Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Факультет української філології та соціальних наук

У 2011 р. на основі філологічного та історичного факультетів Ізмаїльського державного гуманітарного університету було утворено факультет української філології та історії, який у 2015 р. (наказ №82 від 19.06.2015 р.) було перейменовано у факультет української філології та соціальних наук.

Історична довідка

Витоки історичної та філологічної освіти в Подунав’ї сягають другої половини ХХ ст. Протягом десяти років (1940-1950 рр.) історичне відділення діяло при вчительському інституті в Акермані. З 1952 р. на факультеті мови і літератури Ізмаїльського педагогічного інституту було відкрито відділення української мови і літератури, яке згодом трансформувалося в українське відділення філологічного факультету (1983 р.).

Як самостійний структурний підрозділ факультет української філології розпочав свою діяльність з 1991 р. (наказ № 194 від 20.09.1991 р.). Водночас на базі цього факультету було поновлено підготовку істориків. Протягом десяти років (2001-2011) філологічний та історичний факультети існували як окремі структурні одиниці ІДГУ.

У 2011 р. на основі філологічного та історичного факультетів Ізмаїльського державного гуманітарного університету було утворено факультет української філології та історії, який у 2015 р. (наказ №82 від 19.06.2015 р.) було перейменовано у факультет української філології та соціальних наук.

Значний внесок у вдосконалення системи заходів навчання зробили декани факультетів: проф. Морій Г. П (1991-1997), доц. Дізанова А. В.  (1997-1998), доц. Буткова Г. В. (1998-1999), проф. Циганенко Л. Ф.  (1999-2001, 2011-2015), доц. Топчій Л. М.  (2001-2011), доц. Церковна В. Г. (2008-2011), доц. Чорна Л. В. (2015-2019).

З вересня 2019 р. деканом факультету української філології та соціальних наук призначено кандидата історичних наук, доцента Татаринова І. Є.

Наше сьогодення

Навчально-наукову роботу на факультеті забезпечують 3 кафедри: української мови і літератури (завідувач – докт. філ. наук, проф.  А.О.Колесников), української і всесвітньої історії та культури (завідувач – канд. істор. наук, доц. В.Г. Церковна), загальної та практичної психології (завідувач – канд. псих. наук доц. І.С. Мазоха).

Викладачі факультету плідно працюють над колективними науковими темами: «Стійкість і динаміка мов і діалектів інтерферентного ареалу межиріччя Дністра і Дунаю», «Поетика художнього твору», «Соціально-економічні, політичні та етнокультурні процеси Південно-Східної Європи (ХІІІ – початок ХХІ ст.)», «Соціально-економічний, історичний та етнокультурний розвиток Півдня України», «Особливості етнічної самосвідомості студентської молоді в полікультурному соціумі Українського Подунав’я».

За результатами досліджень надруковано чисельні наукові статті, одноосібні та колективні навчальні, навчально-методичні посібники та монографії:

 • Українське Придунав’я. Книга 1 (Тичина А.К., Лебеденко О.М., Бондарчук Н.Д., Дізанова А.В., Демиров М.Ф., Мельникова Л.С., Циганенко Л.Ф.) (1998).
 • Тичина А.К., Лебеденко О.М. Українське Придунав’я. Книга 2 (2000).
 • Нариси історії України (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.) (Тичина А.К., Лебеденко О.М., Дізанова А.В., Мельникова Л.С., Циганенко Л.Ф., Церковна В.Г., Чорна Л.В.) (2004).
 • Українське Подунав’я: роки незалежності (Тичина А.К., Лебеденко О.М., Дізанова А.В., Верховцева І.Г., Мельникова Л.С., Циганенко Л.Ф., Церковна В.Г., Чорна Л.В.) (2008).
 • Гончарова Н.О. Методика викладання історії у вищій школі (2009).
 • Райбедюк Г.Б., Томчук О.Ф. Вивчення творчості київських неокласиків (2010).
 • Циганенко Л.Ф. Дворянство Півдня України (друга половина ХVІІІ – 1917 рр.) (2010).
 • Телеуця В.В. Народнопоетична творчість Подунав’я: проблеми регіональної специфіки (2010).
 • Південна Бессарабія з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. (Циганенко Л.Ф., Лебеденко О.М., Дізанова А.В., Гончарова Н.О., Вєтрова Г.В., Дроздов В.В., Чорна Л.В.) (2011).
 • Південна Бессарабія (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) (Циганенко Л.Ф., Лебеденко О.М., Дізанова А.В., Гончарова Н.О., Вєтрова Г.В., Дроздов В.В., Чорна Л.В.) (2011).
 • Райбедюк Г.Б. Поетична творчість українських дисидентів (2012).
 • Функціонування літературних мов і діалектів межиріччя Дністра і Дунаю (Колесникова Л.В., Циганок І.Б., Делюсто М.С., Дакі О.А. та ін.) (2012).
 • Джерела історії Південної Бессарабії (з давніх часів до кінця ХІХ ст.) (Лебеденко О.М., Циганенко Л.Ф., Дізанова А.В., Гончарова Н.О., Вєтрова Г.В., Дроздов В.В., Чорна Л.В.) (2013).
 • Колесников А.О. Морфологія українських південнобессарабських говірок: ґенеза і динаміка (2015).

