Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Нормативно-правова база

Нормативна база

Накази і положення МОН
01.03.1999 р. № 309 Постанова Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 р. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
11.07.2001 р. № 2623-III Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки Верховна Рада України
14.04.2004 р. № 494 Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи Кабінет Міністрів України
17.06.2008 р. № 537 Про затвердження Порядку надання навчальній літературі грифів та свідоцтв МОН України
2011 № 9-10 Вимоги до оформлення диссертаційних робіт
17.10.2012 р. № 1112 Наказ МОН № 1112 від 17.10.2012 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів
01.07.2014 р. № 1556- VII Закон України «Про вищу освіту»
24.07.2013 р. № 567 Постанова Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. Про затвердження порядку присудження наукових ступенів
30.07.2013 р. № 1047 Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України МОН України
26.11.2015 р. № 848-VIII Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
14.01.2016 р. № 13 Наказ МОН № 13 від 14.01.2016 р. “Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам”
23.03.2016 р. № 261 9Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. Про порядок підготовки здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук
травень 2016 Перелік установ, в яких фунціонують Спеціалізовані вчені ради станом на _05-2016
травень 2016 Перелік Спеціалізованих вчених рад України станом на_05-2016
12.01.2017 р. № 40 Наказ МОН № 40 від 12.01.2017 р. Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій
06.02.2017 р. № 174 Наказ МОН № 174 від 06.02.2017 р. Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань
15.01.2018 р. №32 Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України
14.03.2018 р. №1/9-150 Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів
22.08.2018 р.  № 652 Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності
18.08.2018 р. № 656  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 779
06.03.2019 р.  № 167 Постанова КМУ  “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”
03.04.2019 р.  № 283 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261
23.09.2019 р. №1220 Наказ МОН України  “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”
30.10.2019 р. №1/11-9518 Лист МОН “Щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року №1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”
24.09.2020 р. № 1188  Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії  (станом на 24 вересня 2020 року)
09.03.2021 р. №9/267-21 Лист МОН України “Вимоги до опублікування результатів дисертації на здобуття ступеня доктора філософії”
Звіти про наукову діяльність

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Структура

Структура науковий відділ

Етичний кодекс ученого України

Наукова еліта університету
Доктори наук, професори Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Почесні професори Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Науково-педагогічний відділ

науково-пед відділ структураГоловними завданнями науково-педагогічного відділу ІДГУ є  науково-організаційне забезпечення щодо:

 • здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • реалізації пріоритетних державних і галузевих програм, науково-дослідних робіт і проектів;
 • участі ІДГУ в тендерах на виконання робіт (надання послуг) з науково-дослідної, освітньої та науково-виробничої діяльності, в науково-дослідних програмах і грантах, включаючи міжнародні;
 • проведення міжнародних і всеукраїнських наукових заходів (конференцій, семінарів, симпозіумів, олімпіад тощо);
 • підготовки та перепідготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • діяльності аспірантури;
 • залучення молодих науковців і студентів до активної науково-дослідної роботи, участі в проектах і програмах академічної мобільності;
 • узагальнення матеріалів щодо впровадження результатів НДР та моніторингу його ефективності;
 • формування та координація планів НДР факультетів і університету;
 • впровадження «Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників ІДГУ»;
 • співробітництва в науковій сферах з НАН України, НАПН України, провідними університетами України та зарубіжних держав;
 • підготовка матеріалів науково-консультативного, організаційно-методичного, інформаційно-аналітичного змісту для МОН України, органів управління державної влади і місцевого самоврядування.
Редакційно-видавничий відділ

редакційнийОсновні напрямки діяльності редакційно-видавничого відділу ІДГУ:

 • планування і організація видання наукових, навчальних і методичних робіт професорсько-викладацького складу університету;
 • забезпечення підготовки та випуску друкованих матеріалів наукових заходів, що проводяться в університеті;
 • формування банку інформаційних даних щодо наукових публікації вчених ІДГУ;
 • розповсюдження власної друкованої продукції;
 • підготовка матеріалів наукових друкованих і електронник періодичних видань ІДГУ та їх представлення у світовій та державній системі наукових комунікацій;
 • формування та підтримка інформаційної бази наукових досліджень за результатами проведення науково-дослідних робіт;
Склад редакційно-видавничого відділу

Назва сектору

ПІП відповідальної особи

Телефон

E-mail

Сектор наукових видань університету

Градинар Ганна Іванівна

+38066 189 53 34

nauka_idgu@ukr.net

Сектор наукометрії

Градинар Ганна Іванівна

+38066 189 53 34

nauka_idgu@ukr.net

Технік І категорії

Мартинчук Олена 

+38066 329 13 54

helena.martynchuk@gmail.com
Діючі наукові проекти

наукові проекти

 

 • Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної ідентичності локального соціуму
 • Проект «English Access MicroscholarshipProgram»
 • Проект «Caucasus. Politics and Society»
 • Міжнародний проект з обміну студентів південно-східної України та Німеччини «Austauschprojekt von Jugendlichen aus der Südwest-Ukraine und Deutschland»

 

Наукові теми кафедр університету

Інтегративна домінанта особистісно-професійного розвитку майбутніх фахівців фізичної культури та здоров’язбереження як складової сталого розвитку

Держреєстраційний номер – 0120U104623

Науковий керівник – к.б.н., доц. Баштовенко О.А. , к.філос.н., доц. Ярчук Г. В.

Виконавці: науковці кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я

Термін виконання: 2021- 2025

Спрямованість: Створити умови особистісно-професійного становлення майбутніх фахівців фізичної культури, біології, здоров’я людини з урахуванням інтегративної домінанти у напрямах професійної педагогічної, психологічної, здоров’язбережувальної
спрямованості навчального процесу. Поєднати теоретичне обгрунтування необхідності та важливості вивчення фізичного
розвитку дітей та підлітків як складової успішної здоров’язбережувальної траєкторії із практичним втіленням підходів і
методів для компетентнісної підготовки майбутніх фахівців


Правове регулювання суспільних відносин в умовах евроінтеграції України

Держреєстраційний номер – 0120U104619

Науковий керівник – к.юр.н., доц. Метіль А. С.

