Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Нормативно-правова база

Нормативна база

Накази і положення МОН
01.03.1999 р. № 309 Постанова Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 р. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
17.06.2008 р. № 537 Про затвердження Порядку надання навчальній літературі грифів та свідоцтв МОН України
2011 № 9-10 Вимоги до оформлення диссертаційних робіт
17.10.2012 р. № 1112 Наказ МОН № 1112 від 17.10.2012 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів
24.07.2013 р. № 567 Постанова Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. Про затвердження порядку присудження наукових ступенів
01.07.2014 р. № 1556- VII Закон України «Про вищу освіту»
26.11.2015 р. № 848-VIII Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
14.01.2016 р. № 13 Наказ МОН № 13 від 14.01.2016 р. “Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам”
23.03.2016 р. № 261 Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. Про порядок підготовки здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук
травень 2016 Перелік наукових фахових видань України станом на _05_2016
травень 2016 Перелік електронних фахових видань України станом на _05_2016
травень 2016 Перелік установ, в яких фунціонують Спеціалізовані вчені ради станом на _05-2016
травень 2016 Перелік Спеціалізованих вчених рад України станом на_05-2016
12.01.2017 р. № 40 Наказ МОН № 40 від 12.01.2017 р. Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій
06.02.2017 р. № 174 Наказ МОН № 174 від 06.02.2017 р. Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань
Структура

Структура науковий відділ

Проректор з науково-педагогічної роботи
Циганенко Лілія Федорівна
Доктор історичних наук, професор

Етичний кодекс ученого України

Наукова еліта університету
Доктори наук, професори Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Почесні професори Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Науково-педагогічний відділ

науково-пед відділ структураГоловними завданнями науково-педагогічного відділу ІДГУ є  науково-організаційне забезпечення щодо:

 • здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • реалізації пріоритетних державних і галузевих програм, науково-дослідних робіт і проектів;
 • участі ІДГУ в тендерах на виконання робіт (надання послуг) з науково-дослідної, освітньої та науково-виробничої діяльності, в науково-дослідних програмах і грантах, включаючи міжнародні;
 • проведення міжнародних і всеукраїнських наукових заходів (конференцій, семінарів, симпозіумів, олімпіад тощо);
 • підготовки та перепідготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • діяльності аспірантури;
 • залучення молодих науковців і студентів до активної науково-дослідної роботи, участі в проектах і програмах академічної мобільності;
 • узагальнення матеріалів щодо впровадження результатів НДР та моніторингу його ефективності;
 • формування та координація планів НДР факультетів і університету;
 • впровадження «Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників ІДГУ»;
 • співробітництва в науковій сферах з НАН України, НАПН України, провідними університетами України та зарубіжних держав;
 • підготовка матеріалів науково-консультативного, організаційно-методичного, інформаційно-аналітичного змісту для МОН України, органів управління державної влади і місцевого самоврядування.
Склад науково-педагогічного відділу

Назва сектору

ПІП відповідальної особи

Телефон

E-mail

Сектор наукової роботи

Волканова Наталія Володимирівна

(04841) 5-85-30

+380678646163 

nv_idgu@ukr.net

Сектор підвищення кваліфікації

Шемет Наталія Володимирівна

(04841) 5-85-30

+380678646163

nv_idgu@ukr.net

Сектор організації науково-дослідної роботи молодих вчених і студентів

Волканова Наталя Володимирівна

(04841) 5-85-30 

+380678646163

nv_idgu@ukr.net

Редакційно-видавничий відділ

редакційнийОсновні напрямки діяльності редакційно-видавничого відділу ІДГУ:

 • планування і організація видання наукових, навчальних і методичних робіт професорсько-викладацького складу університету;
 • забезпечення підготовки та випуску друкованих матеріалів наукових заходів, що проводяться в університеті;
 • формування банку інформаційних даних щодо наукових публікації вчених ІДГУ;
 • розповсюдження власної друкованої продукції;
 • підготовка матеріалів наукових друкованих і електронник періодичних видань ІДГУ та їх представлення у світовій та державній системі наукових комунікацій;
 • формування та підтримка інформаційної бази наукових досліджень за результатами проведення науково-дослідних робіт;
Склад редакційно-видавничого відділу

