Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Оголошення

Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету (поточний випуск)

Вельмишановні колеги!

 Збірник наукових праць «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» включено до переліку наукових фахових видань України у відповідних  галузях.

Ми зареєстровані в наукометричних базах Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google Scholar Index Copernicus, Researchbib Journal Index 

and Archive (Researchbib),   Scientific Indexing Services.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ

 

Продовжується набір статей до «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету», Вип. 59 (Серія: Історичні науки)


 

Продовжується набір статей до «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету», Вип. 60 (Серія: Педагогічні науки)

 

Вимоги до оформлення статті в «Науковому віснику Ізмаїльського державного гуманітарного університету»:

Для публікації в «Науковому віснику Ізмаїльського державного гуманітарного університету» приймаються статті, які не друкувалися раніше та містять наукові результати теоретичних і експериментальних досліджень у відповідних наукових галузях, а також наукові оглядові та рецензії.

Статті приймаються за такими напрямами наукових досліджень:

 • Педагогічні науки (збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017).
 • Історичні науки (збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017).
 • Філологічні науки (збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 996 від 11.07.2017).

Вимоги до оформлення наукових статей, які подаються для публікації в збірнику наукових праць «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» сформульовано відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 «Порядок формування Переліку наукових фахових видань України» та № 1112 від 17.10.2012 року «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», а також національного стандарту «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» ДСТУ 8302:2015, який набув чинності 22.06.2015 року.

Структура статті

 • Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).
 • Назву статті потрібно друкувати ВЕЛИКИМИ (ЖИРНИМИ) ЛІТЕРАМИпо центру.
 • Прізвище та повне ім’я автора(-ів) – не більше трьох, які мають бути вирівняні по центру. Друкується курсивом.
 • Анотація. Слово «Анотація» не писати. Ключові слова (мінімум 5 слів). Прізвище та ім’я авторів, назва статті, анотація і ключові слова подаються українською, російською та англійською мовами. Обсяг аннотація ‒ від 6 до 10 рядків.
 • Згідно з вимогами до фахових видань основний текст статті має включати такі структурні підрозділи:
 • актуальність проблеми,
 • аналіз останніх наукових досліджень,
 • мету роботи,
 • виклад основного матеріалу дослідження,
 • висновки та перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямі,
 • список використаних джерел та літератури.
 • Сторінки статей не мають бути пронумеровані;
 • не використовувати переносів; дробові числа подавати через кому (наприклад: 0,564).

Для публікації статті у «Науковому віснику…» необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу (e-mail: nauka_idgu@ukr.net) наступні матеріали:

– файл з відомостями про автора(-ів).

– статтю, оформлену згідно з вимогами;

– авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, звання або посаду, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст мінімальним обсягом 250 слів); не подускається автоматичний переклад.

Приклад підпису файлів:

Бойченко_стаття, Бойченко_реферат, Бойченко_квитанція, Бойченко_рецензія, бойченко_довідка_автора.

Статті повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії.

Технічні вимоги:

 • обсяг статті – від 8 до 12 сторінок, формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word.
 • шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх боків – 20 мм. Абзац – 1 см;
 • якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиціна альбомних сторінках не приймаються;
 • необхідно розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох сторін пропусками і довше дефіса);
 • посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, 234] або [2, 35; 8, 234]. Кількість джерел, поданих в списку літератури, повинна збігатися з кількістю посилань по тексту статті;
 • список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та наказу ВАК № 63 від 26.01.2008). У списку літератури кожне джерело слід подавати тільки мовою оригіналу;
 • нижче списку літератури подається його транслітерація. Транслітерація прізвищ авторів залежно від мови оригіналу виконується відповідно до Постанови КМУ № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (Для української мови) або вимог системи BGN/PCGN (для російської мови). Для транслітерації бібліографічних джерел доцільно використовувати стандартну українську транслітерацію (http://translit.kh.ua).
 • у тексті не повинно бути шрифтових виділень (жирний шрифт, курсив, підкреслення).

Після надсилання матеріалів до РВВ ІДГУ статтю буде перевірено за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck, після чого автор отримає повідомлення та інформацію щодо оплати публікації.

Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька, французька, болгарська, румунська (за вибором).

 • До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, магістрантів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.Для осіб, що не мають наукового ступеня, додатково надіслати відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту)).
 • Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями з дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше в інших журналах.
 • Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення або відхилення статей.
 • Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору авторів. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність наведених фактів, статистичних даних, власних імен та інших відомостей, а також за зміст матеріалів, що не підлягають відкритій публікації.
 • Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється лише з дозволу автора і редакції.

Збірник виходить двічі на рік. Термін виходу статті слід уточнювати безпосередньо перед подачею статті до друку.

Телефон для довідок +38 (066)-18-95-334, +38 (066)-10-90-510  з 9.00 до 16.00 в робочі дні (за київським часом).

Також свої запитання надсилайте електронною поштою на адресу: nauka_idgu@ukr.net

Приклад оформлення:

УДК 181: 162-2

ТРАДИЦІЇ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО У ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА
Л.М.Михайлова
кандидат філологічних наук, доцент,

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Анотації…
Текст статті… [1, 339].

 

Через один рядок після основного тексту в порядку згадування в статті подається бібліографічний опис джерел за зразком (без слова “Література”):

 1. Кашина Н.В. Эстетика Ф.М.Достоевского / Н.В. Кашина. – М. : Высшая школа, 1989. – 288 с.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Людмила Миколаївна Михайлова – кандидат філологічних наук, доцент, Ізмаїльський державний гуманітарний університет.

Домашня адреса: 68610, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12/1, к. 219; контактні телефони: дом. 5-13-50, роб. 5-14-56; e-mail mikhajlova@ukr.net

Новий стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»

Новий стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»

Редакційно-видавничий відділ
Наша адреса: 68610, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, к. 208;
Сайт: http://visnyk.idgu.edu.ua
E-Mail: nauka_idgu@ukr.net

 

Випуски "Наукового вісника"

Свідоцтво про реєстрацію
Випуск №30 Випуск №31 Випуск №32 Випуск №33 Випуск №34 Випуск №35 Випуск № 36 (Педагогіка) Випуск № 37 (Історія) Випуск 38 Випуск-40 Випуск 41 Випуск-42 Випуск 45

Scientific Bulletin of Izmail State University of Humanities
Scientific Bulletin № 33 Scientific Bulletin №34 Scientific Bulletin №35