Виконавці: науковці кафедри права і соціальної роботи

Термін виконання: 2020- 2024

Спрямованість: дослідити різні сфери та галузі правового регулювання суспільних відносин, в умовах євроінтеграційних процесів
України


Науково-педагогічний вектор наступності у засобах активізації мовлення у здобувачів дошкільної і початкової освіти з недорозвиненим мовленням

Держреєстраційний номер – 0120U104724

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Звєкова В. К.

Виконавці: науковці кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти

Термін виконання: 2021-2025

Спрямованість: виявлення  специфічних особливостей мовної здатності здобувачів дошкільної і початкової освіти із загальним недорозвиненням мови і розробка комплекса прийомів і вправ по їх усуненню в процесі корекційно – логопедичної роботи


Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної ідентичності регіонального соціуму

Держреєстраційний номер – 0119U100996

Науковий керівник – д.філол.н., проф. Шевчук Т.С.

Виконавці: науковці кафедри загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури.

Термін виконання: 2019 – 2021 рр.

Спрямованість: дослідити стан розвитку і естетичні досягнення сучасної літератури і живопису Українського Придунав’я як засобу міжкультурної комунікації, гармонізації і стабілізації міжетнічних відносин у багатонаціональному регіоні в процесі формування колективної ідентичності локального соціуму.


Теоретико-методичні засади формування професійної ідентичності майбутніх фахівців дошкільної, початкової та спеціальної освіти

Держреєстраційний номер – 0119U101082

Науковий керівник – д.пед.н., проф. Кічук Н.В.

Виконавці: науковці кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти.

Термін виконання: 2019 – 2023 рр.

Спрямованість: спираючись на конструктивні методологічні концепти, обґрунтувати і реалізувати педагогічні умови, за яких у закладах вищої освіти забезпечується становлення професійної ідентичності майбутніх фахівців дошкільної, початкової та спеціальної освіти, здатних до компетентного розв’язання новопосталих соціально-педагогічних завдань.


Дискурсивні та семіотичні дослідження картини світу в англомовному соціумі

Держреєстраційний номер – 0118U004228

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Олейнікова Г.О.

Виконавці: науковці кафедри англійської мови та перекладу.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.

Спрямованість: дослідити вживання англійської мови у всіх її різновидах та проаналізувати певні ситуаційні інтерпретації щодо втілення засобів мови в оточенні соціальних, психологічних і культурних обставин спілкування особистостей.


Дослідження системно-функціональних та когнітивно-прагматичних ознак романо-германських мов як засобу реалізації міжкультурної комунікації у сучасному європейському  просторі

Держреєстраційний номер – 0118U004227

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Радкіна В.Ф.

Виконавці: науковці кафедри романо-германської філології.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.

Спрямованість: вивчення особливостей функціонування романо-германських мов крізь призму їх когнітивно-прагматичних ознак у контексті міжкультурної комунікації в сучасному європейському просторі.


Історія України і країн Центральної Європи крізь призму пограниччя: час, простір, соціум

Держреєстраційний номер – 0117U005423

Науковий керівник – д.іст. н., проф. Циганенко Л.Ф.

Виконавці: науковці кафедри української і всесвітньої  історії та культури.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.

Спрямованість: дослідження територіальних змін, державотворчих, політичних, економічних, соціо- та етнокультурних процесів у різні хронологічні періоди в історії України і країн Центральної Європи через концепт пограниччя,  виокремлення відмінностей та особливостей цього регіону від Західної та Східної Європи у культурно-цивілізаційному, соціально-економічному вимірах, місця і ролі країн регіону у складі Європейського Союзу.


Особливості етнічної ідентичності та толерантності молоді Подунав’я 

Держреєстраційний номер – 0118U004426

Науковий керівник – к.псих.н., доц. Мазоха І.С.

Виконавці: науковці кафедри загальної та практичної психології.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.

Спрямованість: комплексне дослідження сучасного стану щодо показників етнічної ідентичності та толерантності  у регіоні.


Педагогічний вектор збагачення професійної компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін засобами музичного, образотворчого та хореографічного мистецтв

Держреєстраційний номер – 0118U004226

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Сироткіна Ж.Є.

Виконавці: науковці кафедри музичного та образотворчого мистецтв.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.

Спрямованість: вивчення та впровадження новітніх методик, технологій збагачення професійної компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін засобами музичного, образотворчого та хореографічного мистецтв.


Світовий літературний процес в контексті сучасних наукових парадигм

Держреєстраційний номер – 0117U001800

Науковий керівник – д. філол.н., проф. Шевчук Т.С.

Виконавці: науковці кафедри загального мовознавства, слов’янських мов і світової літератури.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.

Спрямованість: вивчення особливостей розвитку світового літературного процесу з використанням теоретичних надбань міждисциплінарних студій, зокрема методологічних засад літературної герменевтики, рецептивної естетики, культурної антропології та “Sister Arts Studies”.


Сучасні підходи до інтерпретації художнього тексту: літературознавчі та методичні аспекти

Держреєстраційний номер – 0118U004229

Науковий керівник – к.філол.н., проф. Райбедюк Г.Б.

Виконавці: науковці кафедри української мови і літератури.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.

Спрямованість: теоретико-методологічне обґрунтування різних парадигм інтерпретації художніх творів української літератури ХХ – початку ХХІ століття; напрацювання  й експериментальна перевірка ефективності новітніх аспектів методичної системи вивчення творів українського письменства у вишах гуманітарного профілю та в загальноосвітніх навчальних закладах.


Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців у підсистемі «бакалавр-магістр»

Держреєстраційний номер – 0117U005424

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Івлієва О.М.

Виконавці: науковці кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.

Спрямованість: дослідження складових інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців, особливостей формування в умовах динамічного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення вимог сучасного інформаційного суспільства.


Формування культури здоров’я сучасної молоді як взаємодія соціального і оздоровчо-фізичного явищ

Держреєстраційний номер – 0118U003994

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Фурдуй С.Б.

Виконавці: науковці кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.

Спрямованість: вивчення соціальних передумов та розв’язання фізично-оздоровчих проблем сучасної молоді, реалізація завдань формування культури їхнього здорового способу життя.


Організаційне проектування інтеграційних бізнес-структур в національній економіці

Держреєстраційний номер – 0118U007238

Науковий керівник – д.екон.н., проф. Захарченко В.І.

Виконавці: науковці кафедр управління підприємницькою та туристичною діяльністю ІДГУ; менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності ОНПУ.

Термін виконання: 2019 – 2023 рр.

