Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Проект «Опис і картографування межиріччя Дністра і Дунаю – нової європейської моделі безконфліктної взаємодії різносистемних мов і діалектів»

наукові проектиУ рамках зареєстрованої теми «Літературні мови та діалекти українського Подунавя. Мультилінгвальний атлас межиріччя Дністра та Дунаю» (номер державної реєстрації 0108u003100) в 2015 р. проект отримав державне фінансування на 2016-2018 рр.

Науковий керівник – д.філол.н., проф. Гриценко П.Ю.

Проект виконується спільно з Інститутом української мови НАН України.

Відповідальний виконавець проекту – д.філол.н., доц. Колесников А.О.

Виконавці державного бюджетного наукового проекту:

  • доц. Циганок І. Б.,
  • доц. Гончар Н. М.,
  • доц. Колесникова Л. В.,
  • доц. Делюсто М. С.,
  • к. філол. н., ст. викл. Кісеолар П. Д.,
  • магістранти та студенти 3-5 курсів

         У межах проекту передбачено дослідити сучасний стан і розвиток мов і діалектів південної частини Одеської обл. України, що характеризується специфічними локальними інтермовними особливостями говірок різних національних мов – української, російської, болгарської, румунської, гагаузької, міжмовною інтерференцією, що виявляється як у взаємовпливах говірок у межах однієї, так і різних діалектних мов. Найбільш представлені наразі тут етноси є полідіалектними: їх говірки співвідносяться з кількома одиницями діалектного членування на території поширення протодіалектів. Особливості заселення і дозаселення цієї територій спричинили те, що в одному н. п. проживають представники різних національностей і різних мов, а в межах говірок однієї мови можуть виділятися моногенетичні та полігенетичні. Подібні особливості говірок мов, специфічний інтермовний шар, в цілому мовна ситуація Південної Бессарабії майже не досліджені, а тому на картах першого в Україні полілінгвального регіонального атласу планується відбити зафіксовані інтегральні та диференційні ознаки у структурах досліджених національних мов / діалектів.

Мета проекту

Мета проекту – комплексне дослідження сучасного стану та динаміки різносистемних мов і діалектів у регіоні, зокрема:

1) соціолінгвістичний опис мовної ситуації у досліджуваному ареалі з особливою увагою до географічної ізольованості / відкритості, компактної / дисперсної форми розселення діалектоносіїв, віддаленості/ наближеності до культурних центрів, однорідності / різнорідності етнічного складу поселень, сусідства з більш або менш розвиненою в соціальному та культурному плані спільнотою, рівня матеріального забезпечення;

2) з’ясування генетичного типу говірок, їх співвідношення з материнськими одиницями діалектного членування;

3) аналіз на підставі свідчень діалектних текстів одиниць різних структурних рівнів говірок у статиці і динаміці з увагою до мовних контактів та явищ, що їх супроводжують і виникають внаслідок цих контактів;

4) з’ясування впливу державної української мови на розвиток мов національних меншин;

5) укладання карт до регіонального мультилінгвального атласу, у якому буде відтворено сучасний стан і динаміку українських, російських, болгарських, румунських та гагаузьких говірок.

Доробок та досвід авторів за тематикою проекту

 

Публікації виконавців за тематикою НДР:

 

ukr-mold
Статті і тези у закордонних журналах
Статті, опубліковані у фахових виданнях України
Монографії
Дисертації