VІ Дунайські наукові читання, присвячені 80-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університета

16 жовтня 2020 року в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проведено традиційні VІ Дунайські наукові читання. Міжнародна науково-практична конференція «Імператив соціального партнерства в освітньо-науковому просторі: євроінтеграційні та регіональні виклики сьогодення», присвячена славетній даті – 80-річчю з дня заснування університету.

 

До участі в міжнародній конференції долучилось близько 40 дослідників з Білорусі, Румунії, Узбекистану, Казахстану та 94 дослідники із України, серед яких науковці з КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», навчально-консультаційного центру домашнього (сімейного) та альтернативного навчання «Велицей» (м. Одеса), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, ПВНЗ «Європейський університет», Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук, Бердянського державного педагогічного університету, Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» та ін.

 

Актуальність теми конференції зумовила активну і компетентну дискусію між запрошеними спікерами й учасниками, які мали можливість представити свої погляди на гострі питання сьогодення, що знаходяться у фокусі уваги науковців: інноваційні освітні практики у використанні інтерактивних технологій, вітчизняні та зарубіжні інновації в освіті, упровадження цифрових технологій в освітню діяльність, громадянське виховання в закладах професійної освіти, дистанційне навчання під час Covid-19 тощо.

 

Із вітальним словом до учасників конференції та побажанням плідної праці звернулись в.о. ректора ІДГУ доктор педагогічних наук, професор Кічук Ярослав Валерійович, перший проректор університету, кандидат філологічних наук, доцент Кольцун Наталія Михайлівна та проректор з науково-педагогічної роботи, доктор історичних наук, професор Циганенко Лілія Федорівна.

 

Після святкових привітань конференція перейшла у форму секційних онлайн-засідань за науковими напрямками. У першій лінійці «Професіоналізація в освітній діяльності: історичні витоки, стан, проблеми, перспективи вирішення» (модератор – доц. Іванова Д.Г.) обговорювались питання міжетнічної толерантністі студентів як соціально значущий результат виховної діяльності закладу вищої освіти в умовах поліетнічності, особливості професійного розвитку педагогічних працівників, принципи формування національної свідомості учнів у позаурочний час, форми та методи корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки та ін.

 

У другій лінійці «Інноваційні вітчизняні та зарубіжні освітні практики: вектор креативності суб’єктів освітнього процесу» (модератор – к.пед.н. Мондич О.В.) серед головних тем обговорення під час зустрічі були висвітлені питання щодо підготовки педагогічних кадрів, компʼютерного моделювання, впровадждення STEAM-підходу в освітній простір, методики проведення бінарного уроку.

 

На засіданні третьої лінійки «Міжкультурне спілкування: перекладознавчі, лінгвістичні та літературознавчі студії» (модератор – проф. Шевчук Т.С.) було заслухано доповіді, присвячені проблемам українських говірок межиріччя Дністра і Дунаю в лінгвогеографічному аспекті, національно-екзистенційної парадигми поезії митців Придунав’я, типових помилок учнів з різною рідною мовою у вивченні державної мови, методичного кейсу з вивчення регіональної складової інтегрованого курсу «Мистецтво» в ЗОШ Українського Придунав’я, фрактального моделювання науково-фантастичного тексту, професійного дискурсу, комунікативних стратегій у проповідях про Covid-19 й багатьох інших актуальних питань.

 

Учасники четвертої лінійки «Кіберпрофесіоналізація: психолого-педагогічний сенс упровадження цифрових технологій у сервісну освітню діяльність» (модератор – к.пед.н. Сич Ю.І.) обговорювали питання психоемоційного здоровʼя молоді у сучасних умовах кіберпрофесіоналізації , дистанційного навчання як інтеграції педагогічних і комунікаційних технологій, методу проектів як фактор стимулювання учнів на уроках виробничого навчання тощо.

 

У п’ятій лінійці «Активізація підприємницької діяльності: соціально-економічні та управлінсько-правові аспекти» (модератор – доц. Метіль А.С.) учасники визначали правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, роль межнаціональної толерантності у процесі ефективного залучення інвестицій в економіку як гарантії активізації підприємницької діяльності в Республіці Узбекистан, інформацію та інформаційну культуру підприємства.

 

У лінійці конференції «Митці Придунав’я: національна духовність у змісті творчості, домінанти краєзнавства» (модератор – викл. Градинар Г.І.) йшлося про визначні постаті півдня України: Гавриїл Музическу – легенда хорового мистецтва, Олександр Маньківський – лікар, вчений, інтелектуал, Лука Капікраян – людина-епоха; про перші музейні ініціативи, етнографічне краєзнавство як ресурс розвитку туризму тощо.

 

У роботі конференції взяли участь науковці з 13 провідних закладів вищої освіти України та зарубіжжя як знані спеціалісти, так і молоді вчені, аспіранти, вчителі та студенти, для яких платформа конференції послугувала новим поштовхом розвитку наукових дискусій та подальшого вдосконалення їх наукових здобутків.

 

Конференція пройшла на високому науковому та методичному рівні, в дусі дискусій та великим зацікавленням до піднятих питань. Усі учасники відзначили високий науковий та організаційний рівень конференції.
За результатами роботи VІ Дунайських наукових читань планується найближчим часом видання окремого збірника.

Берестецька М.О. ст. інсп. наукового відділу