Спрямованість: сформувати методичні засади та практичні рекомендації щодо розробки організаційно-економічного забезпечення загального і часткового проектування бізнес-групи у виробній галузі на основі системного і комплексного підходів.


Наукові основи управління процесом диверсифікації виробництва на промисловому підприємстві

Держреєстраційний номер – 0118U007239

Науковий керівник – д.екон.н., проф. Захарченко В.І.

Виконавці: науковці кафедр управління підприємницькою та туристичною діяльністю ІДГУ; менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності ОНПУ.

Термін виконання: 2019 – 2023 рр.

Спрямованість: узагальнення і розвиток теоретичних положень і практичних заходів щодо стратегії диверсифікації промислового підприємства в умовах сучасної української економіки.


Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управлінні інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для національної економіки і безпеки держави

Держреєстраційний номер – 0119U002005

Науковий керівник – д.екон.н., проф. Захарченко В.І.

Виконавці: науковці кафедр управління підприємницькою та туристичною діяльністю ІДГУ; менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності ОНПУ.

Термін виконання: 2019 – 2021 рр.

Спрямованість: розробка практичних засад та комплексу інструментів безпекоорієнтованого управління інноваційно-інвестиційним розвитком промислових підприємств стратегічного значення.


Створення комплексу маркетингу інновацій на регіональному рівні

Держреєстраційний номер – 0119U000417

Науковий керівник – д.екон.н., проф. Захарченко В.І.

Виконавці: науковці кафедр управління підприємницькою та туристичною діяльністю ІДГУ; менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності ОНПУ.

Термін виконання: 2019 – 2023 рр.

Спрямованість: обґрунтування теоретичних положень, визначення методичних підходів і розробка рекомендацій щодо формування регіонального комплексу маркетингу інновацій з використанням відповідних інструментів.

Реалізовані наукові проекти та наукові теми кафедр

 

Опис і картографування межиріччя Дністра і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов і діалектів

Україна – Молдова: спільна історична пам’ять, уроки та перспективи

Матеріальна культура німецького населення півдня Бессарабії 

Регіональні особливості освіти в полікультурному соціумі українського Подунав’я

Провідні закономірності розвитку світового літературного процесу

Соціолінгвістичний, лінгвокультурологічний та прагматичний аспекти мови: синхронія та діахронія досліджень

Соціально-економічні, політичні та етнокультурні процеси Південно-Східної Європи у ХVІІІ – початку ХХІ ст. 

Соціально-економічний, історичний та етнокультурний розвиток Півдня України

Формування професійної мобільності соціально-педагогічної сфери в системі багатоступеневої підготовки

Перспективи транскордонної кооперації Єврорегіону «Нижній Дунай» в процесі розширення Європейського союзу: кластерна стратегія

 

 

Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни "Педагогіка"

Організаційний комітет доводить до відома, що у зв’язку з високими показниками захворюваності населення в м. Ізмаїл та Одеській області прийнято рішення про відміну проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2019-2020 н. р. з навчальної дисципліни «Педагогіка» для закладів вищої освіти непедагогічного профілю, яка мала відбутися на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету 10-12 листопада 2020 року.

 

Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни “Педагогіка”

Запрошуємо переможців першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» (2 студенти) взяти участь у другому етапі олімпіади і просимо до 01 березня 2020 року надіслати заявки на участь та анкети учасників, оформлені за встановленим зразком, на електронну адресу: olimp_ped_idgu@ukr.net

Програма ІІ етапу надіслана на Вашу електронну адресу. З методичними рекомендацями до проведення олімпіади, списком допоміжної літератури можна ознайомитись за посиланням.

Проїзд від залізничного вокзалу м. Ізмаїл – на автобусі №19 (зупинка «Університет», вартість проїзду – 7 грн.) або пішки (близько 500 м);   з центру – на автобусі №19 (зупинка «Університет») або на таксі (близько 40 грн.).Витрати на проїзд, харчування та проживання бере на себе навчальний заклад, що відряджає учасника. Учасникам Олімпіади при собі мати студентський квиток, паспорт, посвідчення про відрядження, ідентифікаційний код, оригінал анкети  учасника з печаткою ЗВО та наукову роботу, яка при реєстрації передається журі та залишається у фонді бібліотеки базового ЗВО.

Відповідальний секретар олімпіади – канд.пед.наук, ст.викладач кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти Юлія Іванівна Сич.

Ст. інспектор наукового відділу – Берестецька Марина Олександрівна

Контактні телефони: (097) 456-86-75, (073)105-78-94

Email: olimp_ped_idgu@ukr.net

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності Філологія «Французька мова і література»

Організаційний комітет доводить до відома, що у зв’язку з високими показниками захворюваності населення в м. Ізмаїл та Одеській області прийнято рішення про відміну проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2019-2020 н. р. зі спеціальності Філологія  «Французька иова і література» для класичних, педагогічних університетів,  яка мала відбутися на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету 21-23 жовтня 2020 року.

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності Філологія «Французька мова і література»

Запрошуємо переможців першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Французька мова і література» (2 студенти) взяти участь у другому етапі олімпіади і просимо до 01 березня 2020 року надіслати заявки на участь та анкети учасників, оформлені за встановленим зразком, на електронну адресу: olimp_fr_idgu@ukr.net

Програма ІІ етапу надіслана на Вашу електронну адресу. Зі списком допоміжної літератури можна ознайомитись за посиланням.

Проїзд від залізничного вокзалу м. Ізмаїл – на автобусі №19 (зупинка «Університет», вартість проїзду – 7 грн.) або пішки (близько 500 м);   з центру – на автобусі №19 (зупинка «Університет») або на таксі (близько 40 грн.).Витрати на проїзд, харчування та проживання бере на себе навчальний заклад, що відряджає учасника. Учасникам Олімпіади при собі мати студентський квиток, паспорт, посвідчення про відрядження, ідентифікаційний код,оригінал анкети  учасника з печаткою ЗВО та наукову роботу, яка при реєстрації передається журі та залишається у фонді бібліотеки базового ЗВО.

