Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Сертифікати про акредитацію освітнього ступеня «магістр»

8.01010301 Технологічна освіта

8.03050401 Економіка підприємства

014 Середня освіта (трудове навчання)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

8.01010201 Початкова освіта

8.01010601 Соціальна педагогіка

013 Початкова освіта

231 Соціальна робота

8.02030201 Історія

014 Середня освіта (історія)

032 Історія та археологія

8.02030301 Українська мова і література*

014 Середня освіта (українська мова і література)

8.02030302 Мова і література (російська)*

014 Середня освіта (мова і література (російська))

8.02030302 Мова і література (англійська)*

014 Середня освіта (мова і література (англійська))

Сертифікати про акредитацію освітнього ступеня «бакалавр»
6.140103 Туризм

242 Туризм

6.040302 Інформатика*

014 Середня освіта (інформатика)

113 Прикладна математика

076 Підприємство

6.030504 Економіка підприємства

014 Середня освіта (трудове навчання)

6.010103 Технологічна освіта

6.020303 Філологія*

6.020303 Філологія

035 Філологія

014 Середня освіта (мова і література (англійська))

014 Середня освіта (мова і література (німецька))

014 Середня освіта (мова і література (французька))

014 Середня освіта (мова і література (російська))

014 Середня освіта (мова і література (румунська))

014 Середня освіта (мова і література (болгарська))
014 Середня освіта (музичне мистецтво)

6.020204 Музичне мистецтво*

014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

6.020205 Образотворче мистецтво*

014 Середня освіта (фізична культура)

6.010201 Фізичне виховання*

017 Фізична культура і спорт

6.010102 Початкова освіта

013 Початкова освіта

6.010101 Дошкільна освіта

6.010106 Cоціальна педагогіка

23 Соціальна робота

6.020302 Історія*

014 Середня освіта (історія)

032 Історія та археологія

053 Психологія

6.030103 Практична психологія*

014 Середня освіта (українська мова і література)
Ліцензування та акредитація

2015-2016 н.р.

З 12 по 14 січня 2016 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №2120л від 28.12.2015 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено чергову акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка», спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.01010601, 8.01010601 «Соціальна педагогіка»

Наказ

Висновки експертної комісії

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії із спеціальності 011 Науки про освіту, галузі знань 01 Освіта.

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення

2016-2017 н.р.

З 7 лютого по 9 лютого 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 73-А від 02.02.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.01010301 «Технологічна освіта»

З 20 лютого по 22 лютого 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 233-А від 13.02.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»

З 12 червня по 14 червня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 842-А від 01.06.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

 

2017-2018 н.р.

З 06 грудня по 08 грудня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 358-А від 29.11.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Менеджмент. Управління навчальним закладом» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки

З 06 грудня по 08 грудня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 359-А від 29.11.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено  акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Українська мова та література» зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Наказ
Експертні висновки

Нормативно-правова база
Акт узгодження переліку спеціальностей в ІДГУ Кодекс академічної доброчесності ІДГУ
Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату Правила призначення та виплати стипендій в ІДГУ
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення Положення про планування й облік навантаження науково-педагогічних працівників ІДГУ
Положення про порядок повторного вивчення студентами окремих навчальних компонентів Положення про організацію освітнього процесу в ІДГУ
Положення про порядок створення та організацію роботи атестаційної комісії в ІДГУ Положення про академічний рейтинг студентів
Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам ІДГУ Положення про курсові роботи
Положення про вчену раду ІДГУ Положення про студентське товариство ІДГУ
Положення про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами ІДГУ Положення про переведення, поновлення та відрахування студентів ІДГУ
Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка в IДГУ
Положення про формування вибіркової частини навчальних планів ІДГУ Положення про кваліфікаційні роботи в ІДГУ (зі змінами)
Положення про надання платних послуг в ІДГУ Положення про навчання за індивідуальним графіком студентів денної форми ІДГУ
Зміни до Положення про надання платних послуг в ІДГУ Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти ІДГУ Положення про систему електронного запису студентів на вивчення дисциплін вільного вибору
Положення про організацію редакційно-видавничої роботи в ІДГУ, умови рекомендації до друку та видання навчально-методичної літератури Порядок проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення
Положення про структурні підрозділи

Положення про відділ моніторингу
Положення про Центр неперервної освіти
Положення про відділ кадрів
Положення про кафедру
Положення про навчальний відділ
Положення про факультет
Положення про Центр громадянської освіти
Положення про науково-методичну раду ІДГУ

Статут

Колективний договір

Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Звіт про надходження та використання коштів

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2017 року (2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності іх баз практики) Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ квартал 2017 року (2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності іх баз практики)

Кошторис

Кошторис (2201160 Підготовка кадрів вищими навчальним закладами ІІІ-ІV рівнів аккредитації) Кошторис (2201190 Виплата академічних стипендій студентам)

Штатний розпис

Штатний розпис Штатний розпис (2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвиток наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень)