Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Кафедра романських мов та перекладу

Вивчення іноземної мови в ІДГУ має багаті традиції і глибокі корені. У 1940 р. в м. Ізмаїл було відкрито учительський інститут – вищий навчальний заклад, історичним  спадкоємцем якого є наш гуманітарний університет.
1 вересня 1963 р. в інституті розпочав свою роботу факультет іноземних мов. У різні роки тут працювали відомі вчені, діячі науки  та культури, які зробили вагомий внесок у розвиток факультету.
Існування кафедри французької мови  починається з 1963 р. У 2000 році кафедру було перейменовано у кафедру романської філології та перекладу.
Викладацький склад  кафедри становлять її випускники –   кандидати філологічних наук: Стародєдова Л.В., Кудінова О.І., Карагяур Х.В.; кандидат педагогічних наук Радкіна В.Ф.; викладач Шевчук В.Д.
Кафедра готує фахівців з базовими знаннями двох іноземних мов: французької та англійської,  румунської та англійської.
Викладання іноземних мов здійснюється з використанням найсучаснішого навчально-методичного забезпечення, автентичних навчальних комплексів, мультимедійних та інформаційних технологій.
Чітка система підготовки студентів, високий фаховий рівень викладачів, універсальність вимог забезпечує конкурентоспроможність випускників відділення, які працюють як в Україні, так і за її межами. Молоді фахівці успішно адаптуються в різноманітних галузях практичної діяльності – викладацької та перекладацької.

Завідувач кафедри
Стародєдова Людмила Валентинівна
кандидат філологічних наук, доцент
Контакти
Адреса 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, каб. 402
Телефон (04841) 5-37-29
Email kafedra.rom.mov@gmail.com
Основні напрями наукових досліджень
 • когнітивна концепція вербальної комунікації
 • соціокультурні особливості ділової лексики
 • стилістичні характеристики художнього тексту
 • терміносистема французької мови
 • екстралінгвістичні особливості франкомовної преси
 • проблеми міжкультурної комунікації
Склад кафедри
 • Стародєдова Людмила Валентинівна
  -завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
 • Кудінова Ольга Іванівна
  —  кандидат філологічних наук, доцент
 • Радкіна Валентина Федорівна
  — кандидат педагогічних наук, доцент
 • Голованова Олена Михайлівна
  — кандидат філологічних наук, доцент
 • Карагяур Христина Володимирівна
  -кандидат філологічних наук, доцент
 • Кісеолар Поліна Дмитрівна
  — викладач
 • Шевчук Валентина Дмитрівна
  — викладач
Професійні досягнення наших випускників
Завідувач кафедри
Головіна Наталія Борисівна
кандидат філологічних наук, доцент
Контакти
Телефон 5-39-92
E-Mail repinkafnem@mai.ru
Напрями наукових досліджень

Головіна Н.Б.
«Лексико-фразеологічні системи віддалено споріднених мов контрастивному освітленні», «Мовні аспекти історії німецьких колоністів в Бессарабії 1814/1940».

Шавловська Т.С.
«Соціолінгвістика та прагматика німецького дискурсу»

Поддубська Т.О.
«Інтерпретація німецького художнього тексту»

Лузанова Л.В.
«Перекладацькі трансформації та їх застосування у процесі перекладу тексту»

Напрями підготовки

        Бакалавр

01 Освіта
014 Середня освіта
014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Кваліфікація: бакалавр з середньої освіти
Професійна кваліфікація: вчитель німецької і англійської мов та світової літератури

           Магістр

01 Освіта
014 Середня освіта
014.02 Мова і література (німецька)

Академічна кваліфікація: магістр освіти
Професійна кваліфікація: вчитель німецької мови та світової літератури

Склад кафедри
 • Головіна Наталія Борисівна
  завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
 • Шавловська Тетяна Сергіївна
  кандидат філологічних наук, доцент
 • Чуфарлічева Анжеліка Юріївна
  кандидат педагогічних наук, доцент
 • Чиж Світлана Георгіївна
  кандидат  педагогічних наук, доцент
 • Лузанова Людмила Володимирівна
  викладач
 • Поддубська Тетяна Олександрівна
  викладач
 • Топчій Олеся Юріївна
  викладач
 • Зінов’єва Юлія Петрівна
  викладач
 • Шикиринська Ольга Борисівна
  викладач
 • Бургоч Інна Іванівна — старший лаборант
Кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури

Кафедру загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури створено у 2015 році в результаті об’єднання кафедри загального мовознавства та слов’янських мов і кафедри зарубіжної літератури. Становлення і розвиток цих двох кафедр пов’язане з діяльністю докторів філологічних наук, професорів Колесникова О.А., Лебеденко Н.П., кандидатів наук, доцентів Газєєвої Т.І., Горе М.С., Лабунько О.Й., Макарової Л.І., Черезової Г.А., Якубовської Є.С.  та ін., викладачів Абросимової Н.В., Борисової Т.О.,  Цепенюка І.А. та ін., а також тих науково-педагогічних працівників, які працюють нині.

В.о. завідувача кафедри
Шевчук Тетяна Станіславівна
доктор філологічних наук, професор
Напрями підготовки

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей

освітнього ступеня «бакалавр»:
014 Середня освіта (мова і література (російська));
014 Середня освіта (мова і література (болгарська));

освітнього ступеня «спеціаліст»:
014 Середня освіта (мова і література (російська));

освітнього ступеня «магістр»:
014 Середня освіта (мова і література (російська))

Склад кафедри
 • Шевчук Тетяна Станіславівна
  — доктор філологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри
 • Кольцун Наталія Михайлівна
  — кандидат філологічних наук, доцент, перший проректор
 • Дзіковська Лариса Миколаївна
  — кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов
 • Глущук  Світлана Василівна
  — кандидат педагогічних наук, доцент, директор Центру неперервної освіти
 • Бєлоброва Тетяна Анатоліївна
  — кандидат філологічних наук, доцент
 • Гончар Наталя Миколаївна
  — кандидат філологічних наук, доцент
 • Кискін Олексій Миколайович
  — кандидат філологічних наук, доцент
 • Колесникова Лідія Володимирівна
  — кандидат філологічних наук, доцент
 • Савоськіна Тетяна Олексіївна
  — кандидат філологічних наук, доцент
Контакти
Телефон (04841) 5-37-29
Адреса вул. Рєпіна, 12, каб. 309
E-Mail kaf_zmism@ukr.net
Завідувач кафедри
Рябушко Світлана Олексіївна
кандидат педагогічних наук, доцент
Контакти
Телефон (04841) 5-37-29
Адреса вул. Рєпіна, 12, каб. 409, 410
E-Mail Kafedra_El_and_Trans@i.ua
Склад кафедри
 • Рябушко Світлана Олексіївна
  – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Вдовенко Тетяна Олександрівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Олейнікова Галина Олександрівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Сорока Тетяна В’ячеславівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Четверікова Олена Роальдівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Слободяк Світлана Іванівна
  — викладач
 • Ткаченко Лариса Харитонівна
  – викладач
 • Шиляєва Тетяна Володимирівна
  – викладач
 • Карат Олена Василівна
  – викладач
 • Крюкова Ольга Іллівна – викладач
Напрями підготовки

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей

освітнього ступеня «бакалавр»:
014 Середня освіта (мова і література (англійська));
035 Філологія (англійська)

освітнього ступеня «магістр»:
014 Середня освіта (мова і література (англійська))