Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної ідентичності локального соціуму

У рамках зареєстрованої теми «Регіональна література і живопис етнічних груп Українського Придунав’я як засіб формування колективної ідентичності локального соціуму» (номер державної реєстрації 0119U100996) в 2019 р. проект отримав державне фінансування на 2019-2021 рр.

Науковий керівник – д.філол.н., проф. Шевчук Т.С.

Відповідальний виконавець проекту – к.філол.н., проф. Райбедюк Г.Б.

Виконавці державного бюджетного наукового проекту:

 • проф. Циганенко Л.Ф.,
 • доц. Соколова А.В.,
 • доц. Голованова О.М.
 • доц. Головіна Н.Б.,
 • доц. Кара О.Д.,
 • ст. викл. Берестецька О.П.,
 • магістранти та студенти 3-6 курсів

В основу проекту покладено видання довідкових та науково-дослідних матеріалів для оснащення курсу «Література рідного краю», які будуть охоплювати творчий доробок усіх проживаючих в регіоні народів: українців, болгар, молдаван, гагаузів, росіян, албанців, зокрема художній спадок бессарабських німців. В рамках майбутньої територіально-адміністративної реформи держави, пов’язаної з процесом укрупнення районних центрів, зокрема об’єднання Ізмаїльського, Ренійського, Болградського і Кілійського районів, де компактно проживають представники різних етнічних громад, публікація книг з перекладами їх художньої творчості державною мовою буде важливим сигналом щодо поваги до культурних цінностей національних спільнот з боку місцевих науковців та органів виконавчої влади. Реалізація проекту надасть можливості глибше пізнати мультиетнічну культуру рідного краю школярам і студентам Ізмаїльщини. Популяризація сучасної літератури і образотворчого мистецтва Буджака, активізація принципів успішного міжкультурного діалогу в регіоні сприятиме естетичному і патріотичному вихованню, підтриманню стабільності й миру, формуватиме відчуття поваги до держави, дозволить розробити механізми упередження штучно створюваних міжетнічних конфліктів. Відтак література і живопис краю стануть засобом не тільки самоідентифікації, але й міжкультурної комунікації слов’яно-романо-тюркських народів півдня Одеської області, сприятимуть формуванню колективної ідентичності локального соціуму.

Публікації в закордонних та українських фахових виданнях за перший рік виконання НДР

У закордонних виданнях:

1. Tetyana Shevchuk, Alexander Kara. NGOs of Bugeac Ethnic Groups and their Activities in Cultural Sphere // Journal of Danubian Studies and Research: Vol. 9, Issue No 1, 2019. –  Galaţi: Editura Universitara Danubius. P. 238-248. 

2. Tetyana Shevchuk, Elena Kolmykova, Alexander Kara. Bugeac Artists in Unity and Variety of Their Creative Manners // Journal of Danubian Studies and Research: Vol. 9, Issue No 1, 2019. –  Galaţi: Editura Universitara Danubius. P. 160-174.

3. Sokolova A. Wedding Rituals of the Ukrainian Danube Region Moldavians: Traditional Structure and Processes of Contamination // Journal of Danubian Studies and Research. – Galati, 2019. – Vol.9, No.1. − P. 122-130.

4. Циганенко Л. Ф. Репрессии на землях Южной Бессарабии // Dunărta-Nistru: Anuar / Дунав-Днестър: Годишник Univ. de Stat Taraclia «Grigorii Ţamblac». 6.  Taraclia, 2019. P. 104-111.

 


 

В українських фахових виданнях:

1. Райбедюк Г. Б. Біблійний код як основа художньо-естетичних пошуків бессарабської поетеси Галини Лисої // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – 2019. – Вип. 41. – С. 71-78.

2. Райбедюк Г. Б. Особливості творчого самовираження кілійського поета Валерія Виходцева // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – 2019. – Вип. 47. – С. 55-63.

3. Соколова А.В. Весняний календарно-обрядовий фольклор болгар Південної Бессарабії: особливості побутування // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки». – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019. – Вип. 41. – С. 112-118.

4. Томчук О. Ф. Національна ідентичність у творчості ізмаїльського поета Михайла Василюка // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – 2019. – Вип. 47. – С. 89-97. 

 


 

Студентські публікації

1. Муту О. Образ старообрядців-липован в російськомовній поезії Буджака // Крос-культурний код Придунав’я: історико-лінгвістичні студії. – Ізмаїл: РВЦ ІДГУ. – С. 92-96 (н.к. – проф. Шевчук Т.С.)

2. Патлатюк Ю. Символіка кольору у творчості бессарабського митця Олександра Ткача // Крос-культурний код Придунав’я: історико-лінгвістичні студії. – Ізмаїл: РВЦ ІДГУ. – С. 102-106 (н.к. – проф. Шевчук Т.С.).

3. Ященко М. Ф. Зимова календарна обрядовість молдаван Українського Подунав’я (за матеріалами села Утконосівка Одеської області) // Актуальні проблеми сучасної філології. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019. (н.к. – доц. Соколова А.В.).

4. Коваль М. О. Літературно-живописні кореляції в ліриці придунайського поета Володимира Сімейка // НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ: матеріали Дванадцятої Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців. – Умань: Візаві, 2019. – Ч. 1. – С. 153-158.

5. Коваль М. О. Фольклорно-міфологічна матриця авторського тексту поетів «Дунайської хвилі» // Пріоритетні напрями  європейського  наукового  простору:  пошук студента. – Вип. 9. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – С. 59-64.

6. Коваль М. О. Міфопростір лірики Володимира Сімейка // Неоміфологізм в української та зарубіжній літературах: збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Херсон: ХДУ, 2019. – С. 86-91.

7. Усатенко І. В. Гуманістична змістовність лірики Таміли Кібкало // НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ: матеріали Дванадцятої Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців. – Умань: Візаві, 2019. – Ч. 2. – С. 139-142.

 


 

Редагування і публікація поетичних збірок місцевих поетів

1. Виходцев В. П. Музика серця: Вибрані твори / Упор. Г. Б. Райбедюк; літ. ред. О. Ф. Томчук. – Ізмаїл : Ірбіс, 2019. 132 с.

2. Вибрані вірші Івана Дерменжі з циклу «Бессарабія в моєму серці» у перекладах / Літ. ред. Шевчук Т. С., Кожевникова С. М. – Ізмаїл: РВЦ ІДГУ, 2019. – 50 с.

 


 

В інших виданнях

1. Шевчук Т.С. Культурні маркери колективної пам’яті регіонального соціуму Південної Одещини // Вічність слова. Ювілейний збірник, присвячений 70-річчю від дня народження проф. Миколи Ткачука. К.: ТОВ Талком, 2019. – с. 315-326.

2. Шевчук Т.С. Ландшафтні концепти в регіональній поезії Буджака // Крос-культурний код Придунав’я: історико-лінгвістичні студії. – Ізмаїл: РВЦ ІДГУ. – С. 162-170.

3. Райбедюк Г. Б. «Памʼятати про своє коріння..» // Українська мова і література в школах України. –2019. – № 1-2 – С. 76-78.

4. Соколова А.В. Рудименти вербальної магії в болгарських аграрних обрядах Подунав’я // Крос-культурний код Придунав’я: історико-лінгвістичні студії. – Ізмаїл: РВЦ ІДГУ. – С. 126-130.

Мета проекту

Мета проекту полягає у дослідженні та популяризації естетичних досягнень сучасної літератури і  живопису Українського Придунав’я як засобу міжкультурної комунікації, гармонізації і стабілізації міжетнічних відносин у багатонаціональному регіоні. Мета проекту передбачає розв’язання таких завдань:

