Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Інформаційний пакет ECTS

ВСТУП

Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС)

Європейська система перенесення та накопичення кредитів – це інструмент Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), що забезпечує прозорість навчання та навчальних курсів, чим сприяє підвищенню якості вищої освіти.

ЄКТС запроваджена в Європі з 1989 року і з того часу була перевірена в ході пілотних проектів та удосконалена у 145 європейських університетах. Система дає можливість підтримати мобільність студентів у межах країн-учасниць, забезпечує взаємне визнання навчальних досягнень студента за періоди навчання в різних університетах (і навіть різних країнах). ЄКТС сприяє акумулюванню досягнень студента в умовах вибору ним власної траєкторії та темпу навчання. Вона робить навчальні програми легкими для читання та сприймання усіма студентами, зокрема й іноземними. Нарешті це обов’язковий євростандарт Болонського процесу.

Головні складові ЄКТС: 

 • ЄКТС базується на угоді, що 60 кредитів становлять повне навчальне навантаження студента за один навчальний рік (відповідно 30 кредитів за один семестр).
 • Повне навчальне навантаження передбачає всі види діяльності, включно з самостійною роботою студента, підготовкою до екзаменів та їх складанням, практиками тощо.
 • Кредити оцінюють усі компоненти річної навчальної програми – модулі, навчальні курси, практику, кваліфікаційну роботу тощо і відображають лише кількість навчальної діяльності, необхідної студенту для їх виконання й засвоєння, у співвідношенні до повного обсягу роботи за навчальний рік. Кредити не відображають складності, або відносного рівня окремих курсів, предметів чи інших компонентів навчальної програми.
 • Кредити дозволяють дати кількісну оцінку навчальним досягненням. Студент отримує кредити лише за ті компоненти програми, в яких досяг визначеної мети і виконав усі необхідні роботи, а також склав екзамен або пройшов іншу передбачену навчальним планом форму контролю.

З чого складається ключовий набір документів системи ЄКТС?

Базових документів, необхідних для запровадження європейської системи трансферу й акумулювання кредитів, небагато.

Інформаційний пакет (каталог курсу) – містить детальну, зручну для користувача, найновішу інформацію про навчальне середовище закладу. Така інформація насамперед стосується запропонованих студентам кваліфікацій, процедур навчання, викладання та оцінювання, рівня освітніх програм, окремих освітніх компонентів і навчальних ресурсів.

Угода про навчання – формалізоване погодження трьох сторін залучених у процес мобільності – студент, заклад, що відправляє на навчання та заклад чи організація/підприємство, що працевлаштовує – для сприяння кредитної мобільності і її визнання.

Академічна довідка – найновіша інформація про прогрес студентів у навчанні: які навчальні компоненти вони засвоїли, зароблена ними кількість кредитів ЄКТС та оцінки. Це важливий документ для реєстрації прогресу та визнання навчальних досягнень, включно із мобільністю студентів.

Сертифікат про навчальну практику забезпечить прозорість та відзначить цінність досвіду, здобутого в результаті практики. Цей документ видається організацією/підприємством, що приймає практикантів для проходження практики, до нього можна додавати інші документи, наприклад, рекомендаційні листи (характеристики).

ЄКТС забезпечує прозорість через такі засоби:

 • кредити ЄКТС є числовим еквівалентом оцінки, призначеної розділам курсу, для окреслення обсягу навчального навантаження студентів, необхідного для завершення курсу;
 • інформаційний пакет, який містить письмову інформацію про університет, факультети, організацію і структуру навчання та розділи курсів;
 • перелік оцінок з предметів, що відображає здобутки студентів у навчанні; спосіб оцінювання має бути загальнозрозумілим і легко передаватися від одного закладу до іншого;
 • обов’язковий для студентів навчальний контракт, що стосується навчальної програми, яка буде вивчатися, і кредитів ЄКТС, котрі присвоюються за успішне її опанування.

З ЄКТС студент отримує наступні переваги:

– можливість навчання чи стажування у зарубіжному вищому навчальному закладі з подальшим поверненням до університету після періоду навчання чи стажування за кордоном;

– можливість для продовження навчання у вищому навчальному закладі іншої країни без повернення до університету;

– можливість переведення на навчання до іншого закордонного навчального закладутощо.

