Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Студентська рада ІДГУ

Склад студентської ради ІДГУ

Студентське самоврядування Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Контакти
Сторінка в соціальних мережах
Електронна адреса
Голова студентської ради

План роботи студентської ради ІДГУ

ЗВІТ про роботу органів студентського самоврядування ІДГУ за 2016 р.

Положення про студентське самоврядування

Семестровий рейтинговий бал студентів

Зведена відомість семестрового ретингового балу студентів за ІI семестр 2016-2017 н.р.:

РЕЄСТР студентів ІДГУ, яким за результатами сесії призначаються стипендії у І семестрі 2017- 2018 н.р.:

Стипендіальне забезпечення

Витяг з ПОРЯДКУ призначення та виплати стипендій

Витяг з ПОРЯДКУ використання коштів,для виплати соціальних стипендій студентам ВНЗ

Графік освітнього процесу

Денна форма навчання
Денна форма навчання (зі скороченим терміном навчання)
Заочна форма навчання
Графік освітнього процесу для аспірантів (денна ф.н.)
Графік освітнього процесу для аспірантів (заочна ф.н.)

Нормативно-правова база
Акт узгодження переліку спеціальностей Кодекс академічної доброчесності ІДГУ
Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату Правила призначення та виплати стипендій в ІДГУ
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення Положення про планування й облік навантаження науково-педагогічних працівників ІДГУ
Положення про порядок повторного вивчення студентами окремих навчальних компонентів Положення про організацію освітнього процесу в ІДГУ
Положення про порядок створення та організацію роботи атестаційної комісії в ІДГУ Положення про академічний рейтинг студентів
Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам ІДГУ Положення про курсові роботи
Положення про вчену раду ІДГУ Положення про студентське товариство ІДГУ
Положення про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами ІДГУ Положення про переведення, поновлення та відрахування студентів ІДГУ
Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка в IДГУ
Положення про формування вибіркової частини навчальних планів ІДГУ Положення про кваліфікаційні роботи в ІДГУ (зі змінами)
Положення про надання платних послуг в ІДГУ Положення про навчання за індивідуальним графіком студентів денної форми ІДГУ
Зміни до Положення про надання платних послуг в ІДГУ Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти ІДГУ Положення про систему електронного запису студентів на вивчення дисциплін вільного вибору
Положення про організацію редакційно-видавничої роботи в ІДГУ, умови рекомендації до друку та видання навчально-методичної літератури Порядок проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Положення про структурні підрозділи

Положення про відділ моніторингу
Положення про Центр неперервної освіти
Положення про відділ кадрів
Положення про кафедру
Положення про навчальний відділ
Положення про факультет
Положення про Центр громадянської освіти
Положення про науково-методичну раду ІДГУ