Науковий пошук студента

24 травня 2018 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася VIІI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента». Конференцію було приурочено до Всеукраїнського дня науки та Дня слов’янської писемності. Організатором заходу виступило Наукове товариство молодих вчених, аспірантів, студентів ІДГУ, а допомога в її організації була надана ректоратом, науковим відділом і профспілковим комітетом університету.

 

Робота учасників конференції відбулася в рамках пленарного засідання та 23 секцій з різних наукових напрямів: спеціальна, дошкільна та початкова освіта; соціальна робота та соціальна педагогіка; загальна та практична психологія; музична, образотворча та хореографічна творчість; актуальні проблеми європейської історії; актуальні питання сучасної філології; сучасні проблеми та перспективи розвитку економіки, управління та туризму; актуальні питання іноземної філології, сучасні проблеми та перспективи розвитку управління закладами освіти, соціально-комунікаційні аспекти інформаційної діяльності тощо.

 

Під час конференції заслухано близько 400 доповідей. Молоді науковці активно обговорювали актуальні питання розвитку сучасної науки та висловлювали свої пропозиції щодо їх розв’язання. Робота в секціях показала, що студентська молодь з великим інтересом демонструє свої наукові надбання (в деяких випадках засобами мультимедіа), впевнено відповідає на поставлені питання. В рамках заходу свої наукові розвідки представили студенти з інших закладів освіти України, зокрема: Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія», Ізмаїльського інституту водного транспорту, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

 

В кожній секції були визначені переможці, яких адміністрація ІДГУ преміювала цінними призами: відпочинок у спортивно-оздоровчому таборі «Івушка», безкоштовна публікація у збірнику студентських наукових праць, подарункові екземпляри збірки наукових студентських робіт 2017 р.

 

Призові місця були розподілені наступним чином:

І місце

⇒ Мітєва Т. («Ігрові прийоми навчання грамоти як засіб інтенсифікації пізнавальної діяльності першокласників») – педагогічний факультет;

⇒ Руденко В. («Актуальні проблеми патріотичного виховання молодших школярів») – педагогічний факультет;

⇒ Петренко Л. («Сімейно-шлюбні відносини в сучасних умовах») – педагогічний факультет;

⇒ Лотоковська І. («Інтерактивні методи та форми підготовки майбутніх учителів початкових класів до співпраці з батьками молодших школярів») – педагогічний факультет;

⇒ Телицина В. («Застосування системи Марії Монтессорі в логопедичній практиці») – педагогічний факультет;

⇒ Правдива Г. («Особливості використання пареміологічних одиниць на уроках англійської мови») – факультет іноземних мов;

⇒ Алябишева І. («Оборона Одеси (1941 р.)») ‒ факультет іноземних мов;

⇒ Петрова Х. («Методика використання інноваційних технологій в середній загальноосвітній школі») – факультет іноземних мов;

⇒ Катриченко В. («Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами музичного фольклору») – педагогічний факультет;

⇒ Константинова М. («Технології арт – терапії на засобах музичного мистецтва в роботі фахівця соціономічної сфери») – педагогічний факультет;

⇒ Петкова А. («Фразеологічна синонімія значення «здивування» в німецькій мові») – факультет іноземних мов;

⇒ Фурника О. («Алекситимія в житті сучасної молоді») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Генова О. («Застосування методів і прийомів особистісно-зорієнтованого навчання на уроках української мови у 8 класі під час вивчення відокремлених членів речення») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Глинка В. («Мережеві технології як сучасний напрямок розвитку теорії комунікації») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Федюра О. («Шифрування інформації в зображення методом стегінографії») – факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності;

⇒ Тернова Н. («Стилістична роль особових займенників у сучасній французькій мові (на прикладі роману Марка Леві «Elle et Lui»)») – факультет іноземних мов;

⇒ Лазебна С. («Особливості соціально-правового становища болгарського населення Південної Бессарабії (1812 1912 рр.)») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Калинку В. («Роль інвестицій в економічному зростанні України») – факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності;

ІІ місце

⇒ Абдула Н. («Активні методи навчання в початковій школі») – педагогічний факультет;

⇒ Подрана Т. («Сімейне виховання: проблеми та особливості») – педагогічний факультет;

⇒ Булгару О. («Презентація екологічного проекту охорони водних екосистем українського Придунав’я») – педагогічний факультет;

⇒ Нєдєлку А. («Дидактичний ресурс мнемотехніки – педагогічні технології ефективного засвоєння навчальної інформації молодшими школярами») – педагогічний факультет;

⇒ Великсар Г. («Особливості порушення голосу при різних видах мовленнєвої патології») – педагогічний факультет;

⇒ Берлінський Ю. («Проблеми досягнення комунікативного ефекту при використанні скорочень в сучасній англійській мові») – факультет іноземних мов;

⇒ Куряга А. («Способи перекладу комп’ютерних термінів в on-line текстах») – факультет іноземних мов;

⇒ Тудоран В. («Роль термінів у науково-фантастичному жанрі») – факультет іноземних мов;

⇒ Загоненко А. («В. Косенко. 24 дитячі п’єси для фортепіано») – педагогічний факультет;

⇒ Моток Н. («Соціальна допомога сім’ям групи ризику») – педагогічний факультет;

⇒ Шишман А. («Національні образи кольороназв у німецькій фразеології») – факультет іноземних мов;

⇒ Соломахіна І. («Специфіка роботи психолога з асоціальними підлітками») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Коваль М. («Інтертекстуальне поле лірики поетів Придунав’я») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Горбунова М. («Класифікація збоїв в системі документообігу вищого навчального закладу») – факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності;

⇒ Жигіт П. («Створення комп’ютерної гри за допомогою програмного середовища Unity») – факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності;

⇒ Супончева К. («Шкільний театр як засіб формування лінгвокультурологічної компетенції учнів») – факультет іноземних мов;

⇒ Ушакова Н. («Фортеця Кілія як важливий стратегічний пункт Північного Причорномор’я») – факультет української філології і соціальних наук;

ІІІ місце

⇒ Табакова М. («Формування читацьких інтересів молодших школярів шляхом використання мультимедіа-технологій») – педагогічний факультет;

⇒ Катющева Ю. («Особливості виховання обдарованих дітей») – педагогічний факультет;

⇒ Таку Є. («Роль екологічного виховання у формуванні гармонійної особистості») ‒ педагогічний факультет;

⇒ Урсу А. («Корекційно-педагогічна робота вихователя з неблагополучними сім’ями та її вплив на формування особистості дитини») – педагогічний факультет;

⇒ Каракаш В. («Особливості профілактичної роботи вихователя щодо запобігання насильства у сім’ї») – педагогічний факультет;

⇒ Лопес Барбоса А. («SMS and the evolution of sms-language slang») – факультет іноземних мов;

⇒ Ібрагімова М. («Застосування граматичних та лексичних трансформацій у перекладі англомовної художньої прози») – факультет іноземних мов;

⇒ Галицька А. («Само- і взаємоконтроль рівня сформованості англомовної компетенції в аудіюванні») – факультет іноземних мов;

⇒ Єребакан К. («Варіації. Стилістика жанру») – педагогічний факультет;

⇒ Бурка Н. («Усвідомлене батьківство молоді, як важлива основа гармонійного розвитку дитини») – педагогічний факультет;

⇒ Комерзан І. («Неологізми в сучасному світі: вплив на німецьку культуру (мову)») – факультет іноземних мов;

⇒ Корся В. («Кохання як детермінанта соціально-небезпечних діянь») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Петрова Г. («Прочитання новелістики О. Гончара крізь призму художньої антропології») – факультет української філології і соціальних наук;

⇒ Колесник О. («Застосування реферативної бази данних «Україніка наукова» в освітній діяльності студентів-документознавців») – факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності;

⇒ Панкратов Е. («Використання криптовалюти в умовах інформатизації суспільства») – факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності;

⇒ Мунтян А. («Особливості українського перекладу асиндетичних іменникових словосполучень») – факультет іноземних мов;

Окрему відзнаку за цікаву і змістовну доповідь отримала студентка ІІІ курсу педагогічного факультету Дьяченко Аліна («Сімейна обрядовість: традиції та звичаї народження та хрещення дитини»).

Сподіваємося, що такі наукові заходи стануть для наших студентів натхненниками до подальших наукових звершень!

Градинар Ганна, завідувач редакційно-видавничого відділу