Глосарій термінів:

ЄКТС (Європейська кредитна трансферна акумулююча система) – система забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру, порівняння і визнання результатів навчання різними вищими навчальними закладами, яка базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її частин: ЄКТС-кредитів, шкали оцінювання ЄКТС, угоди про навчання та зарахування кредитів.

Стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу і наукової установи.

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за певним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

Зміст освіти – це науково-обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх ступенів. Зміст освіти визначається освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами, навчальними планами, індивідуальним навчальним планом студента, програмами навчальних дисциплін, нормативними актами органів державного управління освітою та ІДГУ.

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – це перелік нормативних і вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин, відведених для їх вивчення, форм підсумкового контролю.

Структурно-логічна схема підготовки – це наукове та методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки.

Навчальний план – це основний нормативний документ вищого навчального закладу, що визначає організацію освітнього процесу підготовки фахівців, який складається на підставі освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми за кожним напрямом підготовки/спеціальністю.

Робочий навчальний план є нормативним документом університету, що розробляється на основі навчального плану з урахуванням особливостей фахової підготовки, і визначає етапи освітнього процесу в розрізі навчальних семестрів за роками підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня, галузі знань, напряму підготовки (спеціальності, спеціалізації).

Кредит – одиниця навчального навантаження студента, що становить 30 академічних годин і враховує аудиторну та самостійну роботу студента.

Модуль – змістова складова освітньої програми підготовки фахівця (навчальна дисципліна, курсова робота, практика, кваліфікаційна робота тощо), що має самостійну логічну структуру та зміст.

Графік освітнього процесу – це документ, котрим визначається послідовність проведення теоретичного і практичного навчання, проміжної атестації, підсумкової атестації студентів усіх напрямів підготовки та курсів упродовж навчального року.

Навчальна програма є нормативним документом, що визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньої програми підготовки фахівців, її зміст, результати навчання, вимоги до компетентностей студентів.

Робоча навчальна програма становить собою  нормативний документ вищого закладу освіти і розробляється для кожної навчальної дисципліни на основі навчальної програми дисципліни відповідно до навчального плану з урахуванням специфіки викладання дисципліни для різних фахових спрямувань та конкретизації форм і методів організації освітнього процесу при вивченні даного курсу.

Індивідуальний навчальний план студента (ІНПС) є робочим документом студента, що містить інформацію про перелік і послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяги навчального навантаження студентів з усіх видів навчальної діяльності та відповідні форми контролю.

Навчальне заняття − цілісний фрагмент освітнього процесу, що являє собою систему взаємопов’язаних елементів: освітньої мети, змісту освіти, методів і засобів навчання, освітніх ситуацій, форм організації взаємодії учасників освітнього процесу. Навчальне заняття проводиться викладачем у навчальному колективі (студентській групі) в межах визначеного часу.

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

1. Назва та адреса

Назва: Ізмаїльський державний гуманітарний університет.

Назва англійською мовою: Izmail State University of Humanities

Скорочена назва: ІДГУ

Адреса: м. Ізмаїл, Одеська область, вул. Рєпіна, 12, 68610.

Університет

Телефон приймальної ректора:  +38 04841 6-30-01.

Контакти

Електронна адреса: idgu@ukr.net

Веб сторінка: http://idgu.edu.ua

 

2. Опис навчального закладу

ІДГУ – вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, заснований на державній власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, створений Розпорядженням Кабінету Міністрів України №92-р від 01 березня 2002 року з метою надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста і магістра.

Провадження освітньої діяльності в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті здійснюється відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії в межах ліцензованого обсягу ІДГУ, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.07.2021 р. № 83-л.

 

3. Академічне керівництво

Ректор ІДГУ – доктор педагогічних наук, професор Кічук Ярослав Валерійович (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. №244-К).

Прийом з особистих питань у ректора ІДГУ здійснюється щовівторка за попереднім записом. Навчальний корпус № 1, к.203.

Початок прийому о 14.00. Попередній запис за телефоном:  (04841)-6-30-01

Навчальний корпус № 1

 

4. Академічний календар

Графік навчального процесу визначає календарні терміни семестрів, навчальних тижнів, тижнів самостійної роботи, тижнів практичної підготовки, екзаменаційних сесій, канікул на кожний навчальний рік за певною освітньою програмою, а також підготовки кваліфікаційних робіт та підсумкової атестації здобувачів вищої освіти.

Графік навчального  процесу в Університеті за різними формами навчання, строками навчання та освітніми програмами підготовки щорічно розробляється навчально-методичним відділом Університету і затверджується вченою радою Університету, виходячи з таких позицій:

 • навчальний рік починається, як правило, 1 вересня і включає два семестри (осінньо-зимовий, весняно-літній), дві екзаменаційні сесії (зимова, літня) та практики. Сукупна тривалість семестрів, екзаменаційних сесій і практик упродовж навчального року становить не менше 40 тижнів:
 • тривалість теоретичного навчання (включно з практиками) складає 17 тижнів в осінньо-зимовому семестрі та 18 – у весняно-літньому семестрі (за винятком останнього семестру);
 • тривалість семестрів і дата початку теоретичних (аудиторних) занять можуть бути змінені у випадку проведення навчальних і виробничих практик з відривом від занять;
 • тижні самостійної роботи визначаються графіком навчального процесу і плануються для здобувачів вищої освіти очної (денної, вечірньої) форми навчання, як правило, двічі на семестр – у середині семестру та в останній тиждень перед екзаменаційною сесією. Метою тижнів самостійної роботи є підготовка здобувачів до індивідуальних завдань та проміжного контролю;
 • тривалість екзаменаційної сесії становить 2 тижні. Інтервал між екзаменами – не менше трьох днів. З навчальної дисципліни планується тільки один вид підсумкового контролю, за винятком наскрізних навчальних дисциплін, що вивчаються упродовж кількох семестрів;
 • сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу (крім випускного семестру) не менше 8 тижнів (у тому числі 2(3) тижні під час зимових канікул), але не більше 12 тижнів;
 • для проведення кожної форми атестації здобувачів вищої освіти у графіку навчального процесу виділяється 1 тиждень;
 • для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання загальна тривалість навчання на кожний навчальний рік визначається, виходячи з обсягу додаткових відпусток, зазначених у ст.15 Закону України «Про відпустки», а графік навчального процесу складено з урахуванням особливостей спеціальності, року навчання здобувачів, можливостей і побажань здобувачів і їх роботодавців.
 • навчання здобувачів вищої освіти заочної форми навчання організовується за такою схемою:

–  осіння настановча сесія, під час якої проводиться теоретичне навчання;

–  зимова настановчо-екзаменаційна сесія, під час якої складання екзаменів поєднується з теоретичним навчанням;

– літня екзаменаційна сесія.

Теоретичне навчання здійснюється у трьох корпусах університету за адресою:

 • корпус №1, м. Ізмаїл, Одеська область, вул. Рєпіна, 12, 68610;
 • корпус №2, м. Ізмаїл, Одеська область, вул. Суворова, 75, 68610;
 • корпус №3, м. Ізмаїл, Одеська область, проспект Миру, 9,

 

Графік навчального процесу

 

5. Перелік підготовки фахівців за рівнями вищої освіти

В університеті підготовка фахівців здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими програмами на таких рівнях вищої освіти, що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти:

 • молодший бакалавр;
 • перший (бакалаврський) – бакалавр;
 • другий (магістерський) – магістр;
 • третій (освітньо-науковий рівень) – доктор філософії.

Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується Університетом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 120-150 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі ступеня молодшого спеціаліста становить 90 кредитів.

Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 240 кредитів ЄКТС.

Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра — 120 кредитів ЄКТС.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра).

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницький (науковий) компонент обсягом не менше 30 відсотків.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій ученій раді.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

 

6. Вимоги до прийняття на навчання

Прийом до ІДГУ на всі освітні ступені здійснюється на конкурсні основі незалежно від джерел фінансування підготовки фахівців на підставі  Правил прийому до ІДГУ з дотриманням Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України.

Організацію прийому вступників до закладу вищої освіти здійснює Приймальна комісія ІДГУ. Усі питання, пов’язані з прийомом до закладу вищої освіти, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті ІДГУ.