Структура факультету

Звіт про роботу факультету української філології та соціальних наук за 2019 р.

Декан
Татаринов Іван Євгенович
кандидат історичних наук, доцент
Контакти
Адреса просп. Миру, 9, каб. 304
E-mail: marishka280596@ukr.net
Телефон (04841) 5-36-60
Рейтинг

З семестровим рейтинговим балом студентів та РЕЄСТРом студентів ІДГУ, яким за результатами сесії призначаються стипендії, можна ознайомитися за посиланням.

Напрями підготовки
 • Освітній рівень «бакалавр»
 • Освітній рівень «магістр»
Працевлаштування наших студентів

Випускники нашого факультету завжди затребувані на ринку праці, мають широкі можливості працевлаштування в різних сферах, а саме:

 • загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, професійно-технічних училищах, технікумах, вищих навчальних закладах України;
 • правоохоронних установах;
 • органах державної влади, виконавчої служби, юстиції та місцевого самоврядування;
 • навчально-консультаційних центрах;
 • бібліотеках, музейних та архівних установах;
 • засобах масової інформації (коректори, редактори освітніх видань);
 • сфері управління (секретар-референт, керівник навчального закладу);
 • збройних силах, прикордонних військах, митних органах та СБУ.
Кафедра української і всесвітньої історії та культури

Історична освіта в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті має давні традиції. Історичний факультет почав працювати з 1940 р. Під час румунської окупації краю (1941 – 1944 рр.) робота Аккерманського учительського інституту була зупинена й відновлена лише у 1944 р.

З 1946 р. почала діяти кафедра історії під керівництвом доцента Соловйова С. П. У 1950 р. історичний факультет було ліквідовано, поновлено підготовку істориків лише в 1991 р. У складі філологічного факультету було утворено кафедру історії України, яку очолювали проф. Тичина А. К. (1992 – 2011 рр.) та доц. Чорна Л. В. (2011 – 2015 рр.). Кафедра всесвітньої історії виникла у 1997 р. Посаду завідувача кафедри всесвітньої історії обіймали проф. Лебеденко О. М. (1997 – 2013 рр.) і Циганенко Л. Ф. (2013 – 2014 рр.), доц. Церковна В. Г. (2015 р.).

Впродовж 2001 – 2011 рр. в Ізмаїльському державному педагогічному інституті підготовку вчителів історії на денній і заочній формах навчання здійснював самостійний історичний факультет. У 2011 р. відбулось об’єднання історичного та філологічного факультетів у факультет української філології та історії, у складі якого плідно працювали обидві історичні кафедри. У 2015 р. шляхом об’єднання кафедри історії України і кафедри всесвітньої історії була утворена випускова кафедра української і всесвітньої історії та культури.

Завідувач кафедри
Церковна Віра Георгіївна
кандидат історичних наук, доцент
Контакти
Адреса проспект Миру, 9 (корпус №3), ауд. 305
Email kafist.idgu@gmail.com
Напрями і спеціальності підготовки

Викладачі кафедри української і всесвітньої історії та культури забезпечують:

1. Читання нормативних та вибіркових дисциплін для студентів:

а) освітнього ступеня «бакалавр»:

– за освітньо-професійною програмою «Середня освіта: історія, основи правознавства та економіки» зі спеціальності 014.03  Середня освіта (Історія) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка;

– за освітньо-професійною програмою «Історія та археологія: історія. Європейські студії (зі знанням англійської мови)» зі спеціальності 032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки;

–  за освітньо-професійною програмою «Право» зі спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 Право;

б) освітнього ступеня «магістр»:

– за освітньо-професійною програмою «Середня освіта: історія. Українознавство» зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка;

– за освітньо-професійною програмою «Історія. Історичне туризмознавство» зі спеціальності 032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки;

2. Викладання гуманітарних нормативних та вибіркових дисциплін для студентів освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр» усіх спеціальностей та форм навчання.

Склад кафедри

На кафедрі працюють

 • Кічук Ярослав Валерійович
  доктор педагогічних наук, професор
 • Циганенко Лілія Федорівна
   – доктор історичних наук, професор
 • Лебеденко Олександр Михайлович
  доктор історичних наук, почесний професор
 • Тичина Анатолій Костянтинович
  –  доктор історичних наук, почесний професор
 • Церковна Віра Георгіївна, завідувач кафедри
   – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри
 • Гончарова Наталія Олександрівна
   – кандидат історичних наук, доцент
 • Дізанова Ада Віталіївна
   – кандидат історичних наук, доцент
 • Долголенко Ірина Анатоліївна
   – кандидат філософських наук, доцент
 • Дроздов Віктор Володимирович
   – кандидат історичних наук, доцент
 • Запорожченко Олексій Володимирович
   – кандидат філософських наук, доцент
 • Овчатова-Редько Алла Олександрівна
   – кандидат юридичних наук, доцент
 • Плахіна Ірина Вікторівна
   – кандидат юридичних наук, доцент
 • Чорна Ліана Володимирівна
   – кандидат історичних наук, доцент
 • Башли Маргарита Іванівна
   – кандидат історичних наук, викладач
 • Майданевич Сніжана Борисівна
  кандидат історичних наук, викладач
 • Метіль Анастасія Сергіївна
  кандидат юридичних наук, викладач
 • Переверза Ірина Михайлівна
  кандидат юридичних наук, викладач
 • Татаринов Іван Євгенович
   – кандидат історичних наук, викладач
 • Садова Світлана Олегівна
  викладач

Пропозиції спеціальностей абітурієнту

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра загальної та практичної психології Ізмаїльського державного гуманітарного університету була створена у 2003 році та є правонаступницею кафедри педагогіки і психології, яку було засновано в 1959 році.

Становлення і розвиток кафедри пов’язані з діяльністю таких її завідувачів, як к. пед. н. Нефедов В.І., к. психол. н. Богуславська П.А., к. пед. н. Красовський Б.Д., к. пед. н. Тадіян С.В., к. пед. н. Сепчева З.С., д. психол. н. Велітченко Л.К., к. психол. н. Терещук Р.К.

На даний момент кафедру очолює к. психол. н. Мазоха І.С.

Кафедра загальної та практичної психології забезпечує психологічну підготовку студентів з усіх спеціальностей університету за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Крім того, з 2004 року кафедра здійснює підготовку фахівців з напряму 6.030103 Практична психологія, спеціальністю 7.03010301 Практична психологія, а також перепідготовку фахівців зі спеціальності 7.03010301 Практична психологія.