Назва сектору

ПІП відповідальної особи

Телефон

E-mail

Сектор наукових видань університету

Соколова Алла Василівна

(04841) 5-85-30

nauka_idgu@ukr.net

Сектор наукометрії

Градинар Ганна Іванівна

+38066 189 53 34

nauka_idgu@ukr.net

Наукові теми кафедр університету

Формування професійної мобільності фахівця соціально-педагогічної сфери в системі багатоступеневої підготовки

Держреєстраційний номер – 0108U003295

Науковий керівник – д.пед.н., проф. Кічук Н.В.

Виконавці: науковці кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти.

Термін виконання: 2008 – 2018 рр.

Спрямованість: встановлюється психолого-педагогічна сутність феномена «професійна мобільність майбутнього фахівця» та визначаються умови формування особистісно-професійної якості у системі багатоступеневої підготовки фахівця

Опис і картографування межиріччя Дністра і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов і діалектів

Держреєстраційний номер – 0116U004158

Науковий керівник – д.філол.н., проф. Гриценко П.Ю.; відповідальний виконавець проекту – д.філол.н., доц. Колесников А.О.

Виконавці: науковці кафедри української мови і літератури ІДГУ спільно з Інститутом української мови НАН України.

Термін виконання: 2016 – 2018 рр.

Спрямованість: у межах теми відбувається дослідження сучасного стану та розвитку мов і діалектів південної частини Одеської обл. України, яка характеризується специфічними локальними інтермовними особливостями говірок різних національних мов – української, російської, болгарської, румунської, гагаузької, міжмовною інтерференцією, що виявляється як у взаємовпливах говірок у межах однієї, так і різних діалектних мов.

Україна – Молдова: спільна історична пам’ять, уроки та перспективи

Держреєстраційний номер – 0117U001619

Науковий керівник – д.іст.н., проф. Циганенко Л.Ф.

Виконавці: науковці кафедри української і всесвітньої історії та культури.

Термін виконання: 2017 – 2018 рр.

Спрямованість: комплексне дослідження контроверсійних питань історичного минулого народів, що мешкають в пограниччі Україні та Молдови, спрямоване на подолання сталих стереотипів та відкритої фальсифікації спільної історії шляхом налагодження міжкультурного діалогу на фоні уявлення про унікальність кожної з національних культур українсько-молдавського пограниччя, поширення досвіду безконфліктного співіснування різних етносів у поліетнічному регіоні. Дослідження спільного досвіду українського та молдавського народів у процесі націє- та державотворення, етнокультурної взаємодії на різних історичних етапах.

Світовий літературний процес в контексті сучасних наукових парадигм

Держреєстраційний номер – 0117U001800

Науковий керівник – д. філол.н., проф. Шевчук Т.С.

Виконавці: науковці кафедри загального мовознавства, слов’янських мов і світової літератури.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.

Спрямованість: вивчення особливостей розвитку світового літературного процесу з використанням теоретичних надбань міждисциплінарних студій, зокрема методологічних засад літературної герменевтики, рецептивної естетики, культурної антропології та “Sister Arts Studies”.

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців у підсистемі «бакалавр-магістр»

Держреєстраційний номер – 0117U005424

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Івлієва О.М.

Виконавці: науковці кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.

Спрямованість: дослідження складових інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців, особливостей формування в умовах динамічного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення вимог сучасного інформаційного суспільства.

Історія України і країн Центральної Європи крізь призму пограниччя: час, простір, соціум

Держреєстраційний номер – 0117U005423

Науковий керівник – д.іст. н., проф. Циганенко Л.Ф.

Виконавці: науковці кафедри української і всесвітньої  історії та культури.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.

Спрямованість: дослідження територіальних змін, державотворчих, політичних, економічних, соціо- та етнокультурних процесів у різні хронологічні періоди в історії України і країн Центральної Європи через концепт пограниччя,  виокремлення відмінностей та особливостей цього регіону від Західної та Східної Європи у культурно-цивілізаційному, соціально-економічному вимірах, місця і ролі країн регіону у складі Європейського Союзу.

Реалізовані наукові проекти та наукові теми кафедр

Регіональні особливості освіти в полікультурному соціумі українського Подунав’я

Провідні закономірності розвитку світового літературного процесу

Соціолінгвістичний, лінгвокультурологічний та прагматичний аспекти мови: синхронія та діахронія досліджень

Соціально-економічні, політичні та етнокультурні процеси Південно-Східної Європи у ХVІІІ – початку ХХІ ст. 

Соціально-економічний, історичний та етнокультурний розвиток Півдня України

Формування професійної мобільності соціально-педагогічної сфери в системі багатоступеневої підготовки

Перспективи транскордонної кооперації Єврорегіону «Нижній Дунай» в процесі розширення Європейського союзу: кластерна стратегія

Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету

вісник ІДГУ
«Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» видається з 1997 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №22509-12409ПР від 01.12.2016

Збірник наукових праць «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» включено до переліку наукових фахових видань України в галузі «Педагогічні науки», «Історичні науки», «Філологічні науки»
(Наказ МОН України від 10.05.2017 р. № 693).

Збірник друкується за ухвалою Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Всі статті, що надходять до збірника, проходять процедуру обов’язкового конфіденціального рецензування за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного).


Unicheck
Всі тексти, що публікуються в збірнику, проходять перевірку за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck в рамках проекту підтримки наукових університетських видань.

 


Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та наукометричних базах даних: Index Copernicus; Google Scholar; Eurasian Scientific Journal Index (ESJI); Researchbib Journal Index and Archive (ResearchBib).

 

Редакційна колегія

 

Cторінка «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету»

Філологічні діалоги

Філологічні діалоги
«Філологічні діалоги» – науковий часопис Ізмаїльського державного гуманітарного університету видається з 2012 року.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №22510-12410Р від 03.01.2017 р.

Науковий збірник «Філологічні діалоги» публікує статті з актуальних проблем сучасної гуманітаристики, лінгвістики та літературознавства.
Збірник друкується за ухвалою Вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету.


Unicheck
Всі тексти, що публікуються в збірнику, проходять перевірку за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck в рамках проекту підтримки наукових університетських видань.

 


Редакційна колегія

Свідоцтво про реєстрацію

Випуск 1 Випуск 2 Випуск 3 Випуск 4
Матеріали наукових конференцій
Дунайські наукові читання в ІДГУ
Дунайські наукові читання
Сучасні проблеми та перспективи розвитку економіки, управління та туризму в Україні (24 листопада 2017 р.) Сучасні проблеми та перспективи розвитку економіки, управління та туризму в Україні (24 листопада 2017 р.)
Освітні інновації 2017
Освітні інновації у вищих навчальних закладах: проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій
сучасні технології Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (22.02.2016)
проблеми становлення Проблеми становлення української державності (25.03.2016)
соціально-економічні та правові проблеми Соціально-економічні та правові проблеми розвитку України: шляхи їх вирішення (21.11.2016)
теорія і практика впровадження Теорія і практика впровадження компетентнісного підходу у підготовці вчителів технологій в умовах євроінтеграційних змін (24.11. 2016)
Розвиток педагогічної та музично Розвиток педагогічної та музично-хореографічної і образотворчої обдарованості особистості: інноваційні підходи (12.12. 2016)
теоретичні, методичні та практичні проблеми історії Теоретичні, методичні та практичні проблеми історії, філософії, соціології, політології, правознавства (20.01. 2017)
перспективні наукові дослідження Перспективні наукові дослідження європейських мов, літератури та методик їх викладання (16.02. 2017)
Традиції та інновації Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір (17.02.2017)
актуальні проблеми професійного розвитку фахівців Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системі неперервної освіти (14.04.2017)
Дунай в історичному, географічному вимірах Дунай в історичному, географічному та культурологічному вимірах (26.06.2017)
Збереження і розвиток української мови в лінгвально неоднорідних регіонах України Збереження і розвиток української мови в лінгвально неоднорідних регіонах України (26-27.10.2017)
Спільність історико-культурної спадщини України і Молдови Спільність історико-культурної спадщини України і Молдови (20-21.12.2017)
Матеріали студентських наукових конференцій
пріоритетні напрями 2016
Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента
Науковий пошук студента ІДГУ
Науковий пошук студента: сучасні проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і соціально-економічних наук
пріоритети розвитку 2017
Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України
Проблеми й перспективи розвитку Проблеми та перспективи розвитку освіти в Україні (18.02.2016)
Актуальні пробелми сучасної філології Актуальні проблеми сучасної філології (21.02. 2017)
Філологія ХХІ ст. Філологія ХХІ ст. Методика викладання іноземних мов (10.04.2017)
Конференції, семінари, публікації наших партнерів

Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі»(XXV Каришинські читання) Журналістика. Філологія. Медіаосвіта Людина майбутнього в інформаційно-знаннєвому вимірі Наукові записки кафедри педагогіки Південно-Східна Україна зі стародавності у ХХІ століття Сучасний стан та перспективи розвитку туризму Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи Людинознавчі студї. Збірник наукових праць Наукові читання пам’яті А. І. Уйомова Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих наук та методик їх викладання Українське пограниччя - варіативність традиційної культури

Конкурси, проекти

Музична олімпіада Голос країни Конкурс стартап-проектів Всеукраїнського фестивалю інновацій Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт Перелік галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводиться Конкурс, базових вищих навчальних закладів, голів галузевих конкурсних комісій у 2017/2018 – 2019/2020 навчальних роках Базові ВНЗ Всеукраїнської студентської олімпіади Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених

Конкурси та премії для молодих науковців

Міжнародні та всеукраїнські премії для науковців

Наукометрія

наукометрія

Для оцінювання результативності наукової діяльності важливе місце відводиться наукометрії – напряму досліджень, що вивчає когнітивні комунікації в науці за частотою цитувань наукових робіт та їхніх авторів. Завданням наукометричних баз даних є дослідження публікаційної активності та цитованості авторів наукових праць.

Основні наукометричні показники

Індекс цитування — прийнятий у науковому світі показник «значущості» праць вченого і являє собою число посилань на публікації вченого у реферованих наукових періодичних виданнях. SCI є одним з найпоширеніших наукометричних показників. Наявність у науково-освітніх організаціях вчених, які мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативності діяльності вузу в цілому.

Індекс Хірша (h-index) — показник, запропонований в 2005 р. американськими фізиком Хорхе Хиршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Критерій заснований на кількості публікацій вченого і кількості цитувань цих публікацій, і розраховується за спеціальною формулою.

 Імпакт-фактор (ІФ або IF) — формальний чисельний показник інформаційної значимості наукового журналу. Показник розраховується як кількість посилань у конкретному році на опубліковані в журналі статті за попередні 2-3 роки. Вважається, що чим вище значення імпакт-фактору, тим вищі наукова цінність та авторитетність журналу.

Перелік журналів з гуманітарних наук, що відображені у наукометричних базах даних

Перелік журналів, що представлені у Scopus, з науковими показниками та рейтингами публікаційної активності за країнами.

Українські видання, представлені у Scopus та Web of Science  

Перелік журналів, включених до Web of Science.

Наукова періодика України у дзеркалі Web of Science.(стаття І.О.Тихонкова, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Thomson Reuters)
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H.

Перелік журналів з гуманітарних наук, що входять до наукометричної бази даних Scopus

Перелік міжнародних журналів за галузями (Web of Sciences)

Наукометричні бази даних

Наукометрична база даних — це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.

Всі українські видавці в Scopus та Web of Science

Найбільш авторитетними і повними базами даних вважаються – Scopus, наукового видавництва Elsevier, та Web of Science (WoS).