Усі особи, які здобувають вищу освіту в ІДГУ, мають рівні права та обов’язки.

ІДГУ є навчальним закладом з державною мовою навчання. Всі вступні випробування та конкурсні відбори, крім випробування «іноземна мова», здійснюються українською мовою.

 

7. Організація процесу визнання кредитної мобільності і попереднього навчання

Визнання результатів попереднього навчання в Університеті ґрунтується на фундаментальному принципі, не  змушуючи здобувача освіти  вивчати один і той же предмет двічі. Кожен здобувач вищої освіти формує свої компетентності, незалежно від того, де і як він їх здобув, водночас не шкодячи якості/стандарту освіти і освітнім кваліфікаціям.

Перезарахування навчальних досягнень з інших університетів здійснюється за процедурами та на основі документів ECTS (Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Академічна довідка).

 

8. Принципи призначення кредитів ЄКТС (інституційна рамка кредитів)

Освітній процес в ІДГУ побудований на принципах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Облік навчального часу, питома вага дисциплін у навчальному плані й обсяг здобутих знань в університеті оцінюється в умовних одиницях – кредитах. Загальна кількість кредитів у ЄКТС підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра становить 240, освітнього ступеня магістр – 90. Один кредит відповідає 30 академічним годинам аудиторних занять і самостійної роботи над опануванням навчальної дисципліни. Кількість дисциплін у навчальному році становить не більше 16, а у семестрі – не більше 8. Кількість підсумкових контролів у формі екзамену в одному семестрі не більше 4. Загальний обсяг дисципліни становить щонайменше 4 кредити ЄКТС. Обсяг кредитів ЄКТС, запланованих на вивчення дисципліни у межах одного семестру, становить, як правило, 30 кредитів ЄКТС.

Система ЄКТС заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для досягнення мети, зазначеної у навчальній програмі: відвідування лекцій, підготовка й участь у семінарах і практичних заняттях, самостійна робота, складання іспитів, проходження стажування, підготовка та захист кваліфікаційних робіт тощо.

Інформація про консультативну допомогу здобувачам вищої освіти

Консультаційну допомогу здобувач вищої освіти може отримати в деканаті факультету, на кафедрі та в навчальному відділі університету. На кожному факультеті університету є куратор академічної мобільності для кожної спеціальності.

У деканаті факультету здобувач вищої освіти може отримати інформацію щодо: розкладу занять; навчального рейтингу, кількості опанованих кредитів; стипендій: академічної, ординарної, соціальної,  іменної; індивідуального плану опанування дисциплін студентом; перезарахування дисциплін; надання академічної відпустки; стажування; відрахування, поновлення на навчання та переведення на іншу спеціальність, форму навчання.

На кафедрі здобувач може отримати інформацію щодо навчального плану підготовки за певним напрямом або спеціальністю; індивідуального плану опанування дисциплін здобувачем; обрання тем курсових, кваліфікаційних робіт; проходження практики.

Відповідні дані містяться на веб-сторінці кожного факультету та кафедри.

 

9. Організація освітнього процесу

Організація навчального процесу визначається робочим навчальним планом і розкладом занять, що затверджуються першим проректором університету. Процес викладання дисциплін ґрунтується на врахуванні логічно-структурної схеми, згідно з якою вивчення нової конкретної дисципліни повинно були забезпечене знаннями, отриманими в результаті вивчення попередніх дисциплін. Усі фундаментальні дисципліни сплановані таким чином, що до кожної дисципліни входить лекційна та практична складова курсу. Усі навчальні дисципліни та види практик забезпечені навчальними програмами. Зміст навчальних програм відповідає вимогам освітньої  програми та навчальному плану. У зазначені терміни до початку семестру складається розклад занять, а за місяць до кінця семестру складаються і оприлюднюються розклади заліково-екзаменаційних сесій. Щосеместру кафедра проводить комплексні контрольні роботи, які використовуються для перевірки рівня знань студентів після вивчення кожної навчальної дисципліни. Комплексні завдання у формі тестів дають можливість перевірити теоретичні знання з дисциплін та уміння їх використовувати для розв’язання практичних завдань. На кафедрах університету практикуються різні форми самостійної роботи студентів: підготовка письмових та усних завдань до аудиторних занять; роботу зі словниками; опрацювання першоджерел; написання рефератів з окремих розділів дисциплін; самостійне вивчення певних розділів дисциплін тощо.

Організація освітнього процесу в ІДГУ здійснюється на підставі таких положень:

Громадське обговорення

інших положень та нормативно-правових документів.

Лінгвістичні вимоги

Викладання навчальних дисциплін в університеті проводиться українською мовою, деякі – іноземними мовами (англійською, болгарською, німецькою, російською, румунською, французькою).

 

РЕСУРСИ І ПОСЛУГИ

 

1. Офіс, що займається студентськими справами

Студентськими справами займається Студентський відділ кадрів.

Номер телефону: +38 (04841) 5-14-86.

В університеті надають велику увагу роботі зі студентами. Студентський відділ кадрів працює з особовими справами студентів, опрацьовує накази на зарахування, відрахування, поновлення, перевід та інший рух студентів. Готує та видає академічні довідки відрахованим студентам, загальні довідки про навчання за місцем вимоги, дає відповідь на запити правоохоронних органів, Пенсійного фонду України та інших установ про факт навчання студентів в університеті, оформлює та видає студентські квитки, дипломи та додатки про вищу освіту випускникам тощо.

 

2. Житло

На базі ІДГУ функціонують два гуртожитки із загальною кількістю 720 місць. Гуртожитки є двох типів: блочний (дві кімнати із спільним санвузлом) та коридорний, в яких мешкають студенти, аспіранти та працівники університету. Житловий фонд гуртожитків пропорційно розділений між структурними підрозділами, забезпеченість місцями становить 100 % від потреби.

Гуртожитки знаходяться у належному технічному стані, забезпечені централізованим опаленням, водопостачанням та іншими комунальними послугами. Житлові кімнати розраховані на 2, 3, 4 особи, укомплектовані згідно з нормами твердого та м’якого інвентарю.

У гуртожитках коридорного типу санвузли, кімнати для вмивання та кухні розташовані на кожному поверсі в обох кінцях коридору, душові кімнати – на першому поверсі.

Будівлі гуртожитків територіально розташовані компактно.

Порядок щодо поселення до гуртожитку студентів ІДГУ визначається Положенням про поселення студентів ІДГУ. Зазвичай, поселення починається з 25 серпня. Для поселення необхідно прибути в день, зазначений у виклику на поселення.

Першочергове право на поселення у гуртожиток мають студенти-сироти, студенти-напівсироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, студенти з багатодітних сімей, студенти, батьки яких є інвалідами, малозабезпечені студенти та студенти з дітьми. Окрім вищезазначених осіб пільги на поселення мають діти-інваліди, діти з віддалених районів, студенти з високиим рейтингом навчання.

У всіх гуртожитках працює кваліфікований персонал, проводяться планові ремонтні роботи та заходи з покращення умов проживання. Для підготовки до занять та проведення змістовного дозвілля в структурі студентського містечка функціонує медичний пункт, кімнати самопідготовки, тренажерні зали, спортивні майданчики, місця для відпочинку.

Мешканці всіх гуртожитків мають можливість підключення до глобальної мережі Інтернет.

У кожному гуртожитку організовані та функціонують органи студентського самоврядування (студентські ради), їхня діяльність координується профспілковою організацією студентів при тісній взаємодії із адміністрацією студентського містечка. Основними напрямками роботи студентських рад є проведення заходів з покращення умов проживання, контроль за дотриманням мешканцями гуртожитків правил внутрішнього розпорядку та проведення дозвілля.

Положення про користування гуртожитками ІДГУ 

 

3. Вартість проживання

Вартість проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються мешканцям, які проживають у гуртожитку. В залежності від умов проживання місячна оплата в гуртожитках університету становить:

– в гуртожитку №1 – 800 грн за місяць;

– в гуртожитку №2 – 750 грн за місяць.

 

4. Харчування

Комплексне харчування забезпечено в їдальні навчального корпусу №1.

 

5. Фінансова підтримка студентів

Студенти, які навчаються за рахунок державного бюджету й успішно складають підсумковий контроль щомісяця отримують стипендію відповідно до Правил призначення і виплати стипендій в ІДГУ.