Відповідальний секретар олімпіади –Неруца Альона Валентинівна

Контактні телефони: (097) 760-50-82

Ст.інспектор навчального відділу – Берестецька Марина Олександрівна

Контактні телефони: (073)105-78-94

Email: olimp_fr_idgu@ukr.net

Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету

вісник ІДГУ«Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» видається з 1997 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №22509-12409ПР від 01.12.2016

Збірник наукових праць «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» включено до переліку наукових фахових видань України в галузі «Педагогічні науки», «Історичні науки», «Філологічні науки»
(Наказ МОН України від 10.05.2017 р. № 693).

Збірник друкується за ухвалою Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Всі статті, що надходять до збірника, проходять процедуру обов’язкового конфіденціального рецензування за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного).


UnicheckВсі тексти, що публікуються в збірнику, проходять перевірку за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck в рамках проекту підтримки наукових університетських видань.

 


Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та наукометричних базах даних: Index Copernicus; Google Scholar; Eurasian Scientific Journal Index (ESJI); Researchbib Journal Index and Archive (ResearchBib).

Редакційна колегія

Продовжується набір статей до «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету», Вип. 52 (Серія: Історичні науки)

Сторінка «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету»

Архівна сторінка «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету»

 

Філологічні діалоги

Філологічні діалоги«Філологічні діалоги» – науковий часопис Ізмаїльського державного гуманітарного університету видається з 2012 року.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №22510-12410Р від 03.01.2017 р.

Науковий збірник «Філологічні діалоги» публікує статті з актуальних проблем сучасної гуманітаристики, лінгвістики та літературознавства.
Збірник друкується за ухвалою Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Unicheck


Всі тексти, що публікуються в збірнику, проходять перевірку за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck в рамках проекту підтримки наукових університетських видань.


Редакційна колегія

Свідоцтво про реєстрацію

Попередні випуски

Сторінка “Філологічних діалогів”

Text et culture

text et culture

«Text et culture» – науковий збірник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, який видається з 2018 року.
Науковий журнал «Text et culture» публікує статті, присвячені проблемам філології та перекладознавства.

Збірник друкується за ухвалою Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету.


UnicheckВсі тексти, що публікуються в збірнику, проходять перевірку за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck в рамках проекту підтримки наукових університетських видань.


Редакційна колегія

Випуск 1 Випуск 2 Випуск 3 Випуск 4 Випуск 5 Випуск 6

Освіта, економіка управління: сучасний стан та інновації

Освіта, економіка управління: сучасний стан та інновації«Освіта, економіка управління: сучасний стан та інновації» – науковий збірник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, який видається з 2018 року.

У збірнику «Освіта, економіка управління: сучасний стан та інновації» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з актуальних проблем сучасної освіти, економіки підприємств та управління закладами вищої освіти, менеджменту та адміністрування.

Збірник друкується за ухвалою Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

 


UnicheckВсі тексти, що публікуються в збірнику, проходять перевірку за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck в рамках проекту підтримки наукових університетських видань.

 


Випуск 1 Випуск 2 Випуск 3 Випуск 4

Матеріали наукових конференцій

Періодичні видання:

Благодійність у сучасному світі
Сучасна психологія: проблеми та перспективи Сучасна психологія: проблеми та перспективи
Освітні інновації у вищих навчальних закладах
Освітні інновації у вищих навчальних закладах: проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій
Соціальне партнерство в інклюзивній освіті (15 березня 2018)
Дунайскі читання 2020
Дунайські наукові читання
Традиції та інновації

Разові видання:

Актуальні проблеми навчання іноземних мов в умовах дистанційної освіти Актуальні проблеми навчання іноземних мов в умовах дистанційної освіти (18 лютого 2021 р.) 
Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики Буджацький фронтир у дзеркалі сучасної гуманітаристики
Соціально-правовий захист Соціально-правовий захист різних категорій населення: європейський вимір (20 листопада 2020 р.)
Вища освіта у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій (03 листопада 2020 р.)
 Інновації в освітньому процесі методологія, тенденції, технології Інновації в освітньому процесі: методологія, тенденції, технології (22 травня 2020 р.)
Психологічні ресурси особистості

Психологічні ресурси особистості: соціально-психологічний зміст (28 листопада 2019 р.)

Крос-культурний код Подунав’я: історико-лінгвістичні студії Крос-культурний код Подунав’я: історико-лінгвістичні студії (20 жовтня 2019 р.)
Сучасні проблеми та перспективи розвитку економіки, управління та туризму в Україні (24 листопада 2017 р.) Сучасні проблеми та перспективи розвитку економіки, управління та туризму в Україні (24 листопада 2017 р.)
сучасні технології Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (22.02.2016)
проблеми становлення Проблеми становлення української державності (25.03.2016)
соціально-економічні та правові проблеми Соціально-економічні та правові проблеми розвитку України: шляхи їх вирішення (21.11.2016)
теорія і практика впровадження Теорія і практика впровадження компетентнісного підходу у підготовці вчителів технологій в умовах євроінтеграційних змін (24.11. 2016)
Розвиток педагогічної та музично Розвиток педагогічної та музично-хореографічної і образотворчої обдарованості особистості: інноваційні підходи (12.12. 2016)
теоретичні, методичні та практичні проблеми історії Теоретичні, методичні та практичні проблеми історії, філософії, соціології, політології, правознавства (20.01. 2017)
перспективні наукові дослідження Перспективні наукові дослідження європейських мов, літератури та методик їх викладання (16.02. 2017)
актуальні проблеми професійного розвитку фахівців Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системі неперервної освіти (14.04.2017)
Дунай в історичному, географічному вимірах Дунай в історичному, географічному та культурологічному вимірах (26.06.2017)
Збереження і розвиток української мови в лінгвально неоднорідних регіонах України Збереження і розвиток української мови в лінгвально неоднорідних регіонах України (26-27.10.2017)
Спільність історико-культурної спадщини України і Молдови Спільність історико-культурної спадщини України і Молдови (20-21.12.2017)
Матеріали студентських наукових конференцій

Періодичні видання:

Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента за 2020 г.
Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента
Науковий пошук студента: сучасні проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і соціально-економічних наук (15 листопада 2018 р.)
Науковий пошук студента: сучасні проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і соціально-економічних наук
пріоритети розвитку 2017
Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України
Актуальні пробелми сучасної філології

Разові видання:

Філологія ХХІ ст. Філологія ХХІ ст. Методика викладання іноземних мов (10.04.2017)
Проблеми й перспективи розвитку Проблеми та перспективи розвитку освіти в Україні (18.02.2016)
Програми