Scopus
SCOPUS
WEB OF SCIENCE
WEB OF SCIENCE
GOOGLE SCHOLAR
GOOGLE SCHOLAR
EBSCO
EBSCO
DOAJ
DOAJ
INDEX COPERNICUS
INDEX COPERNICUS
Перелік журналів
Журнал «Новітня освіта»
Новітня освіта
«Киево-Могилянський гуманитарный журнал»
Киево-Могилянський гуманитарный журнал
Антропологічні виміри філософських досліджень
Антропологічні виміри філософських досліджень
Науковий журнал «Економічний часопис-ХХІ»
•	Науковий журнал «Економічний часопис-ХХІ»
Журнал «Інформаційні технології та інструменти навчання»
Журнал «Інформаційні технології та інструменти навчання»
Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій»
Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій»
Журнал «Фізичне виховання студентів»
Журнал «Фізичне виховання студентів»
Журнал «Педагогіка, психологія, медико-біологічні проблеми фізичної культури і спорту»
Педагогіка, психологія, медико-біологічні проблеми фізичної культури і спорту
Журнал «Ідеологія і політика»
Ідеологія і політика

Як підвищити наукометричні показники вченого?

Міжнародні та всеукраїнські конкурси для науковців

Освітній процес

Графік освітнього процесу для аспірантів
Денна форма навчання
Заочна форма навчання

Аспіранти ІДГУ

Центр усної історії ІДГУ

Центр усної історії ІДГУ

Положення про центр усної історії ІДГУ

Структура ЦУІ ІДГУ

Перспективний план роботи ЦУІ ІДГУ (2018-2023)

План роботи на 2018 рік

Зразки документів ЦУІ ІДГУ:

Публікації

Усна історія

Усна історія – новий науковий напрям в історії, що інтенсивно розвивається з другої половини XX ст. Метод дослідження усної історії – глибинні інтерв’ю біографічного характеру (як правило, із застосуванням аудіо- та відеотехніки), за допомогою яких здійснюється фіксування суб’єктивного знання окремої людської особистості про епоху, в якій вона жила.

Термін «Усна історія» вперше запропонований  Барбе д’Оревіллі (1852). Поширився завдяки науковим працям професора Колумбійського університету Аллана Невінса.

Усна історія покликана переключити увагу дослідників від вивчення історії «великих людей та подій» до «історії окремої людини». Індивідуум (конкретна особа) розглядається  як основний суб’єкт історії.  Це відкриває можливість використання міжпредметного підходу в процесі аналізу та інтерпретації інтерв’ю, сприяє участі вчених різних напрямків в спільних наукових дослідженнях. Усну історію можна розглядати як міждисциплінарну практику в галузі більшості гуманітарних наук, таких як історія, антропологія, соціологія, соціолінгвістика, фольклористика, педагогіка, психологія, які дозволяють отримувати емпіричну інформацію з усних джерел.

Оцінка соціальної пам‘яті є актуальною та необхідною для вирішення практичних завдань суспільства в контексті позитивної трансляції та продукування історичного досвіду минулих поколінь і для формування світоглядних орієнтацій людей стосовно власної історії та культури. Це означає, що соціальна пам‘ять є сферою інтелектуальної і духовної спадщини, яка в перспективі спрямована на визначення соціально-культурного, ідеологічного, світоглядного, державницького потенціалу суспільства.

Спогади, записані в формі інтерв’ю, допомагають осмислити минуле й зрозуміти теперішній час. На жаль, офіційна історія, не дає повної інформації про події минулого. Поза увагою дослідників залишаються великі групи людей, які з різних причин увійшли до так званої категорії «фігур замовчення» – людей, згадувати про яких, а тим більше писати їх історію, не входило в  плани тогочасної офіційної історії.  Таким чином – усна історія – це спроба зберегти персональну і колективну пам’ять, зафіксувати цінності минулих десятиріч.

Спілка краєзнавців

Спілка краєзнавців

Всеукраїнський день краєзнавця відзначається щорічно 28 травня

На базі ІДГУ з 2012 р. діє регіональна філія Одеського обласного відділення Національної спілки краєзнавців України (далі НСКУ).

Склад регіональної філії Одеського обласного відділення НСКУ

Історія НСКУ

НСКУІдея створення інституції, яка б займалася проблемами місцевої історії, виникла у 20–40-х рр. XIX ст.