Навчаючись в ІДГУ студенти, які мають визначні досягнення у навчанні й науковій роботі, окрім академічних та соціальних стипендій, мають можливість одержувати академічні та іменні стипендії загальнодержавного рівня: Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів обдарованим студентам з числа інвалідів та  соціальну стипендію Верховної Ради України.

За потреби студенти можуть претендувати на отримання одноразової матеріальної допомоги. Студенти, які мають визначні результати у навчанні, громадській роботі, спорті можуть отримати премію, як правило у розмірі стипендії.

 

6. Медичне обслуговування

Медичне обслуговування студентів університету здійснюється у медичному пункті, розташованому в гуртожитку №2, де можна отримати увесь комплекс медичних послуг, невідкладну і першу медичну допомогу, здійснити профілактичний огляд.

Медичне обслуговування проводиться безкоштовно.

За узгодженням з органами місцевого самоврядування для студентів організоване безплатне медичне обслуговування в медичних установах м. Ізмаїла та Ізмаїльського району.

 

7. Страхування

Страхування з боку ІДГУ не передбачено.

 

8. Умови для неповносправних студентів та студентів зі спеціальними потребами

Навчальні корпуси університету обладнано спеціальними пандусами для студентів з особливими потребами. У спортивному комплексі створені спеціальні лікувально-оздоровчі групи для різних категорій студентів.

В університеті створена та функціонує система дистанційної освіти або навчання за індивідуальним графіком; діє програма із поетапного пристосування частини навчальних приміщень для потреб такої категорії студентів. Електронне освітнє середовище Університету включає навчально-інформаційний портал на основі використання платформи дистанційного навчання Google Apps for Education (домен – idguonline.net).

 

9. Засоби навчання

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

ІДГУ має розвинену сучасну матеріально-технічну базу, що задовольняє потреби навчально-виховного процесу і науково-дослідної діяльності та є достатньою для подальшого розвитку університету в напрямку інтеграції в Європейський і світовий освітній простір.

Університет має три навчальних корпуси, конференц-зал, спортивні майданчики, спортивні зали, актовий зал, дві бібліотеки, достатню кількість аудиторій, лабораторій, навчальних площ, що цілком забезпечує увесь обсяг підготовки фахівців.

Систематично і активно здійснюється робота щодо суттєвого поліпшення матеріально-технічної бази навчального процесу.

Будівлі навчальних корпусів знаходяться у задовільному стані і відповідають санітарно-технічним і протипожежним вимогам.

Рівень оснащення обладнанням і приладами лабораторій, кабінетів і кафедр університету відповідає вимогам акредитації за III рівнем.

 • Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців кожної спеціальності включає:

 • стандарт вищої освіти;
 • профіль програми та освітню програму спеціальності;
 • навчальний план та робочий навчальний план спеціальності;
 • навчальну та робочу навчальну програму з кожної дисципліни навчального плану;
 • комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної дисципліни навчального плану;
 • програму практичної підготовки, робочі програми практик;
 • навчальні матеріали з дисципліни;
 • методичні матеріали для проведення атестації.
 • Інформаційне забезпечення освітньої діяльності

Забезпечення повного, якісного й оперативного бібліотечно-бібліографічного й інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників Університету здійснює Бібліотека ІДГУ. Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права й відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються Положенням про бібліотеку ІДГУ.

 

10. Можливості міжнародної мобільності

Перед студентами Ізмаїльського державного гуманітарного університету відкриваються нові можливості. Окрім сучасних предметів, додаткових професійних курсів та насиченого студентського життя, в кожного студента є шанс підвищити свої навички під час стажувань у найкращих вишах Євросоюзу. ІДГУ є учасником багатьох міжнародних проектів з академічної мобільності (Erasmus+ та ін.). Це дозволяє студентам проходити короткострокове навчання, стажування, дослідження чи практики в країнах Європи. Під час короткотермінового навчання студенти отримують стипендію.

Університет регулярно організовує презентації та семінари, залучає представників інформаційних центрів освітніх програм. Студенти з університету та інших вищих навчальних закладів міста мають можливість ознайомитися з інформацією щодо програм міжнародної мобільності та пройти мовне тестування на базі ІДГУ.

