Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Ліцензування та акредитація

2015-2016 н.р.

З 12 по 14 січня 2016 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №2120л від 28.12.2015 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено чергову акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка», спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.01010601, 8.01010601 «Соціальна педагогіка»

Наказ

Висновки експертної комісії

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії із спеціальності 011 Науки про освіту, галузі знань 01 Освіта.

Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості про інформаційне забезпечення


2016-2017 н.р.

З 7 лютого по 9 лютого 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 73-А від 02.02.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.01010301 «Технологічна освіта»

З 20 лютого по 22 лютого 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 233-А від 13.02.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»

З 12 червня по 14 червня 2017 року згідно наказу Міністра освіти і науки України № 842-А від 01.06.2017 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було проведено акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

 

Нормативно-правова база
Акт узгодження переліку спеціальностей
Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
Положення про порядок повторного вивчення студентами окремих навчальних компонентів
Положення про порядок створення та організацію роботи атестаційної комісії в ІДГУ
Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам ІДГУ
Положення про вчену раду ІДГУ
Положення про закріплення навчальних дисциплін за кафедрами ІДГУ
Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи
Положення про організацію редакційно-видавничої роботи в ІДГУ, умови рекомендації до друку та видання навчально-методичної літератури
Положення про надання платних послуг в ІДГУ
Зміни до Положення про надання платних послуг в ІДГУ
Положення про студентське товариство ІДГУ
Положення про формування вибіркової частини навчальних планів ІДГУ
Кодекс академічної доброчесності ІДГУ
Правила призначення та виплати стипендій в ІДГУ
Положення про планування й облік навантаження науково-педагогічних працівників ІДГУ
Положення про організацію освітнього процесу в ІДГУ
Положення про академічний рейтинг студентів
Положення про курсові роботи
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти ІДГУ
Положення про переведення, поновлення та відрахування студентів ІДГУ
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка в IДГУ
Положення про кваліфікаційні роботи в ІДГУ (зі змінами)
Положення про навчання за індивідуальним графіком студентів денної форми ІДГУ
Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС
Положення про систему електронного запису студентів на вивчення дисциплін вільного вибору
Порядок проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Положення про структурні підрозділи

Положення про відділ моніторингу
Положення про Центр неперервної освіти
Положення про відділ кадрів
Положення про кафедру
Положення про навчальний відділ
Положення про факультет
Положення про Центр громадянської освіти
Положення про науково-методичну раду ІДГУ

Колективний договір

Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Статут

Звіт про надходження та використання коштів

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2017 року (2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності іх баз практики) Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ квартал 2017 року (2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності іх баз практики)

Кошторис

Кошторис (2201160 Підготовка кадрів вищими навчальним закладами ІІІ-ІV рівнів аккредитації) Кошторис (2201190 Виплата академічних стипендій студентам)

Штатний розпис

Штатний розпис Штатний розпис (2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвиток наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень)