наук, професор
Нормативно-правова база
Положення ІДГУ Накази і положення МОН
Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів ІДГУ Наказ МОН № 174 від 06.02.2017 р. Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань
Положення про організацію редакційно-видавничої роботи в ІДГУ, умови рекомендації до друку та видання навчально-методичної літератури Наказ МОН № 40 від 12.01.2017 р. Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій
Перелік документів, для затвердження теми дисертації Перелік установ, в яких фунціонують Спеціалізовані вчені ради станом на _05-2016
Положення про наукові школи ІДГУ Перелік Спеціалізованих вчених рад України станом на_05-2016
Перелік електронних фахових видань України станом на _05_2016
Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. Про порядок підготовки здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук
Наказ МОН № 13 від 14.01.2016 р. "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"
Наказ МОН № 1112 від 17.10.2012 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів
Постанова Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. Про затвердження порядку присудження наукових ступенів
Постанова Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 р. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
Про затвердження Порядку надання навчальній літературі грифів та свідоцтв МОН України
Вимоги до оформлення диссертаційних робіт
Перелік наукових фахових видань України станом на _05_2016

Етичний кодекс ученого України

Як підвищити науковометричні показники вченого?

Структура науково-педагогічного відділу ІДГУ
Проректор з науково-педагогічної роботи
Науково-педагогічний відділ Редакційно-видавничий відділ
Сектор аспірантури та докторантури Сектор зовнішніх (міжнародних) зв’язків Сектор підвищення кваліфікації Сектор комерціалізації Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Конференції, семінари, публікації ІДГУ

План наукових конференций ІДГУ на 2017 рік

Збереження і розвиток української мови в лінгвально неоднорідних регіонах України (26-27 жовтня 2017 р.)

Матеріали (програми) конференцій ІДГУ

Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системы неперервної освіти (14 квітня 2017 р.)

Освітні інновації у вищих навчальних закладах (14 квітня 2017 р.)

Філологія ХХІ століття. Методика викладання іноземних мов (10 квітня 2017 р.)

Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України (17 березня 2017 р.)

Актуальні проблеми сучасної філології (21 лютого 2017 р.)

Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір (17 лютого 2017 р.)

Перспективні наукові дослідження європейських мов, літератури та методик їх викладання (16 лютого 2017 р.)

Теоретичні, методичні та практичні проблеми історії, філософії, соціології, політології, правознавства (20 січня 2017 р.)

Розвиток педагогічної та музично-хореографічної і образотворчої обдарованості особистості (5 грудня 2016 р.)

Теорія і практика впровадження компетентністного підходу у підготовці вчителів технологій в умовах євроінтеграційних змін (24 листопада 2016 року)

Соціально-економічні та правові проблеми розвитку України: шляхи їх вирішення (21 листопада 2016 р.)

Науковий пошук студента ХХІ століття. Т.1. (10 листопада 2016 р.)

Науковий пошук студента ХХІ століття. Т.2. (10 листопада 2016 р.)

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 лютого 2016 р.)

Проблеми та перспективи розвитку освіти в Україні : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 лютого 2016 р.)

Дунайські наукові читання (програма)

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблеми становлення української державності"

Освітні інновації у вищих навчальних закладах: Проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій

Програма Дунайські читання

Конференції, семінари, публікації наших партнерів

Географія, економіка і туризм національний та міжнародний досвід

«Дунай – стрижень європейської ідентичності» (Галац, Румунія 29 червня 2017 р. )

Історико-культурна спадщина збереження, доступ, використання

Комунікативний дискурс у полікультурному просторі

Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти

ХХІV Всеукраїнських педагогічних читаннях

Актуальні питання іноземної філології

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Економіка підприємства сучасні проблеми теорії та практики

Мова в професійному вимірі

Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави

Теорія і технологія іншомовної освіти

Конкурси, проекти

Конкурс студентських наукових робіт Український визвольний рух 1920-1950-х років

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Гранти Президента України докторам наук

Базові ВНЗ Всеукраїнської студентської олімпіади

Балтійська хвиля

Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених

Наукова еліта університету
Доктори наук, професори Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Почесні професори Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Підвищення кваліфікації

Оголошення про курси підвищення кваліфікації

Аспіранти ІДГУ

Провідні дослідження

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження вчених ІДГУ з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

 

Випуски "Наукового вісника"

Свідоцтво про реєстрацію
Випуск №30 Випуск №31 Випуск №32 Випуск №33 Випуск №34 Випуск №35

Науковий вісник

Шановні колеги!

Продовжується набір статей до вип. 36, 37 «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету» (педагогічні науки, історичні науки).

«Науковий вісник…» є науковим фаховим виданням, його зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google Scholar, Index Copernicus, 
Researchbib Journal Index and Archive (Researchbib).

Електронний варіант матеріалів для публікації необхідно подати в редакційно-видавничий відділ у редакторі MS Word 97-2003 разом із одним надрукованим примірником на аркушах формату А4 з інтервалом 1,5 обсягом 0,5 друк. арк. (12 сторінок) або 0,3 друк. арк. (8 сторінок); параметри сторінки: зверху, знизу – 2,5, зліва – 3, справа – 1,5; шрифт – Times New Roman 14.
Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються.

Вимоги до оформлення статті в «Науковому віснику Ізмаїльського державного гуманітарного університету»:

Для опублікування в «Науковому віснику Ізмаїльського державного гуманітарного університету» приймаються статті, які не друкувалися раніше та містять наукові результати теоретичних і експериментальних досліджень у відповідних наукових галузях, а також замовлені наукові оглядові та узагальнюючі статті.

Статті приймаються за такими напрямами наукових досліджень:

 1. Педагогічні науки (збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017).
 2. Історичні науки (збірник включено доПереліку наукових фахових видань України, (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017).

Вимоги до оформлення наукових статей, які подаються для публікації в збірнику наукових праць «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» сформульовано у відповідності з Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 «Порядок формування Переліку наукових фахових видань України» та № 1112 від 17.10.2012 року «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», а також національного стандарту ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках», який набув чинності 01.10.2010 року.

Структура статті

 • Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).
 • Прізвище та повне ім’я автора(-ів) – не більше трьох, які мають бути вирівняні до правої межі тексту. Друкується курсивом.
 • Назву статті потрібно друкувати ВЕЛИКИМИ (ЖИРНИМИ) ЛІТЕРАМИ по центру.
 • Анотація. Слово «Анотація» не писати. Ключові слова (мінімум 5 слів). Прізвище та ім’я авторів, назва статті, анотація і ключові слова подаються українською, російською та англійською мовами.
 • Згідно з вимогами до фахових видань основний текст статті має включати такі структурні підрозділи:
 • актуальність проблеми,
 • аналіз останніх наукових досліджень,
 • мету роботи,
 • виклад основного матеріалу дослідження,
 • висновки та перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямі,
 • список використаної літератури.
 • Сторінки статей не мають бути пронумеровані; не використовувати переносів; дробові числа подавати через кому (наприклад: 0,564). Список використаної літератури розміщується після тексту під заголовком «Література».

Для опублікування статті у «Науковому віснику…» необхідно надіслати електронною поштою (e-mail: rvvidgu@ukr.net до редакції журналу наступні матеріали:

— файл з відомостями про авторів. Якщо авторів кілька, потрібно вказати, хто з авторів представляє авторський колектив;

— статтю, оформлену згідно з указаними вимогами;

— авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, звання або посаду, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст мінімальним обсягом 250 слів);

— відскановану копію підтвердження про сплату публікаційного внеску. Після отримання підтвердження про прийняття статті до друку редакція надсилає на електронну пошту реквізити для оплати.

Приклад підпису файлів:

Бойченко_стаття, Бойченко_реферат, Бойченко_квитанція, Бойченко_рецензія, бойченко_довідка_автора.

Надіслані матеріали не повертаються.

Статті повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії.

Всі статті будуть перевірені програмою антиплагіату.