 

11. Практична інформація для мобільних студентів, які прибувають на навчання

Місто Ізмаїл має мережу сполучень з багатьма країнами світу та регіонами держави. Дістатися до міста можна залізничним або автомобільним транспортом (розклад руху поїздів та автотранспорту).

Головний корпус Ізмаїльського державного гуманітарного університету розташований на вулиці Рєпіна,12. Для зв’язку з іншими районами міста функціонує система громадського транспорту (таксі, маршрутне таксі №19, 10 тощо).

 

12. Мовні курси

На базі Центру неперервної освіти в ІДГУ організоване вивчення англійської, французької, німецької, румунської, болгарської мов.

Метою Центру є реалізація потреби особи в інтелектуальному, культурному та моральному розвитку, методичній і науковій діяльності та насамперед проведення курсів для тих, хто бажає вивчити мову і культуру європейських сусідів нашої держави.

Курси розраховані на широкий контингент слухачів з різним рівнем підготовки – починаючи від початкового до середнього і вищого рівнів, а це студенти 1-4 курсів, магістри, аспіранти, співробітники, викладачі, а також учні середніх та старших класів. Тривалість курсів залежить від цільової настанови слухачів і може варіювати від потреби та інтенсивності вивчення мов.

Основними напрямками навчання є:

 • підвищення мовної компетентності слухачів різних спеціальностей;
 • підготовка до вступу в магістратуру й аспірантуру;
 • підготовка до екзаменів на міжнародні сертифікати;
 • проведення екзаменів іноземної (болгарської, румунської) мови на рівні В²;
 • заняття з іноземної мови для співробітників та викладачів ІДГУ, а також усіх бажаючих;
 • проведення атестації осіб, які претендують на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

На базі ІДГУ організовані підготовчі курси для успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до вищих навчальних закладів з основних гуманітарних дисциплін.

 

13. Можливості для проходження навчальної практики

Базами для навчальних та виробничих практик для студентів ІДГУ є загальноосвітні навчальні та навчально-виховні заклади, державні та комунальні установи і громадські організації спрямовані на соціальну роботу з дітьми та громадянами, установи та заклади культури, установи та підприємства різної форми власності, які здійснюють економічну діяльність у містах і районах Одеської області, в різних містах України, за кордоном (мовна практика в Шуменському університеті «Єпископ Костянтин Преславськи» (Болгарія), у Великотирнівському університеті ім. Святих Кирила і Мефодія (Болгарія),. в університеті “Дунеря де Жос” (Румунія), в Галацькому університеті «Данубіус» (Румунія) та ін.).

 

14. Умови для занять спортом та дозвілля

Вагоме місце в університеті посідає пропаганда здорового способу життя серед студентської молоді, організація фізичного виховання, різні спортивні заняття та змагання. На даний час до послуг здобувачів вищої освіти у спортивному комплексі функціонує два зали, де проводять заняття з фізичного виховання, працюють студентські секції з ігрових видів спорту.

Кваліфіковані тренери-викладачі допомагають здобувачам набути належної фізичної форми, залучають до занять у секціях із 27 видів спорту. Особливою популярністю серед студентів користуються секції з волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу, спортивної гімнастики, боротьби, аеробіки тощо.

Щорічно проводяться змагання з багатьох видів спорту і серед науково-педагогічних працівників. В університеті створені всі умови для фізичного та духовного розвитку особистості.

Виховна робота в ІДГУ спрямовується на різнобічний гармонійний розвиток творчої особистості студента, усвідомлення ним соціальної значущості обраної професії, її необхідності для суспільства і життєвої самореалізації.

Культурне життя студентів дуже різноманітне. Студентська команда ІДГУ постійно бере участь у міських та регіональних конкурсах КВК, досягаючи успішних результатів. Щорічно проводяться розважальні заходи «Мister ІДГУ», «Міss ІДГУ», «Посвята в студенти», святкування Нового року, Дня закоханих, Міжнародного дня театру, Дня сміху. Кожний факультет яскраво проводить святкування випускних вечорів.

Студенти щорічно залучаються до участі у Всеукраїнських акціях з благоустрою міста, університету «Посади своє дерево», «Зелена весна», «За чисте довкілля», «Дерево миру» та ін.