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Монографії, підручники, посібники
Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії
Документи та матеріали до історії греків Південної Бессарабії
Вони змінили історію (125 вихідців із Південної Бессарабії) Вони змінили історію (125 вихідців із Південної Бессарабії)
Улицы_Измаила_история_и_современность Улицы Измаила: история и современность
Конференції, семінари, публікації наших партнерів

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ"( 22 квітня 2021 р. ) Міжнародна науково-практичній інтернет-конференція «Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики» ( 15 квітня 2021 р.) «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ, МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО: ДОСВІД І ВИКЛИКИ» (23–24 квітня 2021 р.) Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, облік, фінанси і право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку” ( 7 квітня 2021 р.) ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи" ХХVІ Міжнародна науково-методична конференція "УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ!" Молодіжний Симпозіум з історії науки, техніки та освіти «Пріоритети української науки» (15-16 квітня 2021 р.) "ІX Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПАРАДИГМИ" (21 квітня 2021 року)

Конкурси, проекти

Всеукраїнський літературний конкурс ім. О.Теліги та О.Ольжича "Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг!" Область прикрепленных файлов ХV Всеукраїнський конкурс художнього перекладу "Художнє слово в світовій культурі" 40-й ювілейний фестиваль юних художників "Малий Бітолський Монмартр 2021" Національний конкурс творчих робіт "Шлях розвитку сучасної української культури. Погляд молоді" Про проведення конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2021 році за рахунок загального фонду державного бюджету Конкурс наукових статей для бакалаврів, магістрів, аспірантів «Мистецтво жити разом» Конкурс проєктів наукових робіт та науково-технічних (експерементальних) розробок молодих вчених у 2020р. Стипендії DAAD Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Конкурси та премії для молодих науковців

Міжнародні та всеукраїнські премії для науковців

Наукометрія

наукометрія

Для оцінювання результативності наукової діяльності важливе місце відводиться наукометрії – напряму досліджень, що вивчає когнітивні комунікації в науці за частотою цитувань наукових робіт та їхніх авторів. Завданням наукометричних баз даних є дослідження публікаційної активності та цитованості авторів наукових праць.

Основні наукометричні показники

Індекс цитування — прийнятий у науковому світі показник «значущості» праць вченого і являє собою число посилань на публікації вченого у реферованих наукових періодичних виданнях. SCI є одним з найпоширеніших наукометричних показників. Наявність у науково-освітніх організаціях вчених, які мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативності діяльності вузу в цілому.

Індекс Хірша (h-index) — показник, запропонований в 2005 р. американськими фізиком Хорхе Хиршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Критерій заснований на кількості публікацій вченого і кількості цитувань цих публікацій, і розраховується за спеціальною формулою.

 Імпакт-фактор (ІФ або IF) — формальний чисельний показник інформаційної значимості наукового журналу. Показник розраховується як кількість посилань у конкретному році на опубліковані в журналі статті за попередні 2-3 роки. Вважається, що чим вище значення імпакт-фактору, тим вищі наукова цінність та авторитетність журналу.

Перелік журналів з гуманітарних наук, що відображені у наукометричних базах даних

Перелік журналів, що представлені у Scopus, з науковими показниками та рейтингами публікаційної активності за країнами.

Українські видання, представлені у Scopus та Web of Science  

Перелік журналів, включених до Web of Science.

Наукова періодика України у дзеркалі Web of Science.(стаття І.О.Тихонкова, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Thomson Reuters)
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H.

Перелік журналів з гуманітарних наук, що входять до наукометричної бази даних Scopus

Перелік міжнародних журналів за галузями (Web of Sciences)

Інформаційна довідка щодо українських наукових журналів гуманітарного спрямування, що індексуються наукометричними базами Scopus, Web of Science (станом на 24 травня 2018 р.)

Наукометричні бази даних

Наукометрична база даних — це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.

Всі українські видавці в Scopus та Web of Science

Найбільш авторитетними і повними базами даних вважаються – Scopus, наукового видавництва Elsevier, та Web of Science (WoS).

Scopus
SCOPUS
WEB OF SCIENCE
WEB OF SCIENCE
GOOGLE SCHOLAR
GOOGLE SCHOLAR
EBSCO
EBSCO
DOAJ
DOAJ
INDEX COPERNICUS
INDEX COPERNICUS
Перелік журналів
Журнал «Новітня освіта»
Новітня освіта
«Киево-Могилянський гуманитарный журнал»
Киево-Могилянський гуманитарный журнал
Антропологічні виміри філософських досліджень
Антропологічні виміри філософських досліджень
Науковий журнал «Економічний часопис-ХХІ»
•	Науковий журнал «Економічний часопис-ХХІ»
Журнал «Інформаційні технології та інструменти навчання»
Журнал «Інформаційні технології та інструменти навчання»
Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій»
Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій»
Журнал «Фізичне виховання студентів»
Журнал «Фізичне виховання студентів»
Журнал «Педагогіка, психологія, медико-біологічні проблеми фізичної культури і спорту»
Педагогіка, психологія, медико-біологічні проблеми фізичної культури і спорту
Журнал «Ідеологія і політика»
Ідеологія і політика

Як підвищити наукометричні показники вченого?

Міжнародні та всеукраїнські конкурси для науковців

Аспірантура

аспірантура

Успішна діяльність закладу вищої освіти насамперед залежить від рівня його кадрового складу. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті розглядається як визначальний фактор освітньо-професійної та наукової діяльності. Головною метою у цьому напрямку є формування та розвиток кадрового потенціалу, який здатний забезпечити місію університету і його конкурентоздатність на вітчизняному та європейському ринках освітніх послуг.

На цей час в аспірантурі навчається 43 особи (35 – в ІДГУ; 1 – у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (022 Дизайн); 1 – у Одеському національному морському університеті (122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології); 3 – у ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (017 Фізична культура і спорт – 2 особи, 053 Психологія – 1 особа); у докторантурі – 3 особи: 1 – в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова (016 Спеціальна освіта), 1 – в Полтавському державному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка (011 Освітні, педагогічні науки), 1 – Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (111 Математика).

