Історики пройшли експертну перевірку

Згідно з наказом МОН України про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта: історія. Українознавство» зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 04–06 грудня 2018 р. на факультеті української філології та соціальних наук Ізмаїльського державного гуманітарного університету працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі доктора історичних наук, професора, декана історичного факультету Дніпровського національного університету Сергія Івановича Світленка та доктора історичних наук, доцента, завідувача кафедри українознавства Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського  Володимира Івановича Маслака.

 

Експертна комісія провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності закладу вищої освіти державним вимогам щодо підготовки фахівців за такими напрямами: достовірність інформації, поданої до МОН України навчальним закладом разом із заявою про акредитацію; відповідність установленим законодавством вимогам щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми; відповідність наявних умов проведення освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки магістрів.

 

Експертна комісія провела ретельну перевірку документації випускової кафедри української і всесвітньої історії та культури. На зустрічі з першим проректором канд. філол. наук, доц. Кольцун Н.М. та проректором з науково-педагогічної роботи докт. істор. наук, проф. Циганенко Л.Ф. експерти обговорили специфіку освітнього процесу в ІДГУ. Крім того, експертною комісією було здійснено контрольні заміри знань студентів відповідно до затвердженого графіка. Перевірка залишкових знань студентів, проведена експертами, підтвердила результати самоаналізу.

 

Важливою подією стала проведена 05 грудня 2018 р. презентація монографії доктора історичних наук, професора С.І. Світленка «Дмитро Яворницький: Вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві». Присутні на зустрічі викладачі і студенти факультету української філології та соціальних наук мали змогу не лише дізнатись маловідомі факти щодо життя та професійної діяльності Д. Яворницького, але й поставити запитання авторові.

 

Результатом роботи експертної комісії стали позитивні експертні висновки, що у цілому підтвердили відповідність освітньо-професійної програми «Середня освіта; історія. Українознавство» спеціальності 014 Середня освіта освітнього ступеня магістр, кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення встановленим вимогам.

 

Експертні висновки

Наталія Гончарова,
канд. іст. н., доц. кафедри української
і всесвітньої історії та культури