Завідувач
Мазоха Інна Степанівна
кандидат психологічних наук, доцент
Контакти
Адреса м.Ізмаїл, вул. Рєпіна 12, каб. 405
E-mail: kaf.psikhologii@gmail.com
Блог: Новини зі світу психології
Склад кафедри
 • Прокоф′єва Людмила Олександрівна
 • Васильєва Ольга Анатоліївна
 • Мазоха Інна Степанівна
 • Проданова Олена Миколаївна
 • Жоха Світлана Петрівна
 • Гавліцька Антоніна Валеріївна
 • Свищ Наталя Михайлівна
Кафедра української мови і літератури

Історія кафедри

Кафедру української мови і літератури створено наказом ректора ІДГУ № 35 від 28. 03. 2011 р. у результаті об’єднання кафедр української мови, української літератури та практичного курсу української мови. Завідувачем кафедри призначено к. філол. н., доц. Буткову Г. В. З квітня 2013 року по серпень 2016 року кафедру очолювала к. філол. н., проф. Райбедюк Г. Б. (наказ по ІДГУ 32-Л від 15. 04. 2013 р.). З вересня 2016 року завідувачем кафедри призначено докт. філол. н., проф. Колесникова А. О. (наказ по ІДГУ №69-л від 31.08.2016 р.).

У формування кафедри значний внесок зробили такі науковці: д. філол. н., проф. Гуменний М. Х., к. філол. н., доц. Панфілов М. П., к. філол. н., доц. Гуменна В. Ю., к. філол. н., доц. Матвєєва Т. П., к. філол. н., доц. Буткова Г. В., к. філол. н. , доц. Іванова Н. Д., к. філол. н., доц. Телеуця В. В., к. філол. н. Шестопалова Л. Д., ст. викл. Шевченко В. В., ст. викл. Шевчук В. І., викл. Білецька І. Д., викл. Гусєва О. О.

Особливу роль у становленні кафедри зіграв к. філол. н., доц. Зарудняк О. А. – патріарх університету, Педагог від Бога, з долею якого пов’язані десятки поколінь філологів, учителів української мови та літератури. Його постать дістала загальне визнання й здобула заслужену шану в освітянському та культурно-науковому житті Придунайського краю.

Гостями кафедри у різний час були знані в Україні та поза її межами науковці: д. філол. н., проф. Гриценко П. Ю., д. філол. н., проф. Клочек Г. Д., д. філол. н., проф. Панченко В. Є., д. філол. н., проф. Кодак М. П., д. філол. н., проф. Куценко Л. В., к. філол. н., старший науковий співробітник Гальченко С. А., к. філол. н., молодший науковий співробітник Єсипенко Д. О. Члени кафедри завжди відчували їх підтримку й мудрі поради, допомогу та розуміння як учених і досвідчених викладачів гуманітарних вишів, консультантів, опонентів дисертацій, рецензентів наукових праць тощо. В нелегкі для національного становлення України часи, вони разом із викладачами ІДГУ, незважаючи на заклопотаність і зайнятість, боронили рідне Слово на передніх рубежах у поліетнічному Подунав’ї.

Потенційний склад науковців кафедри становлять його випускники – доктори і кандидати філологічних наук: Лавриненко С. Т., Колесников А. О., Циганок І. Б., Топчій Л. М., Томчук О. Ф., Соколова А. В., Медвєдєва О. Ю., Мельникова Р. М., Делюсто М. С., Погорєлова А. Д., Фоміна Л. Г., Романюк І. В.

Завідувач кафедри
Колесников Андрій Олександрович
доктор філологічних наук, професор
Контакти
Адреса вул. Репіна, 12 (корпус ІДГУ №1), ауд. 410
E-Mail kaf_ukr_movlit@ukr.net
Склад кафедри
 • Райбедюк Галина Богданівна
  – кандидат філологічних наук, професор
 • Колесников Андрій Олександрович
  – доктор філологічних наук, доцент
 • Топчий Лариса Миколаївна
   – кандидат філологічних наук, доцент
 • Циганок Ірина Борисівна
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Томчук Олег Федорович
  – кандидат філологічних наук, доцент
 • Соколова Алла Василівна
   – кандидат філологічних наук, доцент
 • Мельникова Руслана Миколаївна
   – кандидат філологічних наук, доцент
 • Делюсто Марина Сергіївна
   – кандидат філологічних наук, доцент
 • Погорєлова Алла Дмитрівна
   – кандидат філологічних наук, доцент
 • Фоміна Лілія Георгіївна
   –кандидат філологічних наук, доцент
 • Романюк Ілона Валентинівна
   – кандидат філологічних наук, старший викладач