Спеціальності

Здобуття ступеня доктора філософії в ІДГУ здійснюється за чотирма спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки (мета – розвиток дослідницьких навичок на основі глибокого розуміння загальних закономірностей педагогічного процесу та особливостей організації науково-педагогічних досліджень, вивчення методології наукового пізнання, поглиблене вивчення методологічних і теоретичних основ педагогічного знання, формування професійної готовності, самостійної науково-дослідної та педагогічної діяльності, вдосконалення знань іноземної мови і філософської освіти, орієнтованих на професійну діяльність, формування загальних та фахових компетенцій, необхідних для успішної науково-дослідної та педагогічної роботи у вищій школі).

032 Історія та археологія (мета – розвиток дослідницьких навичок на основі глибокого розуміння загальних закономірностей історичного процесу та конкретно-історичних особливостей, вивчення методології наукового пізнання, поглиблене вивчення методологічних і теоретичних основ історичного знання, формування компетенцій, необхідних для успішної науково-дослідної та педагогічної роботи у  вищому навчальному закладі).

035 Філологія (мета – підготовка кадрів вищої кваліфікації у галузі філологічних наук, спроможних здійснювати науково-дослідницьку діяльність, аналітичну роботу, наукове консультування у сфері науки, освіти, культури, державного управління та діяльності недержавних організацій, приймати участь в міжнародних дослідницьких проектах, викладати філологічні дисципліни на високому сучасному рівні в університетах України та світу).

051 Економіка (мета – розвиток загальних та спеціальних (фахових) компетентностей для забезпечення підготовки висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця, здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної, консалтингової та практичної діяльності у галузі економічної науки, державного управління та бізнесу, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти).

 Правила прийому до аспірантури Ізмаїльського державного гуманітарного університету у 2021 році

Програми вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім ступенем «доктор філософії» на основі освітнього ступеня «магістра»(освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)
Українська мова Англійська мова Іноземна мова (англійська) Іноземна мова (Німецька) Іноземна мова (Французька) Iсторiя та археологiя Економіка та управління Економічна теорія (додаткове фахове випробування) Загальна педагогіка та історія педагогіки Загальні основи педагогіки

Графік освітнього процесу для аспірантів
Центр усної історії ІДГУ

Центр усної історії ІДГУ
Положення про центр усної історії ІДГУ

Структура ЦУІ ІДГУ

Перспективний план роботи ЦУІ ІДГУ (2018-2023)
План роботи на 2021 рік

Зразки документів ЦУІ ІДГУ:

Публікації

Наші заходи

Усна історія

Логотип Центру усної історії ІДГУУсна історія – новий науковий напрям в історії, що інтенсивно розвивається з другої половини XX ст. Метод дослідження усної історії – глибинні інтерв’ю біографічного характеру (як правило, із застосуванням аудіо- та відеотехніки), за допомогою яких здійснюється фіксування суб’єктивного знання окремої людської особистості про епоху, в якій вона жила.

Термін «Усна історія» вперше запропонований  Барбе д’Оревіллі (1852). Поширився завдяки науковим працям професора Колумбійського університету Аллана Невінса.

Усна історія покликана переключити увагу дослідників від вивчення історії «великих людей та подій» до «історії окремої людини». Індивідуум (конкретна особа) розглядається  як основний суб’єкт історії.  Це відкриває можливість використання міжпредметного підходу в процесі аналізу та інтерпретації інтерв’ю, сприяє участі вчених різних напрямків в спільних наукових дослідженнях. Усну історію можна розглядати як міждисциплінарну практику в галузі більшості гуманітарних наук, таких як історія, антропологія, соціологія, соціолінгвістика, фольклористика, педагогіка, психологія, які дозволяють отримувати емпіричну інформацію з усних джерел.

Оцінка соціальної пам‘яті є актуальною та необхідною для вирішення практичних завдань суспільства в контексті позитивної трансляції та продукування історичного досвіду минулих поколінь і для формування світоглядних орієнтацій людей стосовно власної історії та культури. Це означає, що соціальна пам‘ять є сферою інтелектуальної і духовної спадщини, яка в перспективі спрямована на визначення соціально-культурного, ідеологічного, світоглядного, державницького потенціалу суспільства.

Спогади, записані в формі інтерв’ю, допомагають осмислити минуле й зрозуміти теперішній час. На жаль, офіційна історія, не дає повної інформації про події минулого. Поза увагою дослідників залишаються великі групи людей, які з різних причин увійшли до так званої категорії «фігур замовчення» – людей, згадувати про яких, а тим більше писати їх історію, не входило в  плани тогочасної офіційної історії.  Таким чином – усна історія – це спроба зберегти персональну і колективну пам’ять, зафіксувати цінності минулих десятиріч.

Архів Центру усної історії

Науково-дослідний проект «Друга світова війна очима бессарабських дітей

Науково-дослідний проект «Голод 1946-1947 рр. в Південній Бессарабії: спогади та історія»

Спілка краєзнавців

Спілка краєзнавців

Всеукраїнський день краєзнавця відзначається щорічно 28 травня

На базі ІДГУ з 2012 р. діє регіональна філія Одеського обласного відділення Національної спілки краєзнавців України (далі НСКУ).

Склад регіональної філії Одеського обласного відділення НСКУ

Історія НСКУ

НСКУІдея створення інституції, яка б займалася проблемами місцевої історії, виникла у 20–40-х рр. XIX ст.