 • формування електронного та книжкового фонду існуючих видань регіональних поетів та письменників та історії регіонального живопису на сайті проекту (http://lib.idgu.edu.ua/rehionalna-literatura-i-zhyvopys/);
 • підготовка курсових та магістерських досліджень, зокрема проектних студентських робіт та у рамках НДР та впровадження результатів дослідження в навчальний процес університету та загальноосвітніх шкіл м. Ізмаїл та регіону.
 • публікація антології поетичного доробку та збірника прозових оповідань митців південної Одещини; колективної монографії; альбому «Художники Бессарабії», енциклопедії «Митці Буджака», статей в українських фахових та закордонних виданнях за тематикою проекту;
 • виховання в молодих мешканців краю відчуття колективної ідентичності, вміння орієнтуватися в різних типах культур, порівнювати й робити висновки про загальне та специфічне в системі культурних цінностей місцевих національних громад, виходити із складних ситуацій у процесі міжкультурного спілкування, реалізувати в університеті та школах регіону соціокультурне виховання засобами мистецтва.
Публікації виконавців за тематикою НДР:

Монографії:
1. Шевчук Т. С. Переклад як форма міжлітературної взаємодії. – Ізмаїл : СМИЛ, 2015. – 240 с.
2. Голованова О. М. Людина і цивілізація в поемі Міхая Емінеску «Memento mori»: Монографія. – Ізмаїл: СМИЛ, 2015. – 116 с.
3. Культурний простір бессарабських болгар: колективна монографія / Відп. ред.. Шевчук Т.С. – Болград: ТОВ “Арт-юг”–”Ірбіс”, 2018. – 204 с.

4. Шевчук Т. С. Історико-культурна спадщина краю та колективна пам’ять місцевого соціуму // Українське Придунав’я у світлі гуманітарних досліджень: колект. монографія. – Ізмаїл : СМИЛ, 2015. – С. 178-198.
5. Райбедюк Г.Б., Соколова А. В. Поетичне коло Придунав’я // Українське Придунав’я у світлі гуманітарних досліджень: колект. монографія. – Ізмаїл : СМИЛ, 2015. – С. 146-164
6. Shevchuk, T. Codul cultural de Artă Modernă în Bugeac // Istorie şicivilizatie de-alungul Dunarii de Jos. Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2018, pp. 477-501.

Енциклопедичні видання:
1. Tetyana Shevchuk, Alexander Kara. Illustrated Guideof Ismail Municipal Organization of National Union of Ukrainian Artists. LAP Lambert Academic Publishing, 2016. 61 p.
2. Діловий довідник Ізмаїльської міської організації Національної спілки художників України. Упор. Кара О.Д.. – Ізмаїл, 2013. – 28 с.
3. Джерела з історії Південної Бессарабії (з давніх часів до кінця ХІХ ст.). Упорядники: Л.Ф. Циганенко та інші. – Ізмаїл, ІДГУ, 2013. – 190 с.
4. Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії (1940-1964 рр.). Збірник документів / Упор. ЦиганенкоЛ.Ф. та ін. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ – СМИЛ, 2015. – Том 1. – 298 с.
5. Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії (1965-1990 рр.). Збірник документів / Упор. Циганенко Л.Ф. та ін. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ – СМИЛ, 2016. – Том 2. – 306 с.

Упорядкування поетичних збірок регіональних поетів:
1. Василюк М. Д. Серце на долоні бандури / Літ. ред. Райбедюк Г. Б. . – Ізмаїл : СМИЛ, 2005. – 63 с.
2. Виходцев В. П. Дзвони вічного добра: поезії / Літ. ред. Райбедюк Г. Б. – Ізмаїл-Кілія, 1998. – 104 с.
3. Кібкало Т.О. Дві мови – два крила / Літ. ред. Райбедюк Г. Б. – Ізмаїл : СМИЛ, 2005. – 63 с.
4. Кібкало Т. На Дунаї хвиля грає: збірка віршів для дітей / Літ. ред. Райбедюк Г. Б.– Ізмаїл : Ібріс, 2017. – 100 с.
5. Весна на Дунаї : збірка пісень на вірші Таміли Кібкало / Літ. ред. Райбедюк Г. Б. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ-СМИЛ, 2017. – 36 с.
6. Вигер А. Преданность мечте: Стихотворения. Переводы / Літ. ред. Шевчук Т.С. – Измаил: РВЦ ИГГУ, 2017. – 72 с.
7. Дерменжі І. Вибрані вірші з циклу «Бессарабія в моєму серці» у перекладах / Літ. ред. Шевчук Т.С., Кожевникова С.М. – Ізмаїл: РВЦ ІДГУ, 2019. – 52 с.