 • 30-і рр. ХІХ – початок ХХ ст. – створення та діяльність історико-археологічних товариств (Одеське наукове товариство історії та старожитностей (Одеса, 1839); Товариства Нестора-Літописця (Київ, 1872); Наукове товариство імені Тараса Шевченка (Львів, 1873); Наукове історико-філологічне товариство (Харків, 1876);   Подільське церковне історико-археологічне товариство (Камянець-Подільський, 1890); Товариство дослідників Волині (Житомир, 1890); Бессарабське церковно-археологічне товариство (1904) тощо);
 • 1843 р.– в Києві створено Тимчасову комісію для розгляду давніх актів (Археографічна комісія);
 • 70-і рр. ХІХ – початок ХХ ст. – проведення п’ятнадцяти Археологічних з’їздів, шість із яких відбулися в Україні (ІІІ (1874) і ХІ (1899)– у Києві; VI (1884) – в Одесі; ХІІ (1902) – у Харкові; ХІІІ (1905) – у Катеринославі; XIV (1908) – у Чернігові);
 • 1917 р. –  в Києві розпочав діяльність Центральний комітет охорони пам’яток старовини і мистецтва  під головуванням М.Грушевського;
 • 1918 р. – за указом гетьмана Павла Скоропадського засновано Українську академію наук (президент – професор В. Вернадський);
 • 1920 р. – утворення Етнографічної комісії в структурі історико-філологічного відділу академії;
 • 1921 р. – утворення Археологічної комісії, яка займалася дослідженням і охороною історико-культурної спадщини;
 • 1921р. – Всеукраїнська академія наук (ВУАН);
 • 1922 – 1923 рр. – створення академічних краєзнавчих комісій при ВУАН (Київська комісія краєзнавства (1922); Харківська комісія краєзнавства (1923); Одеська комісія краєзнавства (1923);
 • 1925 р. – перейменування етнографічної секції в Етнографічну комісію ВУАН;
 • 1925 р. – Перша Всеукраїнська краєзнавча конференція обралаУкраїнський комітет краєзнавства (УКК);
 • 1927 р. – вихід першого номеру журналу «Краєзнавство»;
 • 30-і – початок 50-х рр. ХХ ст. – репресії по відношенню до українського краєзнавчого руху;
 • друга половина 50-х рр. ХХ ст. – поступове відродження українського краєзнавчого руху;
 • 1962 р. – прийнято постанову ЦК Компартії України про видання «Історії міст і сіл УРСР»;
 • 1979 р. – у структурі академічного Інституту історії  відкриття відділу історичного краєзнавства;
 • 1990 р. – в Києві відбувся І-й Всеукраїнський краєзнавчий з’їзд, який мав статус установчого для Всеукраїнської спілки краєзнавців(ВСК). Головою правління Всеукраїнської спілки краєзнавців було обрано д. іст. н., академіка АН України П.Т. Тронька;
 • 1993 р. – поновлення випуску репресованого журналу «Краєзнавство»;
 • 2008 р.Спілці краєзнавців України надано статус Національної (Постанова Кабінету Міністрів України № 908 від 16 жовтня 2008 р.);
 • Реєнт О.П.2012 р. – на V (позачерговому) з’їзді Головою Національної спілки краєзнавців України було обрано Олександра Петровича Реєнта, заступника директора Інституту історії України НАН України, члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України

 

 

 

Анонси подій

Анонси подій

Наші публікації

НСКУ Наші публікації

 

Наші публікації

 

Краєзнавчі студії
Краєзнавчі студії  іноземною мовою: Краєзнавчі студії українською мовою:
2017 рік

2016 рік

2015 рік

2014 рік

2013 рік

2011 рік

2017 рік

2016 рік

2015 рік

2014 рік

2013 рік

2012 рік

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами зарубіжжя є одним із пріоритетних напрямів діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет – єдиний освітній заклад українського Подунав’я, стратегічний осередок послідовної державної політики в галузі національної освіти ХХІ століття, який має можливості для плідного євроінтеграційного співробітництва з навчальними закладами країн Європи.

Головні напрями міжнародного співробітництва ІДГУ
 • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
 • проведення спільних наукових досліджень;
 • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; спільна видавнича діяльність;
 • надання послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;
 • відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів вищих навчальних закладів з іноземними партнерами.
Дунайський академічний консорціум
DAC Advantages and Formats DAC Gist Introduction DAC introduction 2016 DAC Partners' List 2016 DAC People DAC SECTIONS Презентація ISUH in Partnership