 • 30-і рр. ХІХ – початок ХХ ст. – створення та діяльність історико-археологічних товариств (Одеське наукове товариство історії та старожитностей (Одеса, 1839); Товариства Нестора-Літописця (Київ, 1872); Наукове товариство імені Тараса Шевченка (Львів, 1873); Наукове історико-філологічне товариство (Харків, 1876);   Подільське церковне історико-археологічне товариство (Камянець-Подільський, 1890); Товариство дослідників Волині (Житомир, 1890); Бессарабське церковно-археологічне товариство (1904) тощо);
 • 1843 р.– в Києві створено Тимчасову комісію для розгляду давніх актів (Археографічна комісія);
 • 70-і рр. ХІХ – початок ХХ ст. – проведення п’ятнадцяти Археологічних з’їздів, шість із яких відбулися в Україні (ІІІ (1874) і ХІ (1899)– у Києві; VI (1884) – в Одесі; ХІІ (1902) – у Харкові; ХІІІ (1905) – у Катеринославі; XIV (1908) – у Чернігові);
 • 1917 р. –  в Києві розпочав діяльність Центральний комітет охорони пам’яток старовини і мистецтва  під головуванням М.Грушевського;
 • 1918 р. – за указом гетьмана Павла Скоропадського засновано Українську академію наук (президент – професор В. Вернадський);
 • 1920 р. – утворення Етнографічної комісії в структурі історико-філологічного відділу академії;
 • 1921 р. – утворення Археологічної комісії, яка займалася дослідженням і охороною історико-культурної спадщини;
 • 1921р. – Всеукраїнська академія наук (ВУАН);
 • 1922 – 1923 рр. – створення академічних краєзнавчих комісій при ВУАН (Київська комісія краєзнавства (1922); Харківська комісія краєзнавства (1923); Одеська комісія краєзнавства (1923);
 • 1925 р. – перейменування етнографічної секції в Етнографічну комісію ВУАН;
 • 1925 р. – Перша Всеукраїнська краєзнавча конференція обралаУкраїнський комітет краєзнавства (УКК);
 • 1927 р. – вихід першого номеру журналу «Краєзнавство»;
 • 30-і – початок 50-х рр. ХХ ст. – репресії по відношенню до українського краєзнавчого руху;
 • друга половина 50-х рр. ХХ ст. – поступове відродження українського краєзнавчого руху;
 • 1962 р. – прийнято постанову ЦК Компартії України про видання «Історії міст і сіл УРСР»;
 • 1979 р. – у структурі академічного Інституту історії  відкриття відділу історичного краєзнавства;
 • 1990 р. – в Києві відбувся І-й Всеукраїнський краєзнавчий з’їзд, який мав статус установчого для Всеукраїнської спілки краєзнавців(ВСК). Головою правління Всеукраїнської спілки краєзнавців було обрано д. іст. н., академіка АН України П.Т. Тронька;
 • 1993 р. – поновлення випуску репресованого журналу «Краєзнавство»;
 • 2008 р.Спілці краєзнавців України надано статус Національної (Постанова Кабінету Міністрів України № 908 від 16 жовтня 2008 р.);
 • Реєнт О.П.2012 р. – на V (позачерговому) з’їзді Головою Національної спілки краєзнавців України було обрано Олександра Петровича Реєнта, заступника директора Інституту історії України НАН України, члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України

 

 

 

Наші публікації

НСКУ Наші публікації

 

Наші публікації

 

Непізнана історія мого краю

Краєзнавчі студії
Краєзнавчі студії  іноземною мовою: Краєзнавчі студії українською мовою:
2020 рік

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

2015 рік

2014 рік

2013 рік

2011 рік
2020 рік

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

2015 рік

2014 рік

2013 рік

2012 рік
Наукове товариство молодих вчених, аспірантів, студентів ІДГУ

Наукове товариство молодих вчених, аспірантів, студентів Ізмаїльського державного гуманітарного університету розпочало своє функціонування  з 2015 р. В ІДГУ були створені Рада молодих вчених і Наукове товариство студентів, основні напрямки роботи яких  спрямовувалися на підвищення рівня науково-дослідної роботи в університеті. З метою спільної координації діяльності в 2018 р. товариство об’єдналося та сьогодні воно є частиною системи громадського самоврядування університету.

Мета товариства – створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в ІДГУ, розвиток наукового мислення і навичок дослідницької роботи; популяризація різних галузей науки в університеті; удосконалення інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Положенння НТМВАС ІДГУ

План роботи НТМУАС 2020-2021 рр.

Основні завдання Наукового товариства
 • популяризація наукової роботи серед молодих вчених, аспірантів, студентів, їх залучення до реалізації наукових досліджень, проектів, програм (у т.ч. міжнародних), інноваційної діяльності та академічної мобільності;
 • підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи молодих вчених, аспірантів і студентів університету з метою набуття ними практичного досвіду фахового спрямування;
 • оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються і працюють у закладі вищої освіти, надання їм всебічної допомоги;
 • узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи;
 • створення сприятливих умов для участі молодих вчених, аспірантів, студентів у наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо;
 • висвітлення результатів наукових досліджень молодих вчених, аспірантів і студентів у засобах масової інформації та мережі Internet;
 • сприяння вирішенню практичних проблем шляхом залучення творчого потенціалу молодих вчених, аспірантів і студентів;
 • організація та розвиток міжнародного наукового і культурного співробітництва з іншими закладами вищої освіти, науковими установами та організаціями;
 • здійснення інших функцій, які спрямовані на реалізацію завдань Наукового товариства та не суперечать законодавству України, Статуту університету.
Контакти
Адреса: 68600, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, каб. 209
Телефон: (04841) 58530; 067 8646163
E-mail: nv_idgu@ukr.net
Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами зарубіжжя є одним із пріоритетних напрямів діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет – єдиний освітній заклад українського Подунав’я, стратегічний осередок послідовної державної політики в галузі національної освіти ХХІ століття, який має можливості для плідного євроінтеграційного співробітництва з навчальними закладами країн Європи.

 

Головні напрями міжнародного співробітництва ІДГУ

 • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
 • проведення спільних наукових досліджень;
 • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; спільна видавнича діяльність;
 • надання послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;
 • відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів вищих навчальних закладів з іноземними партнерами.

 

Міжнародна діяльність ІДГУ

Університет здійснює міжнародне співробітництво з  університетами Європи:

Економічна гімназія «Георг-Гольдштейн-шуле» (Бад Урах, Німеччина) GeorgGoldsteinSchule

Економічна гімназія «Георг-Гольдштейн-шуле» (Бад Урах, Німеччина)

https://www.georg-goldstein-schule.de/

Kaufmännische Schule Bad Urach

Elsachstraße 11
72574 Bad Urach

Великотьрновски университет Великотьрновски университет «Св. св Кирил и Методий»

Великотирнівський університет ім. Святих Кирила і Мефодія (Болгарія)

www.uni-vt.bg

str. Teodosii Turnovski 2,
Veliko Turnovo, 5000

Шуменски университет Шуменски университет

Шуменський університет «Єпископ Константин Преславски» (Болгарія)

http://shu-bg.net/

str. Studentska 115,
Shumen, 9712

Universitatea Dunarea de Jos Universitatea Dunarea de Jos din Galaţi

Галацький університет «Дунеря де Жос» (Румунія)

http://www.ugal.ro/

Strada Domnească 47, Galați, Румунія

Universitatea Danubius din Galaţi Universitatea Danubius din Galaţi

Галацький університет «Данубіус» (Румунія)

http://www.univ-danubius.ro/

Bulevardul Galați 10, Galați, Румунія

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi

Яський університет імені Олександра Кузи (Румунія)

http://www.uaic.ro/

Bulevardul Carol I 11, Iași 700506, Румунія

 

Universitatea 1 December 1918 din Alba Iulia Universitatea 1 December 1918 din Alba Iulia

Університет імені 1 Грудня 1918 р. (Алба Юлія, Румунія)

www.uab.ro

Strada:Gabriel Bethlen Nr.5, Alba Iulia, 510009, Румунія

Universitatea de Stat «Bogdan Petriceicu Hasdeu» Universitatea de Stat «Bogdan Petriceicu Hasdeu»

Кагульський державний університет ім. Б.П. Хашдеу (Молдова)

 

www.usch.md/

Republica Moldova
or. Cahul, Piaţa Independenţei 1, MD 3909

Universitatea de Stat din Moldov Universitatea de Stat din Moldova

Молдовський державний університет (Молдова);

usm.md/

Strada Alexei Mateevici 60, Chișinău, Молдова

Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” 

Кишинівський педагогічний університет імені І. Крянге

http://www.upsc.md/ro/

Str. Ion Creanga, 1
Chișinău, MD-2069

ABMS Open University Of Switzerland ABMS Open University Of Switzerland

ABMS – Швейцарський відкритий університет

http://www.abmswiss.com
Ankara University  Ankara University 

Анкарский университет

https://en.ankara.edu.tr/

Emniyet Mahallesi, Dögol Cd. 6A, 06560 Yenimahalle/Ankara, Туреччина

Gazi Üniversitesi1 Gazi ÜniversitesiУніверситет Газі  http://gazi.edu.tr/

Emniyet mah, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teknik okulları, 06560 Yenimahalle/Ankara, Туреччина

ІДГУ співпрацює з міжнародними організаціями та проектами:
Romania-Ukraine Eni-cross dorder cooperation
CВС – Practice Firms – Інноваційна методика професійної підготовки та освітнього співробітництва на двосторонньому рівні Румунія-Україна


Izmail State University of Humanities participates in EU project
Bessarabiendeutscher Verein e.V. Bessarabiendeutscher Verein e.V.
Асоціація бессарабських німців (Штутгарт)
https://www.bessarabien.de/
Goethe - Institut Goethe – Institut
Гете-інститут
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/index.html
daad DAAD 
Німецька служба академічних обмінів
http://www.daad.org.ua/
Ukrainian Association Germanists  Ukrainian Association Germanists 
Асоціація українських германістів
http://www.udgv.org/
Peace Corps Peace Corps 
Корпус мира
https://www.peacecorps.gov/ukraine/

Дунайський академічний консорціум https://www.facebook.com/danubius.academic.consortium/
Confucius Institute Confucius Institute 孔子学院
Інститут Конфуція
http://confucius-pdpu.com.ua/
лого-SAIUP Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project
Проект сприяння академічній доброчесності в Україні
http://www.saiup.org.ua/
americancouncils Фонд  Американських Рад з міжнародної освіти Прогресивне управління університетом
http://www.americancouncils.org.ua/
muzeulbrailei  Muzeul BrăileiCarol I 
Браїльський державний музей імені Кароля І 
http://www.muzeulbrailei.ro/ 
newgeneration Молодіжна громадська організація
«Нове покоління Європи»VIRTUAL PLATFORM FOR CROSS-BORDER YOUTH EXCHANGE 
Віртуальна платформа для транскордонного обміну молоді
http://newgeneration.od.ua/
essentiallifeskills Cross Life-Skils Net, Involving citizens in defining priorities, development and implementation of local strategies (SolveNet)Залучення громадян до визначенні пріоритетів, розробки та реалізації місцевих стратегій 
https://www.essentiallifeskills.net/
europeanintegration Innovative analysis tools of environment in the Northwestern Black Sea Basin (Black Sea e-Eye) 
Інноваційні інструменти аналізу навколишнього середовища у Північно-Західному басейні Чорного моря
http://www.europeanintegration.am/en/10727.html
ro-ua-md Green Youth Movement in the Cross Border Area Зелений молодіжних рух у прикордонній території
http://www.ro-ua-md.net
asdei Громадська Організація Агентство Сталого Розвитку та Європейської Інтеграції «Єврорегіон Нижній Дунай» 
http://www.asdei.od.ua/
oralhistory  Українська Асоціація Усної Історії
http://oralhistory.com.ua/
НСКУ Національна спілка краєзнавців України 
http://nsku.org.ua/
Міжнародні та вітчизняні гранти і проекти (актуальні пропозиції)

міжнародні гранти

Назва фонду, гранту, стипендії Країна Термін подачі заявки
Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
Україна 20 вересня щороку
Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
Україна 20 лютого щороку
Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених
Україна 1 жовтня
Стипендія Фонду Стипендій Австрійської Республіки для кандидатів наук
Австрія 1 березня щороку
Програма Лізи Майтнер для науковців (Lise Meitner Program for scientists from abroad)
Австрія Протягом року
Фонд імені Фріца Тіссена (Fritz Thyssen Foundation)
Німеччина Протягом року
“Долаючи кордони” стипендії на публікації
Німеччина 30 квітня,
31 жовтня
Міжнародний Вишеградський Фонд
Польща,Словаччина, Угорщина,Чехія 31 січня
1 березня
1 червня
1 вересня
1 грудня
Стипендія Факультету “Artes Liberales” Варшавського університету
Польща 30 квітня,
31 червня,
30 вересня
Конкурс на здобуття стипендії імені Фулбрайта
США 15 жовтня
Академічна мобільність

 

Програми академічної мобільності

 

Програма Країна
Horizon 2020
країни ЄС
Erasmus +
країни світу
Програма Жан Моне
країни ЄС
Стипендія фінського центру міжнародної мобільності

(«Centre for International Мobility, CIMO»)
Фінляндія

 

Навчання іноземних студентів

академічна мобільність

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 р. № 1085, від 01 листопада 2013 р. № 1541 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства» (у редакції від 11 грудня 2015 р. № 1272), листа ДП «Український державний центр міжнародної освіти» від 18 жовтня 2016 р. № 305 іноземці вступають до навчальних закладів за акредитованими освітніми програмами:

 • двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 • упродовж року для навчання в аспірантурі.