Статті у виданнях, зареєстрованих у базі Скопус:
1. Tsyganenko L. Budzhak as a polyethnic frontier in the South of Odessa region // Danubius Supliment: Modernity, Post-modernity, Communism, Post-communism. Ukrainian Historiographic Contributions, supplementary issue. V. XXXV. Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2017. – Р. 5-12
2. Christian and Pagan Traditions in the Church Holidays and Ceremonies of Budjak (on the material of Vladimir Afanasyev graphics) //Danubius Supliment: Modernity, Post-modernity, Communism, Post-communism. Ukrainian Historiographic Contributions, supplementary issue. V. XXXV. Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2017. P. 35-48.

Закордонні публікації:
1. Shevchuk, T. Spiritual Continuum of Bessarabian Artist Ivan Shishman Creativity // Journal of Danubian Studies and Research: Vol. 8, Issue No 2, 2018. – Galaţi: Editura Universitara Danubius. P. 24-34.
2. Shevchuk, T. The Tragedy of Famine of 1946-1947 in Bessarabia in the Artistic Project “Hunger” by Yona Tukuser // Journal of Danubian Studies and Research: Vol. 7, Issue No 2, 2017. – Galaţi: Editura Universitara Danubius. P. 205-218.
3. Kara, A. Izmail Organization of National Union of Artists of Ukraine as a Leading Creative Community in Budjak // Journal of Danubian Studies and Research: Vol. 6, Issue No 1, 2016. – Galaţi: Editura Universitara Danubius. P. 180-184.
4. Sokolova, A. The Mental Markers of Folk Mithology in M. Hrymych Novel «Red Poppy in the Dew…» // Journal of Danubian Studies and Research. – Galati, 2016. – Vol. 6, No.1. − P. 133-140.
5. Golovanova, E. The Water Symbolism in the Poem “Memento Mori” by Eminescu // Journal of Danubian Studies and Research, 2015. Vol. 5 червень. – P. 200-207.

Публікації у фахових видання України:
1. Шевчук Т. Народна педагогіка Буджака як соціокультурне явище (за матеріалами графічних малюнків В. Афанасьєва) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Педагогіка). Вип. 36. – Ізмаїл: РВЦ ІДГУ, 2017. – С. 256-260.
2. Шевчук Т. Образ Буджака в естетичній рецепції бессарабських болгар України та Молдови // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Історія). Вип. 37. – Ізмаїл: РВЦ ІДГУ, 2017. – С. 182-192.
3. Шевчук Т.Відлуння античного релігійного культу на о. Зміїний в румунському фольклорі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія, 2016, № 25. Т. 1. – С. 198-201.
4. Райбедюк Г. Б. Кордоцентричний код художньої антропології поетів Придунав’я // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 58-72.
5. Райбедюк Г. Б.«Придунай журавлиний» Михайла Василюка // Українська мова і література в школах України. – 2016. – №4. – С. 32-33.
6. Райбедюк Г.Б.Світло душі Таміли Кібкало: штрихи до портрета берегині рідного слова в українському Придунав’ї : До 80-річчя від дня народження // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 9. – С. 60-63.
7. Циганенко Л.Ф. Формування етнічної толерантності студентів університету в полікультурному просторі Українського Подунав’я // «Філологічні діалоги». – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. – Вип. 4. – 288 с. – С. 255-258.
8. Циганенко Л.Ф. Етноспільноти Одеської області за умов трансформаційних змін пострадянського суспільства// Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 70 (№ 3). – С.48-52.
9. Циганенко Л. Ф. Українці в етнічній палітрі південної Бессарабії початку ХІХ ст. (на матеріалах Ізмаїльського повіту) // Наукові записки з української історії. –2014. – Вип. 35. – С. 26-33.
10. Циганенко Л.Ф. Вірмени Південної Бессарабії в соціально-економічному розвитку краю в ХІХ ст. // Південь України: етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 406-411.
11. Tsyganenko L. F. Die deutschen im multiethnischen Bessarabien und justizreform (1899 – 1907 j.) / L. F. Tsyganenko, T. S. Shavlovska // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – 2016. – Вип. 34. – С. 173-178.