Технічні вимоги:

 • обсяг статті – від 8 до 12 сторінок, формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word.
 • шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх боків – 20 мм. Абзац – 1 см;
 • якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиціна альбомних сторінках не приймаються;
 • необхідно розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох сторін пропусками і довше дефіса);
 • посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, 234] або [2, 35; 8, 234]. Кількість джерел, поданих в списку літератури, повинна збігатися з кількістю посилань по тексту статті та не перевищувати
 • список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та наказу ВАК № 63 від 26.01.2008). У списку літератури кожне джерело слід подавати тільки мовою оригіналу;
 • нижче списку літератури подається його транслітерація. Транслітерація прізвищ авторів залежно від мови оригіналу виконується відповідно до Постанови КМУ № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (Для української мови) або вимог системи BGN/PCGN (для російської мови). Для транслітерації бібліографічних джерел доцільно використовувати стандартну українську транслітерацію (http://translit.kh.ua).
 • стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову; обсяг анотації – мінімум 5 речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів;
 • у тексті не повинно бути шрифтових виділень (жирний шрифт, курсив, підкреслення).

Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька, французька, болгарська, румунська (за вибором).

 • До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, магістрантів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Для осіб, що не мають наукового ступеня, додатково надіслати відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту)).
 • Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших журналах.
 • Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення й відхилення статей.
 • Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору авторів. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність наведених фактів, статистичних даних, власних імен та інших відомостей, а також за зміст матеріалів, що не підлягають відкритій публікації.
 • Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Збірник виходить двічі на рік. Термін виходу статті слід уточнювати безпосередньо перед подачею статті до друку.

ОПЛАТА за видання збірників для громадян України

Вартість публікації дорівнює 30 гривням за 1 сторінку статті, виконану згідно з вимогами редакційної колегії.

Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою доставкою журналу авторам по території України.

На одну статтю (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський примірник збірника тез. У разі потреби додаткові примірники можуть бути замовлені заздалегідь.

Вартість 1 додаткового збірника складає 70 грн.

Рахунок на оплату статті надсилається автору після первинного рецензування його наукової праці. До первинного рецензування приймається лише повний пакет документів.

Телефон для довідок +38 (097) 799-31-46, +38 (0955517974)  з 9.00 до 15.00 в робочі дні (за київським часом).

Також свої запитання надсилайте електронною поштою на адресу: rvvidgu@ukr.net
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА
Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)
Відомості про наукового керівника:
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)
заповнюється у разі відсутності наукового ступеня
Рубрика журналу
Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада
Контактний телефон
E-mail
Поштова адреса (за зразком: пр. Миру, б. 33, кв. 6, м. Ізмаїл, 68608)

Приклад оформлення:

УДК 181: 162-2

ТРАДИЦІЇ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО У ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА
Л.М.Михайлова
кандидат філологічних наук, доцент,

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Анотації…
Текст статті… [1, 339].

 

Через один рядок після основного тексту в порядку згадування в статті подається бібліографічний опис джерел за зразком (без слова “Література”):

 1. Кашина Н.В. Эстетика Ф.М.Достоевского / Н.В. Кашина. – М. : Высшая школа, 1989. – 288 с.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Людмила Миколаївна Михайлова – кандидат філологічних наук, доцент, Ізмаїльський державний гуманітарний університет.

Домашня адреса: 68610, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12/1, к. 219; контактні телефони: дом. 5-13-50, роб. 5-14-56; e-mail mikhajlova@ukr.net

Новий стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»

Новий стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»

Філологічні діалоги

Свідоцтво про реєстрацію

Випуск 1

Випуск 2

Випуск 3

Редакційно-видавничий відділ
Наша адреса: 68610, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, к. 208;
E-Mail: rvvidgu@ukr.net
Scientific Bulletin of Izmail State University of Humanities

Scientific Bulletin № 33

Scientific Bulletin №34

Scientific Bulletin №35

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами зарубіжжя є одним із пріоритетних напрямів діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет – єдиний освітній заклад українського Подунав’я, стратегічний осередок послідовної державної політики в галузі національної освіти ХХІ століття, який має можливості для плідного євроінтеграційного співробітництва з навчальними закладами країн Європи.

Головні напрями міжнародного співробітництва ІДГУ
 • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
 • проведення спільних наукових досліджень;
 • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; спільна видавнича діяльність;
 • надання послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;
 • відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів вищих навчальних закладів з іноземними партнерами.
Дунайський академічний консорціум
DAC Advantages and Formats DAC Gist Introduction DAC introduction 2016 DAC Partners' List 2016 DAC People DAC SECTIONS Презентація ISUH in Partnership