 

15. Студентські організації

В університеті активно працюють органи студентського самоврядування: студентська рада, студентська профспілка, студентська рада студмістечка, наукове товариство студентів і аспірантів.

Основне завдання організацій – забезпечити дотримання гідних умов навчання, проживання та дозвілля студентів. Вони тісно співпрацюють з адміністрацією університету у реалізації навчально-наукових програм, соціально-правового захисту студентства, розробці та впровадженні адресних та цільових програм.

Члени студентського самоврядування ІДГУ беруть активну участь у тренінг-марафоні від Британських Рад у рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project –  SAIUP). Тренерами є представники Британських Рад, учасники проекту Active Citizens.

Також здобувачі вищої освіти залучаються до навчального тренінгу «Майстерня соціальних проектів», організованого молодіжним об’єднанням «Hub Volunteer Service» за сприяння та підтримки «Impact Hub Odessa» та ІДГУ. Мета даного заходу — активізація молоді Придунав’я, отримання знань про організацію заходів, спрямованих на поліпшення життя оточуючих, а також розуміння важливості соціального впливу молоді в суспільстві тощо.

В ІДГУ постійно видаються друковані студентські газети «INверсия» та «The Times».

 

16. Міжнародне співробітництво

З метою реалізації положень і принципів Болонської декларації Ізмаїльський державний гуманітарний університет приділяє особливу увагу міжнародній співпраці та постійно розширює й удосконалює її роботу. Під час реалізації плану щодо міжнародного співробітництва в галузі освіти університетом проводиться ряд заходів, спрямованих на підвищення його міжнародного статусу. В наших умовах важливо обрати найбільш оптимальні напрями міжнародного співробітництва.

Стратегія університету передбачає:

 • реалізацію великих спільних проектів, що сприяють упізнаваності ІДГУ та виокремлення його з-поміж великої кількості університетів;
 • залучення до міжнародного співробітництва студентів, аспірантів, викладачів, співробітників університету з метою розширення бази та рамок співпраці з іноземними партнерами та ін.

Для розв’язання поставленої мети визначені завдання для кожного структурного підрозділу та окремих наукових шкіл і груп.

ІДГУ здійснює співробітництво більш ніж 20 міжнародними й іноземними організаціями та ЗВО, серед них: Університет ім. Масарика в м. Брно
(Чеська Республіка), Шуменський університет «Епископ Константин Преславски» (Болгарія), Великотирнівський університет ім. Святих Кирила і Мефодія (Болгарія), Пловдівський університет «Паїсій Хілендарський» філіал «Любен Каравелов», Галацький університет «Дунеря де Жос» (Румунія), Галацький університет «Данубіус» (Румунія), Університет «1  декабря 1918» (Румунія), Молдавський державний університет (Молдова), Державний педагогічний університет ім. І. Крянге (Молдова), Кагульський державний університет ім. Б. П. Хашдеу (Молдова), Державний університет ім. Алеку Руссо (Молдова), Комратський державний університет (Молдова),  Університет A.B.M.S. Switzerland (Швейцария), Інститут російської мови ім.  В. В. Виноградова РАН (РФ), Інститутом російської літератури (Пушкінський Дім РАН) (РФ), Арзамаський державний педагогічний інститут ім. О. П. Гайдара (РФ), Новгородський державний університет ім. Я. Мудрого (РФ), Таразький державний педагогічний інститут (Казахстан), Музей «Кароль І» з  м. Браїла (Румунія).

 

17. Доступ до публічної інформації

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень*.

Запит на отримання публічної інформації подається  в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою або телефоном на вибір запитувача. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити

 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • спосіб отримання інформації;
 • підпис і дата за умови подання письмового запиту.

Згідно із п.2 ч.1, ч.3 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Університет як юридична особа, що фінансується з Державного бюджету, є розпорядником лише тієї інформації, що стосується використання ним бюджетних коштів.

Інформаційні запити (щодо розміру стипендії, кількість місяців у навчальному році) повинні бути оформлені згідно із вимогами ст. 18 Закону України «Про захист персональних даних» (зокрема, слід вказати реквізити документа, що посвідчують особу запитувача).